U wilt een eerste vertegenwoordigingskantoor openen in een land gelegen buiten de Europese Unie?

U kunt een premie van enkele tienduizenden euro's krijgen.

Wat zijn de subsidieerbare uitgaven?

De steun heeft betrekking op:

 • de kosten verbonden aan de administratieve stappen en de juridische bijstand met het oog op de opening van het kantoor;
 • de kosten betreffende de huur van het kantoor, met inbegrip van de huurlasten, uitgezonderd huurwaarborgen en sleutelgeld;
 • de loonkosten betreffende het personeel aangesteld voor dit kantoor;
 • de kosten van de missies van de kantoorhouder in het geografische gebied waarop het kantoor zich richt.

Het moet gaan om een vertegenwoordigingskantoor van waaruit de betrokken Brusselse ondernemingen makkelijker de beoogde markt(en) kunnen prospecteren. U kunt geen steun krijgen indien het bureau een opslag-, of productie-eenheid van goederen of diensten of een verkooppunt is.

In dat geval is er dus geen tegemoetkoming in de investeringskosten (geïnvesteerd kapitaal of overname van roerend of onroerend goed).

Gelieve vóór iedere aanvraag contact op te nemen met Brussel Invest & Export, dat u zal begeleiden in de ontwikkeling en de opvolging van uw project.

Van welke tegemoetkoming kunt u genieten?

Steun om deel te nemen aan aanbestedingen buiten de Europese Unie [1]
Percentage van de steun 50% van de uitgaven
Maximumbedrag van de steun € 40.000 het eerste jaar
€ 20.000 het tweede jaar
Maximaal aantal keer dat u een beroep kan doen op steun 1 tegemoetkoming/3 jaar (datum van de kennisgeving van de toekenning van de premie)
en maximaal 1 kantoor per geografische zone

 

[1] De aangegeven bedragen zijn excl. btw.

Wat zijn de betalingsmodaliteiten van de steun?

De premie wordt betaald in drie schijven volgens de volgende modaliteiten:

 • binnen de twee maanden volgend op de ondertekening van de huurovereenkomst betreffende het vertegenwoordigingskantoor, maakt de onderneming aan het Bestuur een aanvraag tot betaling van de eerste schijf over die overeenstemt met 50% van de toegekende subsidie voor de eerste twaalf maanden van werking van het bureau. Deze aanvraag wordt vergezeld van een gecertificeerde kopie in overeenstemming met de huurovereenkomst;
 • uiterlijk 15 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van het kantoor stuurt de onderneming het Bestuur een aanvraag om de tweede schijf van de steun te storten die overeenstemt met het saldo van de subsidie toegekend voor de eerste 12 maanden van de werking van het kantoor. Deze aanvraag wordt vergezeld van de bewijsstukken betreffende de kosten voor de eerste 12 maanden;
 • uiterlijk 27 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van het kantoor stuurt de onderneming het Bestuur een aanvraag om de derde en laatste schijf van de steun te storten die overeenstemt met de subsidie toegekend voor het tweede jaar van de werking van het kantoor. Deze aanvraag wordt vergezeld van de bewijsstukken betreffende de kosten voor het tweede jaar;

Deze documenten moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, ter attentie van uw dossierbeheerder.

De onderneming zal een brief ontvangen met vermelding van het daadwerkelijke bedrag van de premie en een verklaring van schuldvordering. Ze moet deze laatste invullen en terugsturen naar de directie van de Boekhouding om de premie uitbetaald te krijgen.

Hoe een aanvraag indienen?

Vooraleer u de administratieve stappen voor de opening van het kantoor onderneemt, moet u:

 • eerst contact opnemen met Brussel Invest & Export, dat u zal begeleiden in de ontwikkeling en de opvolging van uw project.
 • vervolgens een voorafgaande toelatingsaanvraag (APR)[2] indienen door middel van het typeformulier.

Als uw voorafgaande toelatingsaanvraag wordt aanvaard, kunt u uw project opstarten.

U moet dan uw volledig aanvraagdossier indienen binnen de 90 dagen na het ontvangstbewijs dat de toelaatbaarheid van uw aanvraag bevestigt. Uw dossier moet volgende elementen bevatten:

 • het specifieke formulier, naar behoren ingevuld en ondertekend;
 • een gedetailleerde beschrijving van het initiatief;
 • een argumentering van de onderneming.

Alvorens de beslissing te nemen om de steun toe te kennen, zal het Bestuur dit dossier onderzoeken.

Wanneer de onderneming een subsidieaanvraag heeft ingediend, mag ze haar project voortzetten zonder de beslissing af te wachten. Bij weigering zal de onderneming zelf de aangegane kosten moeten dragen.

 

[2] U moet er met name uw strategisch plan ter bevordering van de buitenlandse handel vermelden waarin het initiatief waarvoor u steun aanvraagt past.

Download het aanvraagformulier en zijn bijlagen

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. Om de laastste versie te downloaden, klik hier.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier voor een voorafgaande toelatingsaanvraag

PDF Download het formulier voor de volledige steunaanvraag. Opgelet! Vooraleer dit formulier in te vullen, moet u eerst het formulier voor voorafgaande toelatingsaavraag indienen.

PDF Download de lijst van forfaitaire bedragen betrekkende de verblijfskosten
 

Het formulier en de bijlagen moeten worden verzonden naar:
 • per brief :

Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

 • of per e-mail:

exporttegemoetkoming@mbhg.irisnet.be. Vergeet niet de laatste pagina te tekenen.
Als u een aanvraag per e-mail verstuurt, hoeft u geen kopie per post te sturen.

Als de hulp wordt toegekend, verbindt u zich ertoe bepaalde verplichtingen na te komen.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier
T02 800 36 02
T02 800 34 86

Brussel Invest & Export
E info@brusselsinvestexport.be
T02 800 40 62
T02 800 40 00
www.invest-export.brussels

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen