COVID-19-premie voor de evenementensector

Het Gewest ondersteunt de zwaar door de COVID-19-crisis getroffen ondernemingen van de Brusselse evenementen-, culturele en toerismesector en van het nachtleven. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen in deze sectoren een premie krijgen van 3.000 tot 9.000 euro. Uiterlijk op 4 december 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.

Alles weten over de premie

Wie kan deze premie ontvangen?

De vennootschap of zelfstandige die:

 • uiterlijk op 18 maart 2020 al minstens een vestigingseenheid had in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • minder dan vijftig voltijdequivalenten in dienst heeft
 • op 18 maart 2020 ingeschreven was bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • uiterlijk op 18 maart 2020 al actief was in een van de in aanmerking komende sectoren (NACE-btw-codes)
 • een economische en handelsactiviteit uitoefent
 • geen overheidsbedrijf is noch als een overheidsbedrijf wordt beschouwd

Vervult u de voorwaarden voor deze premie niet? Misschien komt u wel in aanmerking voor de hotel COVID-premie of de cultuur COVID-premie

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming
Situatie
Bedrag van de premie
Niet-btw-plichtige onderneming (de inschrijvingsdatum bij de Kruispuntbank van Ondernemingen doet er niet toe) 3000 €
Btw-plichtige onderneming (ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen voor 1 januari 2019) minstens € 3.000 en
verhoogd tot € 9.000 bij een omzetdaling van minstens 60% tussen de eerste drie kwartalen van 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020. Dit wordt aangetoond op basis van de periodieke btw-aangiften (premie = 50% van de omzet voor de eerste drie kwartalen van 2019, begrensd tot € 9.000)
Btw-plichtige onderneming (ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen tussen 1 januari en 31 december 2019) € 3.000 en
verhoogd tot € 9.000 bij een omzetdaling van minstens 60% tussen 2019 en 2020. Dit wordt aangetoond op basis van de ontvangstbevestigingen van de btw-aangiften (premie = 50% van de totaalomzet voor 2019, begrensd tot € 9.000)
Btw-plichtige onderneming (ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen tussen 1 januari en 18 maart 2020) 3000 €

Demander la prime

Stap 1 : voorbereiding van de premieaanvraag

Opdat uw aanvraag geldig zou zijn, moeten - naargelang uw geval - de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • Een attest dat de bankidentiteit van de onderneming koppelt aan het Belgische zichtrekeningnummer (of een leesbaar rekeninguittreksel, met vermelding van de rekeninghouder en het rekeningnummer) (mogelijke formaten: pdf, jpg, jpeg, png)
 • Een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag (jpeg- of jpg-formaat)
 • De door de FOD Financiën uitgegeven ontvangstbevestigingen van de btw-aangiften met betrekking tot de eerste drie kwartalen van 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020 (Opmerking: deze zijn beschikbaar via MyMinfin). Als deze documenten niet bij uw aanvraag gevoegd zijn, zal de eventuele premie ten hoogste 3.000 euro bedragen.
 • Een attest dat de bankidentiteit van de onderneming koppelt aan het Belgische zichtrekeningnummer (of een leesbaar rekeninguittreksel, met vermelding van de rekeninghouder en het rekeningnummer) (mogelijke formaten: pdf, jpg, jpeg, png)
 • Een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag (jpeg- of jpg-formaat)
 • Attest van de boekhouder met vermelding van de omzet voor de referentieperiodes 2019 en 2020 (Gelieve dit document in te vullen en bij te voegen. Alleen dat zal door Brussel Economie en Werkgelegenheid worden geaccepteerd. Opmerking : als dit document niet bij uw aanvraag gevoegd zijn, zal de eventuele premie ten hoogste 3.000 euro bedragen.)
 • Attestation d'un comptable mentionnant les chiffres d'affaires pour les périodes de référence 2019 et 2020 (Veuillez compléter et joindre le document téléchargeable ci-dessous. Seul celui-ci sera accepté par Bruxelles Economie et Emploi.)
 • Een attest dat de bankidentiteit van de onderneming koppelt aan het Belgische zichtrekeningnummer (of een leesbaar rekeninguittreksel, met vermelding van de rekeninghouder en het rekeningnummer) (mogelijke formaten: pdf, jpg, jpeg, png)
 • Een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag (jpeg- of jpg-formaat)
 • Een attest dat de bankidentiteit van de onderneming koppelt aan het Belgische zichtrekeningnummer (of een leesbaar rekeninguittreksel, met vermelding van de rekeninghouder en het rekeningnummer) (mogelijke formaten: pdf, jpg, jpeg, png)
 • Een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag (jpeg- of jpg-formaat)

Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel