Maatregelen Covid-19: gevolgen voor het betaald educatief verlof

De sluiting van scholen en opleidingsinstellingen zorgt ervoor dat onze dienst de regels inzake betaald educatief verlof soepel moet toepassen. Tot nader order zijn de volgende regels vanaf nu van kracht:

  • De getuigschriften van nauwgezetheid voor het tweede trimester kunnen in de vorm van een pdf met elektronische handtekening (Word is niet toegelaten) en zonder stempel aan de studenten/werknemers worden verzonden.  Als het niet mogelijk is een digitaal pdf-attest met elektronische handtekening af te leveren, kunnen de opleidingsorganismen de afgifte van attesten uitstellen totdat ze een ondertekend attest kunnen afleveren.  Als een student of een werkgever absoluut behoefte heeft aan een attest, kan een niet-ondertekend pdf-attest (Word is niet toegelaten) aan de betrokken student worden bezorgd.  In dat laatste geval moet het niet-ondertekende attest zo snel mogelijk worden vervangen door een ondertekend exemplaar.  De niet-ondertekende attesten kunnen later niet gebruikt worden om een terugbetaling te verkrijgen. 
  • Uitzonderlijk zullen de uren cursussen op afstand (videoconferenties, modules op afstand, taken en taakverbetering op afstand, gebruik van een onlineplatform, enz.) worden gelijkgesteld met de aanwezigheidsuren in de les. Om de studenten niet te straffen, worden de opleidingsinstellingen bijgevolg verzocht de aanwezigheidsattesten naar behoren in te vullen.
  • De geannuleerde uren moeten gewoon worden afgetrokken van het `Aantal cursusuren die werkelijk werden gegeven´. Zorg er wel voor dat u het `Theoretisch aantal cursusuren´ correct invult: in de eerste lijn van het attest moet u dus nog altijd het vóór de uitbraak van de epidemie voorziene aantal lesuren opgeven.
  • Indien er lesuren worden uitgesteld, moet u de `einddatum van de opleiding / datum van het laatste examen van de eerste zittijd´ aanpassen, zodat die samenvalt met de datum waarop het laatste examen daadwerkelijk wordt georganiseerd. Zonder deze wijziging zal er geen rekening kunnen worden gehouden met de uren betaald educatief verlof die na de oorspronkelijke einddatum van de opleiding worden opgenomen.

Opgelet! In uitzonderlijke gevallen verlopen onze terugbetalingscycli van september tot eind augustus/of einde september in sommige gevallen. Als een gewoon lesjaar door uitgestelde lessen en examens uitzonderlijk moet worden verlengd, zullen met het oog op een volledige terugbetaling twee aanvragen moeten worden ingediend.

Vergeet niet dat gewijzigde inschrijvings- of aanwezigheidsattesten ondertekend en afgestempeld moeten zijn door de inrichtende macht, anders kunnen ze niet worden aanvaard.
Voor de samenstelling van het dossier aanvaardt onze dienst echter wel leesbare kopieën van de attesten.

Ter beantwoording van uw vragen blijft onze dienst bereikbaar tijdens de gewone uren.