Voorafgaande aangifte en registratie

Welk type toeristisch logies u ook wil uitbaten, u moet een dossier voor voorafgaande aangifte indienen om uw inrichting te laten registreren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
 
 1. Uw dossier voor voorafgaande aangifte aanleggen
 2. Uw dossier voor voorafgaande aangifte naar Brussel Economie en Werkgelegenheid sturen
 3. Een registratienummer krijgen

1) Uw dossier voor voorafgaande aangifte aanleggen

Vul het formulier voor de aangifte voorafgaand aan de exploitatie van een toeristisch logies in en verzamel alle nodige documenten en attesten, in elektronisch formaat of op papier.
 

Bepaalde documenten prioritair vragen

Het is soms even wachten op bepaalde documenten die bij uw "voorafgaande aangifte aan de exploitatie" moeten gevoegd worden. Zet dus zo snel mogelijk de nodige stappen.
Zo moet u bij uw aangifteformulier volgende bijlagen voegen:

Het formulier invullen

PDFHet formulier voor de voorafgaande aangifte aan de exploitatie downloaden.

U moet de categorie aanduiden waarin u past.

Alle nodige bijlagen verzamelen

 1. Identiteitsbewijzen en uittreksel(s) uit het strafregister
  1. de exploitant is een natuurlijke persoon:
   • het bewijs van de identiteit van de exploitant;
   • een uittreksel uit het strafregister voor een openbaar bestuur, dat minder dan drie maanden geleden werd afgeleverd op naam van de exploitant.
  2. de exploitant is een rechtspersoon:
   • een kopie van zijn gecoördineerde statuten die op dat ogenblik gelden;
   • het bewijs van de aanduiding van de natuurlijke persoon die zal instaan voor het dagelijks beheer van de toeristische logiesverstrekkende inrichting;
   • een uittreksel uit het strafregister voor een openbaar bestuur, dat minder dan drie maanden geleden op naam van de exploitant werd afgeleverd;
   • een uittreksel uit het strafregister voor een openbaar bestuur dat minder dan drie maanden geleden werd afgeleverd op naam van de persoon die instaat voor het dagelijks beheer van de toeristische logiesverstrekkende inrichting;
  3. de aangever is niet de exploitant: het bewijs van de machtiging.
 2. een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de schade die de exploitant of zijn aangestelden veroorzaken en een bewijs dat de premie betaald is voor het lopende jaar.
 1. als de exploitant de eigenaar is: een kopie van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing in verband met het gebouw waarin het toeristisch logies gelegen is;

  zo niet: een kopie van de huurovereenkomst en een schriftelijk akkoord van de eigenaar met betrekking tot de uitbating van dit gebouw als toeristisch logies.
 1. als het gebouw een mede-eigendom is: een schriftelijk akkoord van de Algemene Vergadering van Mede-eigenaars met betrekking tot de uitbating van het toeristisch logies in het gebouw.
 1. het brandveiligheidsattest of het vereenvoudigde controleattest.
 1. het attest waaruit blijkt dat de toeristische logiesverstrekkende inrichting beantwoordt aan de wettelijke bepalingen op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw.
 1. Een plan
  Op dit plan staan minstens:
  1. de verdiepingen van de inrichting waarop de activiteit aangaande het toeristisch logies betrekking heeft;
  2. de exacte bestemming van elke verdieping van de betrokken inrichting;
  3. de plaatsen die enkel toegankelijk zijn voor de toeristen;
  4. de eventuele privéruimtes.
Dit plan mag zonder schaal zijn voor de inrichtingen van de categorieën "toerismeverblijven" en "logies bij de bewoner" met een maximale capaciteit van minder dan tien personen en als de exploitant er zijn hoofdverblijf heeft gevestigd.
Dit plan moet op schaal 1/100, 1/200 of 1/500 zijn voor alle andere types van logies. U mag het zelf opmaken.
 1. foto's van de toeristische logiesverstrekkende inrichting die de ligging van het logies illustreren, evenals de beschrijving van de plaatsen en de diensten die de toeristische logiesverstrekkende inrichting verleent.

2) Uw dossier voor voorafgaande aangifte naar Brussel Economie en Werkgelegenheid sturen

Als uw aangifte ingevuld en getekend is en u hebt alle nodige bijlagen, dan maakt u al die documenten over aan Brussel Economie en Werkgelegenheid:
 • via e-mail naar toerisme@gob.brussels
 • met een per post aangetekende zending naar
  Brussel Economie en Werkgelegenheid – Dienst Economie
  Kruidtuinlaan, 20
  1035 Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid stuurt u dan een bewijs van ontvangst van uw aangifte.
Is het dossier onvolledig, dan vermeldt de administratie welke documenten of inlichtingen ontbreken. U hebt dan 30 dagen, vanaf de datum van verzending van deze kennisgeving, om uw dossier te vervolledigen. Na deze termijn is uw aangifte definitief onontvankelijk.

3) Een registratienummer krijgen

Als de administratie over uw volledig dossier beschikt, onderzoekt ze de geldigheid van de documenten.

A) Uw dossier is in orde

U krijgt dan een registratienummer en ook het identificatielogo van de (sub)categorie van uw toeristisch logies. U mag pas vanaf dit ogenblik starten met de uitbating van uw logies (behalve voor de inrichtingen die al vóór 24/04/2016 deze activiteit uitoefenden en  overgangsmaatregelen genieten).
Opgelet, tijdens de exploitatie zelf zal u in bepaalde gevallen  de wijziging van uw registratie moeten aanvragen.

B) Uw dossier is niet in orde

Brussel Economie en Werkgelegenheid laat u met een aangetekend schrijven weten dat uw registratie geweigerd wordt en meldt tegelijk welke documenten van het dossier niet geldig zijn of niet konden gecontroleerd worden.
U kunt een beroep instellen bij aangetekend schrijven bij de Minister die bevoegd is voor Toerisme, waarin u uw argumenten uiteenzet. Brussel Economie en Werkgelegenheid zal bevestigen of uw beroep ontvankelijk of onontvankelijk is en de Minister heeft daarna 90 dagen om zich uit te spreken.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier

Gelieve ons te contacteren via email. We antwoorden u zo snel mogelijk.