Ervaringsfonds voor werkgevers

U kan een financiële steun ontvangen om het welzijn van uw werknemers ouder dan 45 jaar te verbeteren.
 1. Komt u in aanmerking voor deze steun?
 2. Voor welke types van projecten kan u steun aanvragen?
 3. Welke tegemoetkoming kan u genieten?
 4. Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?
 5. Hoe een aanvraag indienen?
 6. Hoe wordt de steun uitbetaald?
 7. Aanvragen ingediend vóór 01/04/2015

Komt u in aanmerking voor deze steun?

 1. Elke werkgever uit de privésector kan deze steun krijgen. De werknemers moeten door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de werkgever.

  De reglementering is dus niet van toepassing op de volgende werkgevers:
  • de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de daaronder ressorterende openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut met uitzondering van een aantal instellingen met een financieel doeleinde zoals de Nationale Bank van België en N.V. Nationale Loterij;
  • de centra voor beroepsopleiding met toepassing van de wetgeving betreffende de arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding van werkzoekenden;
  • de inrichtingen van het vrij onderwijs wanneer het gaat om de door de Gemeenschappen gesubsidieerde personeelsleden.
 2. De onderneming (de betrokken vestigingseenheid of bij ontstentenis daarvan de maatschappelijke zetel) moet gelegen zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor welke types van projecten kan u steun aanvragen?

U kan steun krijgen voor projecten die tot doel hebben de fysieke en/of psychosociale belasting veroorzaakt door de werkomgeving te verminderen (investeringen, opleidingen, nieuwe functies). Door eerst na te gaan wat de werkbaarheid van de oudere werknemer binnen de specifieke bedrijfssituatie is en vervolgens te onderzoeken wat er veranderd kan worden om die werkbaarheid te behouden of te verhogen, kan men ten slotte de hierboven vermelde concrete verbeteringsprojecten bepalen. Vandaar dat de projectvoorstellen in een drieluik van meten – diagnose stellen – verbeteren, passen.

Volgende drie soorten acties kunnen ondernomen worden. Deze acties kunnen gecombineerd worden in één toelageaanvraag.

Actie 1. Meten van de werkbaarheid

Als eerste actie kan men de werkbaarheid meten.
Om dit te doen, raden wij u aan om het gratis meetinstrument "VOW/QFT" te gebruiken. Deze vragenlijst kan u downloaden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Vooraleer over te stappen naar een concreet verbeteringsproject is het immers aangeraden de werksituatie in kaart te brengen. Het is belangrijk er achter te komen wat ouder worden betekent binnen een gegeven werksituatie.

Actie 2. Diagnose stellen – analyseren van de werkomstandigheden

Door gebruik te maken van een diagnose-instrument (onder leiding van de arbeidsgeneesheer) kan men de verbeteringsvoorstellen accurater formuleren.
Om dit te doen, raden wij u aan om de gratis DEPARIS-methode van de SOBANE-strategie te gebruiken. U kan de gids downloaden van de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het gebruik van een diagnose-instrument laat immers toe de factoren uit de werkomgeving te detecteren die kunnen worden verbeterd. Een volgende stap is dan om die daadwerkelijk te verbeteren; zo verbetert men ook de werkbaarheid van de oudere werknemers.

Actie 3. Realiseren van concrete verbeteringsprojecten

Bijvoorbeeld:
 • Investeren in gereedschap en uitrusting die het werk van oudere werknemers lichter maken
  Heffen, tillen en routinematige bewegingen kunnen met het ouder worden problematisch worden. Soms volstaan eenvoudige ergonomische aanpassingen om dit te verhelpen. Het Ervaringsfonds subsidieert projecten waarbij het werk van de oudere werknemer fysiek lichter gemaakt wordt door het aanschaffen van ergonomische hulpmiddelen, tools of machines.
  Opmerking: Verplichte maatregelen voor ergonomische aanpassingen en maatregelen ten behoeve van alle werknemers komen niet in aanmerking voor een Ervaringsfondstoelage.
 • De oudere werknemer een nieuwe uitdaging geven, waarin opgedane kennis en vaardigheden benut worden, zodat die werknemer met hernieuwde motivatie aan de slag blijft.
  Het kan gaan om een volledige functiewijziging of gedeeltelijke veranderingen van verantwoordelijkheden.
  Zware fysieke en /of psychologische lasten kunnen vervangen worden door minder zwaar ervaren verantwoordelijkheden. Verandering in verantwoordelijkheden geeft bovendien vaak een nieuw perspectief en nieuwe zuurstof.
 • Extra ondersteuning bieden voor bepaalde veeleisende jobs
 • De competenties verbeteren via opleidingen
  Naast de verandering in eigen kennen en kunnen wordt de werknemer geconfronteerd met veranderingen in de werkomgeving. Opleidingen die het ontwikkelen van nieuwe technologische vaardigheden beogen, geven bijvoorbeeld recht op een tegemoetkoming.

Uitgesloten kosten

De kosten die indirect verband houden met het verbeteringsproject, zoals projectbegeleiding en administratieve kosten komen evenmin in aanmerking.

 

Opdat u een duidelijk beeld zou krijgen van projecten die mogelijk zijn met het Ervaringsfonds en de gunstige invloed ervan, stellen we u enkele praktische situaties voor die in diverse sectoren werden gerealiseerd.

 

Welke tegemoetkoming kan u genieten?

Als u een van volgende acties realiseert
De werkbaarheid meten
en/of een diagnose stellen van de werkomstandigheden
of
70% van de kosten (werkuren van het personeel enz.),
met een maximum van 12 € per betrokken werknemer van 45 jaar of ouder
Een opleiding laten volgen
of een investering verrichten
Investering van minder dan 250 € per stuk of opleiding:
50% van de factuur,
met een maximum per maand van 500 € per betrokken werknemer van 45 jaar of ouder
Investering van minimaal 250 € per stuk:
10% van de factuur,
met een maximum per maand van 500 € per betrokken werknemer van 45 jaar of ouder

Als het gebruik van een meet- en/of diagnose-instrument binnen een periode van een jaar gevolgd wordt door een verbeteringsproject
De werkbaarheid meten
en/of een diagnose stellen
van de werkomstandigheden
en
70% van de kosten (werkuren van het personeel enz.),
met een maximum van 12 € per betrokken werknemer van 45 jaar of ouder
Een opleiding laten volgen
of een investering verrichten
Investering van minder dan 250 € per stuk of opleiding:
70% van de factuur,
met een maximum per maand van 750 € per betrokken werknemer van 45 jaar of ouder
Investering van minimaal 250 € per stuk:
14% van de la factuur,
met een maximum per maand van 750 € per betrokken werknemer van 45 jaar of ouder


Voor het berekenen van het plafondbedrag bij aankopen van materiaal wordt een standaardperiode van 12 maanden genomen.
Voor het berekenen van het plafondbedrag bij opleidingen of vorming wordt de duurtijd van de opleiding of vorming genomen.
Bij aankopen van minimaal 250 € per stuk wordt een afschrijvingsregel van 5 jaar toegepast, waarbij enkel het eerste jaar in aanmerking komt voor betoelaging.

Enkele voorbeelden van de toelageberekening

Bedrijf A past een meet- of diagnose-instrument toe voor 60 werknemers van 45 jaar of ouder.
De werkgever raamt dat dit hem 1 000 € zal kosten. De potentiële toelage bedraagt 70 % van de kosten = 700 €. [Het plafondbedrag bedraagt 12 € x 60 werknemers = 720 €].
Hieruit volgt dat de werkgever een toelage kan krijgen van 700 €, mits voorlegging van de bewijsstukken.

Bedrijf B past een verbeteringsproject toe voor 4 werknemers van 45 jaar of ouder.
De werkgever raamt de aankoopprijs van een ergonomisch hulpmiddel op 12 000 €. De potentiële toelage bedraagt 10 % van de bewezen kosten = 1 200 €. [Het plafondbedrag bedraagt 4 x 500 € x 12 maanden = 24 000 €].
Dit bedrijf koppelt deze aankoop aan een opleiding voor diezelfde werknemers. De kostprijs van de opleiding wordt op 1 000 € geschat. De potentiële toelage bedraagt 50 % van de bewezen kosten = 500 €. [Het plafondbedrag bedraagt 4 x 500 € x 4 maanden = 8 000 €].
Hieruit volgt dat de werkgever een toelage kan krijgen van 1 700 €, mits voorlegging van de bewijsstukken.

Bedrijf C past een meet- of diagnose-instrument toe, gekoppeld aan een verbeteringsproject voor 10 werknemers van 45 jaar of ouder.
De kost van het instrument wordt geraamd op 500 €. De potentiële toelage bedraagt 70 % van de kosten = 350 €. [Het plafondbedrag bedraagt 12 € x 10 werknemers = 120 €]. De toelage overstijgt het plafondbedrag, bijgevolg wordt het plafondbedrag uitbetaald.
Daarnaast raamt de werkgever de aankoopprijs van een ergonomisch werktuig op 50 000 €. De potentiële toelage bedraagt 14 % van de bewezen kosten = 7 000€. [Het plafondbedrag bedraagt 10 x 750 € x 12 maanden= 90 000 €]
Hieruit volgt dat de werkgever een toelage kan krijgen van 7 120 €, mits voorlegging van de bewijsstukken.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een toelage moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
 • niet in staat van faillissement of van vereffening verkeren, noch een gerechtelijk akkoord hebben verkregen, noch het voorwerp zijn van een procedure van faillietverklaring of van gerechtelijk akkoord;
 • moet aan zijn sociale en fiscale verplichtingen voldaan hebben gedurende de laatste twee jaar voor de aanvraag;
 • moet er zich toe verbinden de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen gedurende de duur van het project verder te werk te stellen met een minimum van twaalf maanden, behalve wegens ontslag om dringende redenen.

De toelage heeft een exclusief karakter. Ze kan niet gecumuleerd worden met andere voordelen die de werkgever voor hetzelfde doel en voor dezelfde werknemer ontvangt, tenzij met een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen zoals in het kader van het Activaplan.

Per betrokken werknemer kunt u slechts één dossier per jaar indienen.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag dient ingediend te worden vóór de start van het project.
De aanvraag omvat volgende documenten:
 1. PDF de aanvraag tot het verkrijgen van een toelage met
  • Bijlage a: de raming van de kosten
  • Bijlage b: de verklaring op erewoord met o.a. de verbintenis van de werkgever dat de betrokken werknemers gedurende de duur van het project verder tewerk gesteld zullen worden - minimum twaalf maanden, behalve wegens ontslag om dwingende redenen.
 2. PDF het detail van het project: de problematiek beschreven vanuit het oogpunt van de oudere werknemers en de acties die onmiddellijke en directe effecten hebben op de kwaliteit van de arbeid.
   
 3. de vereiste adviezen:
 4. PDF de lijst met betrokken oudere werknemers.

De onderneming stuurt de documenten elektronisch in PDF-formaat of per aangetekend schrijven naar het adres vermeld in het formulier.

Hoe wordt de steun uitbetaald?

De uitbetaling van de toelage gebeurt na afloop van het project en na voorlegging van de bewijsstukken.

De werkgever bezorgt het Ervaringsfonds van Brussel Economie en Werkgelegenheid

 • de documenten tot staving van de kosten verbonden aan het gebruik van een meet- of diagnose-instrument,
 • de facturen waaruit blijkt dat de beoogde investeringen daadwerkelijk uitgevoerd werden,
 • een verklaring op eer dat het project is voltooid,
 • de loonfiches van de betrokken werknemers om aan te tonen dat hij/zij de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen gedurende de duur van het project verder te werk heeft gesteld, en dit gedurende minstens twaalf maanden, behalve bij ontslag om dringende reden.

Indien nodig laat het Ervaringsfonds een onderzoek ter plaatse instellen door een met het toezicht belaste ambtenaar.

De betaling van de toelage wordt uitgevoerd binnen een termijn van 60 dagen nadat deze stukken zijn voorgelegd of nadat het verslag van de met het toezicht belaste ambtenaar bevestigd heeft dat de actie aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen ingediend vóór 01/04/2015

Brussel Economie en Werkgelegenheid zorgt voor de verdere behandeling van de aanvraagdossiers die door Brusselse ondernemingen werden ingediend bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Ervaringsfonds
City Center - 3de verdieping
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
02 204 12 69
02 204 15 28