Projecten "artikel 60 §7 - sociale economie"

Het OCMW dat een van zijn begunstigden in dienst neemt en ter beschikking stelt van een sociale economieproject ontvangt een verhoogde toelage.
Daartoe moeten drie voorwaarden vervuld zijn:
 • de in dienst genomen persoon had in het verleden recht op een leefloon of op sociale bijstand,
 • het sociale economie-initiatief is erkend door Brussel Economie en Werkgelegenheid en
 • het OCMW heeft het maximumbedrag dat het Gewest voor deze steunmaatregel heeft vastgesteld nog niet bereikt.
De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) worden aangemoedigd om begunstigden van een leefloon of sociale bijstand een job te bezorgen. Daartoe ontvangen ze een toelage, overeenkomstig artikel 60 §7 van de wet op de OCMW's. 
In de praktijk is het OCMW de juridische wetgever. Het sluit een arbeidsovereenkomst af met de werknemer en betaalt zijn/haar salaris. Het OCMW ontvangt een toelage van het Gewest voor de volledige duur van de tewerkstelling en geniet als werkgever een vermindering van de werkgeversbijdragen. In het raam van de steunmaatregel "artikel 60 §7" kan het OCMW de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of hem/haar ter beschikking stellen van een derde.
 
Als een OCMW een persoon in dienst neemt die recht heeft op een leefloon of sociale bijstand en die ter beschikking stelt van een sociale economieproject, ontvangt het een hogere toelage. Die toelage dient om (een deel van) het loon van de werknemer te betalen. Het betreft de maatregel "artikel 60, §7 - verhoogde staatstoelage - sociale economie". Een onderneming die actief is in de sociale economie begeleidt de werknemer en geeft de werknemer de kans beroepservaring op te doen.
Deze tewerkstellingsmaatregel komt dus ten goede aan zowel de OCMW's, als aan de sociale economieprojecten en uiteraard aan de tewerkgestelde personen.
 

Sociale economieprojecten

Om tegen deze voordelige voorwaarden een werknemer te begeleiden, moeten de sociale economieprojecten door Brussel Economie en Werkgelegenheid erkend worden en een attest ontvangen.
 
Hoe kan men een attest "artikel 60, §7 - verhoogde staatstoelage - sociale economie" verkrijgen?
1) Zorg ervoor dat u tot een van de volgende categorieën behoort:
 • de door de federale overheid erkende inschakelingsondernemingen;
 • de vennootschappen met een sociaal oogmerk;
 • de inschakelingsondernemingen (IO's) en de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) die erkend zijn in het kader van de ordonnantie van 18 maart 2004;
 • de ateliers voor opleiding door tewerkstelling;
 • de organismen voor socioprofessionele inschakeling;
 • de sociale verhuurkantoren en de openbare vastgoedmaatschappijen;
 • de erkende initiatieven inzake sociale inschakelingseconomie die door een OCMW tot stand gebracht zijn;
 • de erkende initiatieven inzake sociale economie van vernieuwende en/of experimentele aard.
 

OCMW

1) Om een verhoogde toelage te verkrijgen, stelt het OCMW de werknemer tewerk in een erkend sociale economieproject.
PDF Raadpleeg de lijst van de erkende sociale economieprojecten die werknemers aanvaarden "artikel 60 §7 - sociale economie". 
 
2) Om de toelage voor deze tewerkstelling te ontvangen, moet het OCMW zich tot Actiris richten .
 
3) Het OCMW ontvangt een toelage voor elke persoon die het tewerkstelt in een sociale economieproject zolang het zijn maximale budget niet bereikt heeft. Het jaarlijkse maximale budget voor elk Brussels OCMW is vastgesteld in de ministeriële omzendbrief betreffende de verdeling van de middelen, in toepassing van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 17 40

 

Regelgeving Regelgeving

Koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie
Koninklijk besluit van 14 november 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie, voor rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp
Ministerieel besluit van 10 oktober 2004 tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie