Arbeidskaart C

De arbeidskaart C is bedoeld voor specifieke categorieën van buitenlandse onderdanen, die slechts tijdelijk in België verblijven of een onzeker verblijfsrecht hebben.
 
icône assistentWilt u snel weten of u een arbeidskaart type C moet aanvragen? Gebruik de wizard.
 

De arbeidskaart C geldt voor alle beroepen (in loondienst) maar voor een beperkte periode (maximum een jaar).

 

Herinnering:
De buitenlandse studenten die een machtiging tot verblijf hebben om studies te volgen in België hebben geen arbeidskaart nodig om tijdens de schoolvakanties te werken.

De volgende categorieën personen kunnen een arbeidskaart C aanvragen. De personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, moeten daarvoor een reeks documenten indienen bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Download de exacte aanvraagvereisten per categorie via de links.

  1. Kandidaat-vluchtelingen of asielzoekers onder bepaalde voorwaarden. (Art. 17.1)
  2. Buitenlandse onderdanen die erkend zijn voor het subsidiaire beschermingsstatuut gedurende hun beperkte verblijf. (Art. 17.2)
  3. De buitenlandse onderdaan die in het bezit is van het verblijfsdocument uitgereikt in het kader van de maatregelen tot bestrijding van de mensenhandel. (Art. 17.3)
  4. Buitenlanders die in België mogen verblijven om medische redenen, in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980. (Art. 17.4)
  5. Buitenlanders die hier mogen verblijven in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980, om humanitaire redenen, en van wie de verlenging van hun verblijfsvergunning afhangt van de voorwaarde dat ze werk hebben. (Art 17.5)
  6. Familieleden van een staatsburger van buiten de EER die een verblijfsrecht hebben ingeroepen/een verblijfsvergunning hebben gekregen krachtens artikel 10/10bis van de wet van 15/12/1980 (gezinshereniging) voor zover het verblijf van de staatsburger van buiten de EER dat recht geeft op gezinshereniging niet beperkt is tot de uitoefening van professionele activiteiten. (Art 17.6 of 17.7)
  7. Personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen om in België te studeren en die ingeschreven zijn bij een Belgische onderwijsinstelling, voor arbeidsprestaties buiten de schoolvakanties. Buitenlandse studenten mogen met een arbeidskaart C maximaal twintig uur per week werken buiten de schoolvakanties, voor zover hun werk te combineren valt met hun studies. (Art 17.8)
  8. De echtgenoot of geregistreerde partner en de kinderen (onder 18 jaar) van een diplomaat of een consul, en de echtgenoot of geregistreerde partner van andere houders van een bijzondere verblijfstitel. Dit geldt alleen voor de houders uit landen waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst gesloten heeft (Albanië, Australië, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Filipijnen, India, Israël, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Peru, Servië, Verenigde Staten en Turkije). (Art 17.9)
  9. De buitenlandse onderdaan die in België verblijft in het kader van de tijdelijke bescherming. (Art 17.10)

De buitenlandse onderdanen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en tot de zojuist genoemde categorieën behoren, vragen de arbeidskaart C rechtstreeks aan bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiervoor moeten ze de volgende documenten opsturen:

De arbeidskaart C wordt aan de aanvrager bezorgd via de gemeentelijke administratie van zijn/haar verblijfplaats. Een negatieve beslissing wordt rechtstreeks naar de betrokkene gestuurd met een vermelding van de redenen. Indien de aanvrager wettig in België verblijft kan zij/hij hiertegen beroep aantekenen.

De arbeidskaart C kan hernieuwd worden onder de hierboven vermelde voorwaarden. Hiertoe dient de aanvrager dezelfde formulieren in als bij de eerste aanvraag, alsook alle bijlagen, ten laatste een maand voor het einde van de geldigheid ervan.


Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 
Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Bevoegd gewest Bevoegd gewest

Deze rubriek is bestemd voor personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart B of blauwe kaart) of verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart A of arbeidskaart C).