Brandveiligheid

Om uw toeristisch logies te laten registreren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, moet u bewijzen dat uw inrichting beantwoordt aan de veiligheidsnormen op het vlak van brandbescherming.
 
U wil een logies bij de bewoner, een gemeubileerde vakantiewoning of een toerismeverblijf uitbaten?
In bepaalde gevallen moet u een vereenvoudigd controleattest aanvragen.
 
U wil een hotel, een aparthotel, een verblijfscentrum voor sociaal toerisme of een kampeerterrein uitbaten?
U moet een brandveiligheidsattest aanvragen.

Vereenvoudigd controleattest

De kandidaat-exploitanten van een logies bij de bewoner, een gemeubileerde vakantiewoning of een toerismeverblijf moeten bewijzen dat dit logies beantwoordt aan de normen op het vlak van brandbeveiliging. Ze kunnen een vereenvoudigd controleattest aanvragen (eerder dan een brandveiligheidsattest), op twee voorwaarden:
- de exploitant baat niet meer dan 5 logies tegelijk uit en
- de maximumcapaciteit (totaal) van het logies bedraagt hoogstens 9 personen.
 
De maximumcapaciteit is het aantal personen waarvoor de inrichting ontworpen is, verhoogd met het aantal toeristen die er kunnen overnachten in logeerbedden.
De totale capaciteit is de optelsom van de maximumcapaciteiten van de toeristische logies in een zelfde gebouw.
 
Als deze voorwaarden niet nageleefd zijn, moet de exploitant een brandveiligheidsattest aanvragen.

Het vereenvoudigde controleattest bevestigt dat uw elektriciteitsinstallatie, uw verwarmingsinstallatie en uw gasinstallatie en -leidingen conform zijn.

Aanvraag van een vereenvoudigd controleattest

Doe per aangetekend schrijven aan aanvraag bij de burgemeester van de gemeente waar het logies gelegen is . Uw zending moet het volgende bevatten:
- de elektriciteitsinstallatie,
- de verwarmingsinstallatie, schoorstenen en rookkanalen inbegrepen,
- in voorkomend geval, de gasinstallatie en -leidingen, met inbegrip van de toestellen die er op aangesloten zijn.
 
Deze attesten zijn uiterlijk twee jaar voor de indiendatum van de aanvraag voor het vereenvoudigde controleattest afgeleverd en er mag geen enkele grote verbouwing geweest zijn sinds de aflevering van de attesten.
 
U mag een brief bij uw documenten voegen.
 
De burgemeester zal beslissen of hij u al dan niet het attest aflevert, op basis van de analyse van uw dossier.
Als uw aanvraag geweigerd wordt, zal de burgemeester vermelden welke mogelijkheden tot beroep er zijn.

Vernieuwing van het vereenvoudigde controleattest

U moet, volgens dezelfde procedure, de vernieuwing van uw attest aanvragen:
  • om de vijf jaar (tip: Vraag de vernieuwing aan zes maanden vóór het vervalt);
  • zodra de voorwaarden om over een vereenvoudigd controleattest te beschikken, niet langer vervuld zijn;
  • zodra het gebouw of zijn uitrusting verbouwingen hebben ondergaan die de brandveiligheid ervan in het gedrang kunnen brengen, zoals: de inrichting van nieuwe lokalen voor de toeristen, zoals kamers of keukens; elke verbouwing waarvoor een bouwvergunning vereist is; de installatie of de aanpassing van de leidingen en gastoestellen en vaste LPG-tanken; de plaatsing of de aanpassing van de afvoerkanalen van de rookgassen van de verwarmingstoestellen; de plaatsing, aanpassing of de uitbreiding van een elektriciteitsnetwerk; …

Brandveiligheidsattest

Het brandveiligheidsattest bevestigt dat uw inrichting beantwoordt aan de specifieke brandbeveiligingsnormen voor toeristische logiesverstrekkende inrichtingen. Deze veiligheidsnormen betreffen zowel de plaatsen van de inrichting als de toegangswegen, de binnen- en buitentrappen, de technische lokalen, de parkeerruimtes, de elektrische, verlichtings- en verwarmingsinstallaties, enzovoort.

Aanvraag van een brandveiligheidsattest

Stuur uw aanvraag/aanvragen bij aangetekend schrijven naar de burgemeester van de gemeente waar uw logies gelegen is, met volgend formulier:
Opmerking: u moet een brandveiligheidsattest aanvragen voor elke categorie van logies dat u in uw inrichting uitbaat. Deze aanvragen worden gezamenlijk onderzocht.
 
Na uw aanvraag zal de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening uw logies bezoeken. Deze brengt vervolgens verslag uit aan de burgemeester van de gemeente waar het logies gelegen is. Op basis van dit advies beslist de burgemeester om u het attest al dan niet te verlenen.
 
Als uw aanvraag wordt geweigerd, kunt u een beroep indienen.
PDF De regels m.b.t. het beroep  raadplegen.
De burgemeester informeert u ook over de mogelijke rechtsmiddelen.

Vernieuwing van een brandveiligheidsattest

U moet, volgens dezelfde procedure, de vernieuwing van uw attest aanvragen:
  • om de 5 jaar (tip: Vraag de vernieuwing van het attest 6 maanden vóór het verstrijkt aan);
  • zodra in het gebouw, in het gebouwgedeelte of aan zijn uitrusting aanpassingen gebeurden die de brandveiligheid in het gedrang kunnen brengen, zoals: de inrichting van nieuwe ruimtes voor de toeristen, zoals kamers, vergaderzalen, keukens, salons; wijziging of reorganisatie van evacuatiewegen, ruwbouwwerken voor de plaatsing van personen- of goederenliften, elke verbouwing waarvoor een bouwvergunning vereist; …
Meer weten over de veiligheidsnormen die moeten nageleefd worden in toeristische logiesverstrekkende inrichting? Lees de bijlage 7 van het besluit.
 
 
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier

Gelieve ons te contacteren via email. We antwoorden u zo snel mogelijk.