Basiskennis bedrijfsbeheer

Iedere handels- of ambachtsonderneming (zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon) moet de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen om ingeschreven te kunnen worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit geldt voor zowel activiteiten in hoofdberoep als voor activiteiten in bijberoep.

Om de inschrijving van een handels- of ambachtsonderneming in de KBO aan te vragen, moet de ondernemer zich wenden tot een erkend ondernemingsloket. Bij die aanvraag moet hij/zij het bewijs leveren te beschikken over basiskennis bedrijfsbeheer.
De basiskennis bedrijfsbeheer omvat noties van:
 • ondernemend denken en ondernemerscompetenties.
 • elementaire kennis van:
  • recht
  • boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten
  • commercieel beheer
  • wetgeving
Het volledige programma in art. 6 van het koninklijk besluit van 21/10/1998 raadplegen.
 
Het ondernemingsloket waar de inschrijving in de KBO wordt aangevraagd, gaat na of de onderneming voldoet aan de voorwaarden.

Uitzonderingen en vrijstellingen

Volgende ondernemingen moeten de basiskennis bedrijfsbeheer niet bewijzen:
 • de onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is in de zin van de kmo-programmawet van 10/02/1998,
 • de onderneming die geen handels- of ambachtsactiviteiten uitoefent,
 • de onderneming die een dienstverlenend intellectueel beroep uitoefent gereglementeerd door de kaderwet van 1 maart 1976 (bvb. de accountant, de vastgoedmakelaar, de fiscaal expert),
 • de onderneming die een activiteit uitoefent met eigen voorwaarden op het vlak van de basiskennis bedrijfsbeheer (bvb. de vervoerder van personen of goederen),
 • de onderneming van thuisverkoop,
 • de onderneming die als handels- of ambachtsonderneming was ingeschreven in de KBO op 1/1/1999,
 • de overnemer van een bestaande zaak (gedurende één jaar),
 • de overlevende echtgenoot van een overleden ondernemingshoofd,
 • de overlevende wettelijke samenwonende van een overleden ondernemingshoofd,
 • de overlevende partner van een overleden ondernemingshoofd die minstens zes maanden samenwoonde met dat overleden ondernemingshoofd,
 • de kinderen van het overleden ondernemingshoofd gedurende een periode van drie jaar,
 • ingeval van een vennootschap en voor zover hij/zij benoemd is tot verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur:
  • de overlevende echtgenoot van de overleden verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur,
  • de overlevende wettelijk samenwonende van de overleden verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur,
  • of de overlevende partner van de overleden verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur voor zover hij er sinds minstens zes maanden mee samenwoonde.

Wie moet de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen?

De onderneming is een natuurlijk persoon: bij voorkeur het ondernemingshoofd zelf.
Als dat niet mogelijk is, kan één van volgende personen de basiskennis bedrijfsbeheer in zijn plaats bewijzen:
 • de echtgenoot of echtgenote 
 • de wettelijk samenwonende partner 
 • de partner met wie hij minstens zes maand samenwoont 
 • een personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
 • een zelfstandig helper, die met het zelfstandig ondernemingshoofd verwant is in de eerste, tweede of derde graad en een verklaring voorlegt van een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen waaruit blijkt hij zelfstandige helper is van het betrokken ondernemingshoofd.
De onderneming is een rechtspersoon (vennootschap): de natuurlijke persoon die het dagelijks bestuur uitoefent als orgaan van de rechtspersoon of als personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De personen die worden beschouwd als orgaan van de rechtspersoon kunnen verschillen naar gelang de vennootschapsvorm. Bijvoorbeeld:
 • in een bvba: de zaakvoerder
 • in een nv: een bestuurder of de afgevaardigd bestuurder
 • in andere rechtspersonen: een bestuurder, een bedrijfsleider of een beherend vennoot, etc. 
De onderneming voldoet aan de vereiste zolang de persoon die de basiskennis bedrijfsbeheer bewijst, er actief blijft. Wanneer die persoon de onderneming verlaat, moet de onderneming haar situatie binnen de 6 maanden na dat vertrek regulariseren, bij een ondernemingsloket.

Hoe de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen?

De basiskennis bedrijfsbeheer kan op drie manieren bewezen worden.

1. Diploma of akte

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 21/10/1998 bepaalt welke akten in aanmerking komen. Voor akten die u daar niet terugvindt, kunt u de diplo-databank consulteren.
 
In geval van een vraag over uw diploma, gelieve u te richten tot een erkend ondernemingsloket
De ondernemingsloketten zijn immers bevoegd om uit te maken of het diploma of de beroepservaring volstaan als bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer.

2. Voldoende praktijkervaring

Enkel praktijk opgedaan in de laatste vijftien jaar in één van de volgende ondernemingen komt in aanmerking: 
 • in een nijverheidsonderneming
 • in een handelsonderneming
 • in een ambachtsonderneming
 • in een onderneming met land- of tuinbouwactiviteiten
U moet volgend aantal jaren ervaring bewijzen:
 • als zelfstandig ondernemingshoofd:
  in hoofdberoep: drie jaar, in bijberoep: vijf jaar
 • als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur zonder arbeidsovereenkomst:
  in hoofdberoep: drie jaar, in bijberoep: vijf jaar
 • als bediende in een leidende functie: vijf jaar
 • als zelfstandig helper: vijf jaar
Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland kunnen de basiskennis bedrijfsbeheer ook bewijzen met een EG-verklaring. Dit is een verklaring uit het land van herkomst over de praktijkervaring en eventueel de schoolse opleiding van de betrokkene.
 
In geval van een vraag over uw professionele ervaring, gelieve u te richten tot een erkend ondernemingsloket.
De ondernemingsloketten zijn immers bevoegd om uit te maken of het diploma of de beroepservaring volstaan als bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer.

3. Examen basiskennis bedrijfsbeheer

Wie geen geldig diploma of voldoende praktijkervaring heeft, kan het examen basiskennis bedrijfsbeheer afleggen bij de Centrale Examencommissie.
 
In geval van een vraag over dit examen, gelieve u te richten tot Brussel Economie en Werkgelegenheid

Sancties

De onderneming die in overtreding is kan worden veroordeeld tot een geldboete, zelfs tot sluiting.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 40

Ondernemingsloketten

Richt u tot een ondernemingsloket
 1. met al uw vragen over uw diploma of beroepservaring;
 2. om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.