U dient uw installaties aan te passen aan de Europese normen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt uw investeringen en stelt u tot 80.000 € aan premies voor!

Dwingen de Europese normen betreffende de fabricage van producten u ertoe uw installaties aan te passen, in het bijzonder op het vlak van veiligheid, kwaliteit of hygiëne? Dan kan u steun genieten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel bij materiële investeringen als investeringen in gebouwen.

Uw investering dient binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gerealiseerd te worden (19 gemeenten) en een band hebben met uw professionele activiteit.

Opgelet. Voor het indienen van een steunaanvraag dient u een rapport te hebben verkregen waarin de noodzakelijke investeringen om zich aan de normen aan te passen geïdentificeerd worden. Dit rapport dient opgesteld te zijn door een expert of een zelfstandig organisme, gespecialiseerd in het betreffende vakgebied, met een minimumervaring van twee jaar [1].

[1] Onder bepaalde voorwaarden kan uw onderneming steun voor advies van een externe consultant genieten.

Het bedrag van uw investeringen dient minstens 7.500 € te bedragen. Enkel het gedeelte van de investeringen tot 400.000 € komt in aanmerking voor de berekening van de steun [1].

[1] Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een minimumbedrag van 500 €.

Opgelet. U zal de steun pas ontvangen nadat uw investering wordt gerealiseerd.

Steun voor de aanpassingen aan niet-milieugerelateerde normen
Percentage van de steun 45% voor de schijf van de investeringskosten lager dan 100.000 € en 25% van de schijf voor de investeringskosten hoger dan 100.000 €
Maximumbedrag voor de aanvaardbare investeringen 400.000 €
Plafond voor de steun 80.000 € per burgerlijk jaar en per onderneming
 

Bij het indienen van uw steunaanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid nagaan of u wel degelijk aan alle criteria voldoet. Uw investering is uitgesloten van steun indien:

 • de aanpassing aan de normen betrekking heeft op een nieuwe vestiging of de bestaande installaties minder dan twee jaar oud zijn;
 • ze bedoeld is voor verhuur;
 • ze het verwerven van gebouwen en of terreinen inhoudt. Steun is in dit geval wel mogelijk indien de verwerving van gebouwen of gronden absoluut noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de milieunormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de verwerving dient dan wel in volle eigendom te gebeuren;
 • het gaat om de aankoop van tweedehands meubilair of materieel;
 • de aanpassing aan de normen gebeurt in het kader van een verandering van de implantatie van uw onderneming;
 • ... [1]

[1] Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan u zich beroepen op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheid (zie "wetgeving").

Om de uitbetaling van deze steun te verkrijgen dient u een steunaanvraag in te dienen binnen de 12 maanden volgend op het besluit tot toekenning.

De premie wordt in schijven uitbetaald, in functie van het bedrag van de steun.
Indien het bedrag van de steun minder dan 25.000 € bedraagt ontvangt u dit in één keer.
Het bedrag wordt betaald in verschillende schijven, gespreid over meer dan één begrotingsjaar, indien de steun meer dan 25.000 € bedraagt.

U dient een voorafgaande toelatingsaanvraag in te dienen alvorens te investeren en steun te vragen (op straffe van niet-ontvankelijkheid van uw aanvraag). Deze aanvraag dient te omvatten:

 • het aanvraagformulier (voorafgaande toelating);
 • een attest betreffende de conformiteit van de aanpassing aan de normen, geleverd door een expert of een gespecialiseerd organisme;
 • een document dat alle steun vermeldt die uw onderneming ontvangen heeft tijdens het lopende belastingjaar en in de twee voorafgaande belastingjaren [1].

Indien uw voorafgaande toelatingsaanvraag aanvaard werd mag u starten met uw investeringsplan. U wordt dan verzocht het volledige dossier binnen 120 dagen [2] na de datum van het bewijs van ontvangst waarin de aanvaardbaarheid van de voorafgaande aanvraag om toelating wordt bevestigd, neer te leggen. Deze dient te omvatten:

 • het aanvraagformulier;
 • het rapport van de expert of het gespecialiseerde organisme;
 • het geheel van bewijssstukken met betrekking tot de uitgevoerde werken.

[1] Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

[2] Indien u niet alle bewijsstukken binnen 120 dagen kan verzamelen, kan u een afwijking worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk IV, art.12 §4 van het besluit betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebondend aangelegenheden alsook in het wijzigingsbesluit van 2013 (zie "regelgeving").

We raden u aan om het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc (klik met de rechtermuisknop en kies "save target as" en bewaar het in "my documents") en het dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader 8.1.2 of een meer recente versie hebben. De laastste versie van Adobe Reader downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).


PDFDownload het aanvraagformulier voor een voorafgaande toelatingsaanvraag

PDFDownload het formulier voor de volledige steunaanvraag Opgelet! Vooraleer dit formulier in te vullen, moet u eerst het formulier voor voorafgaande toelatingsaavraag indienen

ExcelDownload het bestand om een lijst van uw facturen te maken


Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 41
T 02 800 34 37