Arbeidsvergunning en arbeidskaart B

De werkgever in België moet een arbeidsvergunning aanvragen voor de tewerkstelling van alle buitenlandse werknemers die niet vrijgesteld zijn van de arbeidskaart of die geen arbeidskaart A of arbeidskaart C hebben.
 
wizard assistantWilt u snel weten of u een arbeidskaart type B moet aanvragen? Gebruik de wizard.
 

De aanvraag moet gebeuren vooraleer de buitenlandse werknemer naar België komt. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt de werknemer automatisch een arbeidskaart B.

De werkgever moet een arbeidsvergunning aanvragen voor het tewerkstellen van een buitenlandse werknemer (die nog niet in België verblijft) in een specifieke functie. Als de arbeidsplaats zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de toekenning ervan.

De toekenning van de arbeidsvergunning aan de werkgever gaat gepaard met het toekennen van de arbeidskaart B aan de buitenlandse werknemer voor het uitvoeren van de job. Hiermee kan de werknemer een visum aanvragen voor België om in de onderneming van de aanvrager te werken voor de geldigheidsduur van de arbeidskaart.

De arbeidsvergunning wordt alleen toegekend wanneer het niet mogelijk is om op de Belgische arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al dan niet door een nog te volgen gepaste beroepsopleiding, geschikt is om de betrokken arbeidsplaats op een bevredigende wijze en binnen een redelijke termijn te bekleden (Art. 8 KB 9 juni 1999). Bovendien moeten deze personen onderdanen zijn van landen waarmee België verbonden is door internationale tewerkstellingsakkoorden.

Een arbeidsvergunning en de daarmee verbonden arbeidskaart B kunnen worden verkregen in 4 situaties. Welke?

1) Bijzondere categorieën

De tewerkstelling valt onder een van de bijzondere categorieën beschreven in art. 9 van het KB van 9 juni 1999.

2) Langdurig ingezetene van een andere EU-lidstaat die een knelpuntberoep uitoefent

De tewerkstelling betreft een erkend knelpuntberoep, ingevuld door een werknemer langdurig ingezetene van een EU-lidstaat.

3) Regularisatieaanvraag van het verblijf ingediend tussen 15/09/2009 en 15/12/2009 en waarvoor Vreemdelingenzaken de regularisatie afhankelijk maakt van het bekomen van een arbeidskaart B

De werkgever werft een buitenlandse werknemer aan die een regularisatie van verblijf aangevraagd heeft tussen 15 september en 15 december 2009 en waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken de regularisatie toekent op basis van het toekennen van een arbeidskaart B.

4) Andere gevallen

Jobs en personen die buiten de bovenstaande 'bijzondere categorieën' vallen (buiten artikel 9) kunnen slechts een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B verkrijgen als het niet mogelijk blijkt om een geschikte werknemer te vinden op de arbeidsmarkt. Bovendien moeten deze personen onderdanen zijn van landen waarmee België verbonden is door internationale tewerkstellingsakkoorden. De bevoegde Minister van het gewest kan om de bovenstaande redenen hierop een afwijking toestaan voor individuele gevallen. Meer weten.

De arbeidsvergunning en arbeidskaart B kunnen hernieuwd worden onder voorwaarden die hoofdzakelijk betrekking hebben op de naleving van de toekenningsvoorwaarden voor de eerste arbeidskaart. Hiertoe dient de werkgever de formulieren in (specifieke formulieren voor een hernieuwingsaanvraag voor een arbeidsvergunning, betrekking hebbend op de regularisatieprocedure; dezelfde formulieren als voor de eerste vergunningsaanvraag, dezelfde als voor de eerste aanvraag in de andere situaties), alsook alle bijlagen. De hernieuwingsaanvraag moet worden ingediend één maand voor het verstrijken van de geldigheidsperiode van de arbeidskaart.


Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 
Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Bevoegd gewest Bevoegd gewest

Deze rubriek is bestemd voor personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart B of blauwe kaart) of verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart A of arbeidskaart C).

Loonbedragen Loonbedragen

Raadpleeg de minimumloonbedragen.
De nieuwe beloningsbedragen vanaf 01/01/2019 zijn bekend voor de functies van hooggeschoold of leidinggevend personeel, kunstenaars en de blauwe kaart.
 

Regelgeving Regelgeving