Inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Indien u een activiteit in de sociale economie opstart, kunt u een erkenning vragen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, onder bepaalde voorwaarden, een tegemoetkoming genieten.
 
 
Timmerman
 
Inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid bieden personen die het moeilijk hebben op sociaal vlak of op het vlak van werk de mogelijkheid om professionele ervaring op te doen.

Om een financiering te verkrijgen moeten de vzw's en bedrijven uit de sociale economie zich laten erkennen. Dat heeft betrekking op de non-profitinitiatieven en bedrijven die:
 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn,
 • diensten leveren of goederen produceren,
 • de socio-professionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden nastreven en
 • de principes van de sociale economie onderschrijven.
De "inschakelingsondernemingen" (IO) zijn commerciële bedrijven met een sociaal oogmerk die aan die criteria beantwoorden. De "plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van werkgelegenheid" (PIOW) zijn verenigingen zonder winstoogmerk.
Om een financiering aan te vragen moet u een erkende inschakelingsonderneming of een erkend plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van werkgelegenheid zijn.

Begeleiding

Aarzel niet om hulp te vragen bij de gespecialiseerde instelling:
 
Tracé Brussel vzw
Antwerpselaan 26, 1000 Brussel
E :  marja.alaerts@tracebrussel.be
T : +32 (0)2 412 02 83
F : + 32 (0)2 511 98 27
www.tracebrussel.be

Erkenning en financiering

De erkenningsvoorwaarden zijn bij wet vastgelegd:
 • een minimumpercentage van de werknemers moet behoren tot het doelpubliek,
 • opmaak van een plan voor de opleiding en de sociale begeleiding van de werknemers,
 • businessplan
 • financieel plan
 • enz.
Voor erkende PIOW's en IO's, worden verschillende soorten kosten gesubsidieerd. Brussel Economie en Werkgelegenheid subsidieert een deel van de begeleidings- en werkingskosten. Voor de inschakelingsondernemingen kan het bestuur ook tegemoetkomen in de loonkosten van bepaalde categorieën van aangeworven werkzoekenden.
Het bedrag van de financiële tegemoetkomingen voor inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid varieert afhankelijk van het aantal werknemers dat tot het doelpubliek behoort (werkzoekenden zonder opleiding, langdurig werklozen of mensen die recht hebben op maatschappelijke integratie of een sociale uitkering).
 
Het Brussels gewest zorgt via de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie voor de correcte aanwending van de subsidies door de erkende vzw's en bedrijven uit de sociale economie te controleren.
 

1) Een erkenning en/ of een subsidie aanvragen

 1. Wanneer moet u uw aanvraag indienen?

  1. U vraagt uitsluitend een erkenning aan

   U moet uw erkenningsaanvraag per aangetekend schrijven indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, en dit van 1 januari tot en met 15 februari of van 1 september tot en met 17 oktober.

  2. U vraagt tegelijkertijd een erkenning en een financiering aan

   U moet uw erkennings- en financieringsaanvraag per aangetekend schrijven indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, en dit van 1 januari tot en met 15 februari of van 1 september tot en met 17 oktober.

   Als u uw aanvraag in de periode van 1 september tot 17 oktober indient en ze wordt aanvaard, dan gaat uw erkenning onmiddellijk in maar u krijgt de financiering pas het jaar nadien (na de periode voor indiening van de financieringsaanvragen van 1 januari tot 15 februari).

  3. Eens uw bedrijf of uw vereniging erkend is, vraagt u enkel een financiering aan
   U moet uw financieringsaanvraag per aangetekend schrijven indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, van 1 januari tot en met 15 februari.

 2. Welke documenten moeten worden verstuurd?
  1. Erkennings- en/ of financieringsaanvraag
   Uw dossier dient alle vereiste documenten met betrekking tot uw aanvraag te bevatten.
   Hulpmiddelen voor het invullen van uw dossier:
   Als uw financieringsaanvraag aanvaard is, moet u vervolgens de betaling van de subsidies aanvragen.
    
  2. Aanvraag voor de vernieuwing van uw financiering (verenigingen/ondernemingen reeds erkend als PIOW of IO
   Aanvraag tot financiering - erkende verenigingen en ondernemingen (.doc)
   Pdf versie downloaden
 3. Welke stappen doorloopt uw aanvraag?
  Voor erkennings- en financieringsaanvragen geldt dezelfde procedure. Als uw dossier volledig is, dan verloopt de procedure in twee fasen:
  • Brussel Economie en Werkgelegenheid legt uw erkenningsdossier ter advies voor aan het overlegplatform voor de sociale economie. Dit platform brengt een advies uit over uw aanvraag binnen de 30 dagen na ontvangst ervan. Indien deze termijn wordt overschreden, dan wordt het advies als gunstig beschouwd.
  • De Minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet een uitspraak over de aanvraag binnen de twee maanden na het einde van de gekozen indieningsperiode (dus te tellen vanaf 16 februari of 16 oktober). Als de erkenning wordt toegekend, dan blijft deze vier jaar geldig. Wat betreft de financiering moet de onderneming of de vzw jaarlijks een aanvraag indienen.

2) De betaling van de subsidies aanvragen


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T + 32 (0)2 204 17 40
F + 32 (0)2 204 15 29