Oproep voor vernieuwende projecten ter bestrijding van discriminatie

De minister van Werkgelegenheid heeft een oproep uitgeschreven voor "vernieuwende projecten ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van diversiteit en gelijkheid bij de tewerkstelling". Meer dan 40 projectdragers hebben een kandidatuur ingediend. De dossiers werden geanalyseerd en de jury heeft er 12 gekozen. De minister van Economie en Tewerkstelling zal een subsidie aan deze 12 initiatieven toekennen. Het budget van € 745.000 zal worden verdeeld op basis van de behoeften van elk project.
 
Deze projectoproep heeft tot doel om initiatieven te ondersteunen die in Brussel worden uitgevoerd en de bestrijding van alle discriminatie de gelijke behandeling en diversiteit bevorderen bij de tewerkstelling en op de werkplek.
 
Deze projectoproep zal in 2017 worden overgedaan.
 

Herhaling van de criteria

Wie kon een subsidie aanvragen?

De subsidieerbare projectdrager (begunstigde) is elke speler:
 • die behoort tot de private sector, de lokale publieke sector of overheidsinstellingen voor onderzoek,
 • die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • die rechtspersoonlijkheid heeft (met uitzondering van de erkende vakbonden) en
 • die acties voorstelt in het kader van diversiteit, gelijke kansen en discriminatiebestrijding bij de tewerkstelling
Ook een samenwerkingsverband tussen meerdere subsidieerbare begunstigden is mogelijk.
In dit geval  wijzen de partners de persoon aan die de rol van projectcoördinator op zich zal nemen.

Welke projecten werden beoogd?

De projecten moeten zich afspelen tussen mei 2016 en eind 2017.
 
De initiatieven moeten betrekking hebben op één of verschillende van de volgende thema's:
 1. Discriminatiebestrijding bij de aanwerving, bij de tewerkstelling en op de werkplek
  Bv. Zoektocht naar alternatieve en/of vernieuwende wervingsmethodes
   
 2. De diversiteit van de talenten in privébedrijven valoriseren
  Bv. Kaderopleiding over de sociologische realiteit die eigen is aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
   
 3. De inzetbaarheid van personen uit de « doelgroepen » ondersteunen
  Bv. Alternerende opleiding in een knelpuntberoep met coaching bij de tewerkstelling.

Selectiecriteria

De volgende criteria worden gehanteerd om de ingediende projecten te analyseren:
 • Het leggen van verbanden met de prioritaire sectoren van het Gewest en/of de belangrijke sociaalpolitieke uitdagingen
 • Het in aanmerking nemen van meervoudige of kruisdiscriminatie
 • het in aanmerking nemen van de bestrijding van meervoudige en kruisstereotypen en -vooroordelen
 • Het in aanmerking nemen van de tewerkstelling in knelpuntberoepen, beroepen van de nieuwe economie
 • Voorrang voor projecten gedragen door verschillende sensibiliseringsspelers die samenwerken.
 • De integratie van vernieuwende en creatieve elementen
 • De overeenstemming tussen de nagestreefde doelstellingen en het gevraagde budget
 • Het aansporende of hefboomeffect van de subsidie
 • De aanwezigheid van zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen en indicatoren, dit alles duidelijk meetbaar en evalueerbaar
 • De realistische planning en methode
 • De overeenstemming met de administratieve en financiële regels die van toepassing zijn
 • Het leggen van doelstellingen gelinkt aan de actualiteit

De gesteunde projecten

Twaalf initiatieven werden weerhouden en zullen een subsidie ontvangen.

 1. #OPENJOBTESTING (Collectif contre l’islamophobie en Belgique/MRAX)
  Studie en brochure over praktijktesten, een van de middelen die kunnen helpen bij het begrijpen van bepaalde discriminatiemechanismen bij de selectie- en rekruteringsprocedure.
  www.islamophoia.be
 2. “Job Coaching UCM” (UCM national)
  Coaching van zelfstandigen en ZKO’s om zonder CV of motivatiebrief te solliciteren en zich uitsluitend op de competenties te concentreren.
  www.ucm.be
 3. « Brux’Elles » (Pour la Solidarité)
  Deconstructie van foute veralgemeningen over migrantenvrouwen en als zodanig gepercipieerde vrouwen: ondernemingen bewust maken van het fenomeen van de verinnerlijking van discriminatie, een instrument uitwerken in de strijd tegen dit fenomeen, een testing van het instrument bij migrantenvrouwen en bij als zodanig gepercipieerde vrouwen, …
  www.pourlasolidarite.eu
 4. BXL Diversity Booster (PAX Christi Wallonie-Bruxelles)
  Conferentie, brochure, handleiding, documentaire over de mechanismen die de
  toegang tot werk en de ondernemersgeest belemmeren voor de Brusselse jongeren van buitenlandse afkomst; organisatie van een traject voor jonge ondernemers van allochtone origine, dat toegespitst is op drie knelpuntberoepen, …
  www.paxchristiwb.be
 5. “Diwan Awards” (Divers-City)
  Wedstrijd en prijsuitreiking waarbij rolmodellen inzake diversiteit op de voorgrond treden met het oog op de strijd tegen discriminatie en zelfdiscriminatie.
  www.diwanawards.org
 6. “Werving op basis van competenties" (gemeentebestuur Koekelberg)
  Drie opleidingsmodules i.v.m. de strijd tegen stereotypering en vooroordelen bij de werving bij het gemeentebestuur van Koekelberg.
 7. “Brugcoach voor vormingscentrum Molenbeek” (Groep Intro vzw)
  Coaching en financiering van een coachingbetrekking, strijd tegen (zelf)discriminatie, opleiding en sensibilisering van jonge Roma.
 8. Réseau Employeurs Travailleurs (Mission locale pour l’emploi de Forest)
  Organisatie van rechtstreekse uitwisselingen tussen ondernemingen en werkzoekenden om het beeld dat ze van elkaar hebben bij te stellen.
 9. “Inclusief werken in de praktijk” (ELLA)
  Opleiding over discriminatie voor HR-professionals, vakbonden, preventieadviseurs en opleiding over discriminatie bij de aanwerving voor HR-professionals.
 10. “Coaching des chercheurs d’emploi handicapés” (Diversicom)
  Begeleiding van personen met een handicap betreffende hun kandidaturen en hun sollicitatiegesprekken, advies aan ondernemingen en het smeden van banden tussen de twee.
 11. “PACTE” (ULB/Metices)
  Analyse, valorisatie en verbetering van de instrumenten en praktijken inzake de strijd tegen discriminatie in de ondernemingen.
 12. “Coach’Me” (CGSLB)

  Coaching van werkzoekenden door de werknemersorganisaties, doorheen een programma van uitwisselingen, kennisoverdracht en opleidingen.

Informatie voor de gesteunde projectdragers

Wanneer wordt de subsidie gestort?

De gekozen projecten zullen 80% van de subsidie krijgen eind mei op basis van een schuldvordering. De overgebleven 20%  zal eind 2017 worden uitbetaald na de uitvoering van de projecten.
 

Wat zijn uw verplichtingen?

Op te sturen documenten

In de loop van het project moet u de volgende documenten terugsturen aan het bestuur:

Gebruiksregels van de subsidie

U mag alleen de subsidie gebruiken voor de werkingskosten van het gekozen project te dekken: loonkosten, vergoeding van derden en van onderaannemers, huurkosten, communicatiekosten, administratieve kosten, verplaatsingskosten.
De subsidie is bovendien bedoeld om een project te kunnen ontwikkelen (niet om het bestaan van een vereniging mogelijk te maken). De facultatieve subsidie mag verder ook geen aanleiding geven tot een zelfverrijking van de projectdrager.

Regelgevingen

U moet:
 • de reglementering betreffende de overheidsopdrachten naleven als u daaraan onderworpen bent;
 • de regels inzake cumulatie  van  taatssteun naleven, meerdere subsidies vragen voor een uitgave wordt verboden.

Communicatie

U moet ook:
 • zorgen voor tweetalige externe communicatie (website, promotiedocumenten, enz.) in het Nederlands en in het Frans;
 • de strategie inzake "antidiscriminatie en diversiteit bij de tewerkstelling" vermelden;
 • het logo van het Gewest afbeelden, met de vermelding "Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale".

De te gebruiken logo downloaden

Tweetalig logo
download de tweetalig logo van het Gewest - vierhoekdownload de tweetalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Nederlands
download Nederlandstalig logo van het Gewest - vierhoekdownload Nederlandstalig logo van het Gewest - rechthoekig
Logo in het Frans
download Franstalig logo van het Gewest - vierhoekdownload Franstalig logo van het Gewest - rechthoekig

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie werkgelegeheidsbeleid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel