Steun van het Ervaringsfonds voor fondsen voor bestaanszekerheid en paritaire vormingscentra

Ook sectoren komen in aanmerking voor steun van het Ervaringsfonds. Fondsen voor bestaanszekerheid en paritaire vormingscentra die daartoe een samenwerkingsprotocol sluiten ontvangen steun.

 1. Betrokken instanties
 2. Gesteunde initiatieven
 3. Overleg
 4. Bedrag van de toelage
 5. Uitbetaling van de toelage

Betrokken instanties

De fondsen voor bestaanszekerheid en de paritaire vormingscentra met een vzw-statuut waarvan de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen.

Gesteunde initiatieven

Het Ervaringsfonds verleent steun voor drie soorten initiatieven, die al dan niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden:
 1. Sensibilisatie – en promotieacties en adviesverlening
  Het sensibiliseren rond vergrijzing is een eerste stap in het verbeteren van de arbeidssituatie. Fondsen en Vormingscentra zijn uitstekend geplaatst om dergelijke sensibilisatiecampagnes en promotieacties te voeren ten opzichte van de bedrijven van hun eigen sector.
 2. Ontwikkeling van meetinstrumenten of diagnosemethodes
  Fondsen of Vormingscentra kunnen sectoreigen meet- en of diagnose methodes (laten) ontwikkelen.
 3. Gedeeltelijke financiële tegemoetkoming in de premie bij overstap van nachtploegenarbeid naar dagarbeid in het kader van CAO nr. 46
  Fondsen van Bestaanszekerheid en paritaire vormingscentra kunnen voorzien in een gedeeltelijke financiële tegemoetkoming ten aanzien van hun oudere werknemers indien ze overstappen van een systeem van nachtploegenarbeid naar een systeem van dagarbeid. Deze overstap dient te gebeuren in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46. Onder nachtploegenarbeid wordt de ploegenarbeid verstaan die plaatsvindt tussen 22 en 6 uur.

Afsluiten van een samenwerkingsprotocol

De fondsen voor bestaanszekerheid en de paritaire vormingscentra ontvangen steun nadat ze een samenwerkingsprotocol hebben afgesloten met de Minister van Werk. Dergelijke overeenkomst voorziet in een of meer van de drie hierboven vermelde soorten initiatieven en bepaalt - na overleg - de doelstellingen ervan, alsook de acties en middelen om die te bereiken.

Het opstellen van een samenwerkingsprotocol verloopt in drie stappen:

 1. Er wordt vooreerst uitgegaan van de sectoreigen problematiek m.b.t. leeftijd en arbeid.
  Zijn er relatief gezien veel "oudere werknemers" binnen de sector of niet? Op welk moment verlaten ze de sector en waarom? Gaat het over arbeiders of bedienden? Hoe groot zijn de ondernemingen?
 2. Vervolgens worden de initiatieven overeengekomen. Voor elk van die initiatieven worden doelstellingen, en benodigde middelen geformuleerd.
 3. Tenslotte vermeldt het protocol ook hoe het bedrag van de toelage verbonden wordt aan de resultaten.
Nadat uit het overleg van sector en het Ervaringsfonds een samenwerkingsprotocol is opgesteld wordt het protocol ter ondertekening aan de Minister van Werk voorgelegd.
 
De duur van de acties en het samenwerkingsprotocol bedraagt maximaal 24 maanden.

Bedrag van de toelage

 1. Sensibilisatie – en promotieacties en adviesverlening
  De berekening van de toelage staat in functie van de bereikte doelstellingen en de aangewende middelen. De toelage kan 100.000 euro per sector niet overschrijden.
 2. 2. Ontwikkeling van specifieke sectoreigen meetinstrumenten of diagnosemethodes
  De toelage wordt vastgesteld op 70% van de kosten, met een absoluut plafond van 25.000 euro per sector.
 3. 3. Gedeeltelijke financiële tegemoetkoming in de premie bij overstap van nachtploegenarbeid naar dagarbeid in het kader van CAO nr. 46
  Het bedrag van de toelage komt overeen met de aanvullende vergoeding bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst. De toelage wordt verleend voor de periode vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst, op grond waarvan de premie wordt toegekend, met een maximum duur van 5 jaar.

Uitbetaling van de toelage

De uitbetaling van de toelage gebeurt nadat de acties zijn beëindigd en de resultaten kunnen berekend worden. Het Fonds voor Bestaanszekerheid of het paritaire vormingscentrum legt de bewijskrachtige stukken en de facturen voor.
De toezichthoudende ambtenaren stellen de administratie op de hoogte van elke vastgestelde onregelmatigheid die van invloed kan zijn op de toekenning van de toelage.

 

Wenst u steun te ontvangen voor dergelijke projecten?
Neem dan contact op met Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Ervaringsfonds
City Center - 3de verdieping
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
02 204 12 69
02 204 15 28