Over de arbeidskaarten

Buitenlanders mogen enkel in België werken als ze een geldige arbeidskaart kunnen voorleggen. De werkgever of de buitenlandse werknemer moet de relevante arbeidskaart aanvragen. In bepaalde gevallen is de buitenlandse werknemer vrijgesteld van een arbeidskaart.

Vergunningsaanvraag in 2019

De regelgeving met betrekking tot arbeidsvergunningen voor niet-Europese onderdanen in België verandert in het begin van 2019.

Meer inlichtingen op

  • deze website, zodra de datum van inwerkingtreding nadert en
  • een infosessie. Interesse? Stuur een e-mail naar arbeid.eco@gob.brussels.

Bekijk het wijzigingsbesluit van 5 juli 2018.

Vergunningsaanvraag in 2018

wizard icoonBent u een niet-Europese werknemer of wilt u een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Wilt u snel weten welke stappen u moet ondernemen? Gebruik de wizard.

 

Herinnering

De buitenlandse studenten die een machtiging tot verblijf hebben om studies te volgen in België hebben geen arbeidskaart nodig om tijdens de schoolvakanties te werken.

Buitenlandse werknemers uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland hebben geen arbeidskaart nodig. Een reeks specifieke categorieën van personen zijn tevens vrijgesteld van de arbeidskaart. De andere buitenlanders moeten over een arbeidskaart beschikken.

Arbeidskaart C

De arbeidskaart C is bedoeld voor specifieke categorieën buitenlandse onderdanen, die slechts tijdelijk in België verblijven,(bijv. studenten - buiten de schoolvakantie) of een onzeker verblijfsrecht hebben (bijv. kandidaat-vluchtelingen onder bepaalde voorwaarden). De arbeidskaart C geldt voor alle beroepen (in loondienst) slechts voor een beperkte tijd (maximum een jaar). Ze kan onder bepaalde voorwaarden worden hernieuwd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor de personen die hun domicilie hebben in het Brussels Gewest. Aanvragers die in het Waalse of Vlaamse Gewest wonen, moeten zich richten tot het bestuur van respectievelijk het Waalse of Vlaamse Gewest. De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor het afleveren van de Arbeidskaart C aan inwoners van de Duitstalige Gemeenschap.

Arbeidskaart B

De arbeidskaart B is specifiek bedoeld voor een bepaalde job bij een bepaalde werkgever voor een bepaalde tijd (maximum 12 maanden). Ze kan onder bepaalde voorwaarden worden hernieuwd.

De werkgever moet een arbeidsvergunning aanvragen voor het uit te voeren werk waarvoor zij/hij een buitenlandse werknemer wil aanwerven vooraleer deze naar België komt. Het toekennen van de arbeidsvergunning gaat gepaard met het toekennen van de arbeidskaart B aan de buitenlandse onderdaan. Daarmee kan de buitenlandse werknemer een visum aanvragen voor België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor de personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken; het Waals gewest is bevoegd voor de personen die in het Waals Gewest werken; het Vlaams Gewest is bevoegd voor de personen die in het Vlaams Gewest werken en de Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor de personen die in de Duitstalige Gemeenschap werken.

Europese blauwe kaart

In het kader van het verkrijgen van een Europese blauwe kaart kan voortaan een voorlopige arbeidsvergunning toegekend worden aan bepaalde hooggekwalificeerde werknemers.

Arbeidskaart A

De arbeidskaart A is de meest algemene werkvergunning. De arbeidskaart A geldt voor alle beroepen (als werknemer in loondienst), voor alle werkgevers en zonder beperking in de tijd. Ze wordt enkel toegekend aan buitenlandse onderdanen die ten minste vier jaar gewerkt hebben (met een arbeidskaart B) tijdens een periode van maximum 10 jaar wettig en ononderbroken verblijf in België onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. In bepaalde gevallen wordt deze vereiste werkperiode verkort (bijv. naargelang gezinstoestand) en bepaalde categorieën werknemers die tewerkgesteld waren met een arbeidskaart B (bijv. hooggeschoolden, stagiairs enz.) komen niet in aanmerking voor de arbeidskaart A.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor de personen die hun domicilie hebben in het Brussels Gewest. Aanvragers die in het Waalse of Vlaamse Gewest wonen, moeten zich richten tot het bestuur van respectievelijk het Waalse of Vlaamse Gewest. De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor het afleveren van de Arbeidskaart C aan inwoners van de Duitstalige Gemeenschap.

Controle door de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie ziet toe op de toepassing van de regelgeving over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.


Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur
 
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Bevoegd gewest Bevoegd gewest

Deze rubriek is bestemd voor personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart B of blauwe kaart) of verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart A of arbeidskaart C).

Regelgeving Regelgeving

De hier toegelichte regelgeving is enkel van toepassing op personen die tewerkgesteld zijn als loontrekkende arbeider of bediende (en gelden niet voor zelfstandigen).
 

Zie meer