Invoer- en uitvoercertificaten voor landbouwproducten

Een onderneming die bepaalde landbouwproducten in de Europese Gemeenschap invoert of uit de Europese Gemeenschap uitvoert moet een certificaat voorleggen. Een certificaat maakt onder bepaalde voorwaarden de in- en uitvoer van landbouwproducten mogelijk.
 
Sushis
De certificaten maken het de EG-autoriteiten mogelijk de omvang van het handelsverkeer in bepaalde sectoren te bepalen.
 1. De certificaten
 2. Een certificaat aanvragen

1. De certificaten

Wanneer heb ik een certificaat nodig?

Raadpleeg de lijst met landbouwproducten waarvoor een certificaat nodig is: de bijlage II van de verordening (EG) nr. 376/2008 raadplegen.
 

Uitzonderingen

Geen certificaat wordt vereist

 1. voor kleine hoeveelheden van sommige producten:
  raadpleeg de bijlage II van de verordening (EG) nr. 376/2008;
 2. als de producten het voorwerp vormen van een externe transit en dus niet in het vrije verkeer worden gebracht;
 3. bij invoer of uitvoer in het kader van de regelingen "actieve veredeling" of "passieve veredeling";
 4. bij wederinvoer volgens de regeling van de teruggestuurde goederen;
 5. bij uitvoer naar bestemmingen die gelijkgesteld zijn met uitvoer buiten de EU:
  • leveringen voor de proviandering van zeeschepen in de Europese Unie;
  • leveringen voor de proviandering van internationale vluchten, met inbegrip van intracommunautaire lijnvluchten in de Europese Unie;
  • leveringen aan bevoorradingsdepots;
  • boordproviandering van boor- en productieplatforms en marineschepen;
  • leveringen voor proviandering buiten de Europese Unie;
  • levering aan internationale organisaties gevestigd in de Europese Unie;
  • leveringen aan strijdkrachten die op het grondgebied van een lidstaat zijn gestationeerd maar die niet tot die lidstaat behoren.
Gevallen 2 tot 5: een certificaat mag voorgelegd worden alleen voor de toepassing van een preferentiële regeling.

Waar kan ik mijn certificaat gebruiken?

 • De certificaten worden aan de douane overgelegd voor verschillende invoer- of uitvoertransacties.
 • De certificaten (en de uittreksels) zijn identiek in alle lidstaten en gelden in de hele EU. De plaats van afgifte van het certificaat of van het uittreksel heeft geen enkele invloed op het gebruik ervan.
 • Elk certificaat kan in de verschillende lidstaten worden gebruikt tijdens de geldigheidsperiode en voor de toegelaten hoeveelheid.

2. Een certificaat aanvragen

Wie mag een certificaat aanvragen?

 • De EU-certificaten moeten afgegeven worden aan elke belangstellende die erom verzoekt, ongeacht waar hij in de Unie is gevestigd, en voor zover de aanvraag correct wordt ingediend.
 • Er kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld wanneer de aanvrager een certificaat wil verkrijgen dat de invoer toelaat in het kader van een contingent.

Hoe een certificaat aanvragen?

Elke belanghebbende kan met een voorgenummerd formulier zijn aanvraag indienen. Het model van dit formulier is bepaald door de regelgeving van de Europese Unie.

Waar een certificaat aanvragen?

In België reiken twee instellingen certificaten uit.
Richt u tot een van deze twee instellingen om uw certificaten te verkrijgen.
Voor bijkomende inlichtingen en voor de praktische regeling
, gelieve hun website te raadplegen of een van de kantoren te contacteren. Bovendien staat Brussel Economie en Werkgelegenheid ter beschikking van de Brusselse ondernemingen die in dit verband ondersteuning wensen.
 
Vlaams Gewest
Departement Landbouw en Visserij - CIR
Koning Albert II-laan, 35, bus 42
1030 Brussel
Rose-Marie.Luycx@lv.vlaanderen.be
T 02 552 73 09
www.vlaanderen.be/landbouw
elektronisch loket : https://cir.landbouwvlaanderen.be

Waals Gewest
Service public de Wallonie - DGO3 - Département des Aides
Chaussée de Louvain, 14
5000 Namur
Camille.Vanslembrouck.ext@spw.wallonie.be
T 081 64 94 11
https://agriculture.wallonie.be/progecole
extranet: https://certificats.agriculture.wallonie.be

Zekerheid

De afgifte van certificaten gaat gepaard met het eisen van het stellen van een zekerheid voor niet-gebruik.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 32 63

Brussel Economie en Werkgelegenheid staat ter beschikking van de Brusselse ondernemingen die in dit verband ondersteuning wensen.

Wetgeving Wetgeving