Vrijstelling van de arbeidskaart

De onderdanen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben geen arbeidskaart nodig om in België te mogen werken. Dit geldt ook voor werknemers die tot bepaalde categorieën behoren, indien zij wettig in ons land verblijven [1].

 

Onderdanen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Buitenlanders hebben geen arbeidskaart nodig als ze afkomstig zijn uit de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland.

Werknemers die wettig in België verblijven en tot bepaalde categorieën behoren

U hebt als buitenlandse werknemer geen arbeidskaart nodig als u wettig in België verblijft en behoort tot een van de specifieke categorieën werknemers beschreven in artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

 • Deze vrijstelling geldt van rechtswege. Dit wil zeggen dat er geen bijkomende administratieve formaliteiten moeten vervuld worden (noch door de werknemer, noch door de werkgever) en dat er ook geen attesten van vrijstelling afgeleverd worden.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om na te gaan of de buitenlandse werknemer voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling. Als dit het geval is mag de Belgische werkgever onmiddellijk de buitenlandse werknemer in dienst nemen. In sommige gevallen is er een bericht van aankomst nodig.
 • Voor drie categorieën is een bericht van aankomst vereist:
  • Postdoctorale vreemdelingen die fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in een gastuniversiteit zoals beschreven in art. 2.25: de universiteit moet de bevoegde overheid informeren ten laatste een maand na aankomst.
   PDF Het in te dienen bericht "postdoctorale vreemdelingen" (.pdf)
  • Buitenlandse werknemers die een opleiding volgen in de Belgische zetel van de multinationale groep zoals bedoeld in art. 2.29: de onderneming die de opleiding organiseert, moet de bevoegde overheid in kennis stellen uiterlijk bij aanvang van de opleiding.
   PDFHet in te dienen bericht "opleiding" (.pdf)
  • Kaderleden of leidinggevend personeel tewerkgesteld in het hoofdkwartier van de onderneming zoals omschreven in art. 2.33: het hoofdkwartier moet de overheid inlichten uiterlijk bij aanvang van de tewerkstelling van de persoon in kwestie.
   PDFHet in te dienen bericht "kaderleden" (.pdf)

Werknemers die toegelaten zijn voor een onbeperkt verblijf

Zodra een buitenlandse onderdaan een vestigingsvergunning krijgt of de toelating voor een onbeperkt verblijf in België, wordt hij/zij automatisch vrijgesteld van een arbeidskaart (Art. 2.3, KB 9 juni 1999>).

[1], behalve voor stage (art. 2 19 °) en leerlingen onder de leeftijd van 18 jaar (art. 2 22 ° a)


Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur
 
De loketten zullen gesloten zijn van 25 december 2017 tot en met 2 januari 2018.
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië