Exploitatievoorwaarden voor gelijk welk toeristisch logies

Elke kandidaat-exploitant van toeristisch logies moet de voorwaarden naleven die de regelgeving bepaalt met het oog op de registratie van zijn inrichting bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Ook na de registratie van zijn logies moet de exploitant deze voorwaarden naleven. Hij heeft met name een aantal verplichtingen op het vlak van informatie.

1) Voorwaarden waaraan de exploitant moet voldoen

 1. De exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon (ongeacht zijn rechtsvorm). Als de exploitant een rechtspersoon is, moet het toeristisch logies zijn voornaamste of een bijkomende maatschappelijke doelstelling vormen.
   
 2. Hij beschikt over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de schade die hij of zijn aangestelden veroorzaken.
   
 3. De exploitant – of de persoon belast met het dagelijks beheer – mag niet veroordeeld zijn voor bepaalde misdaden en misdrijven tegen personen, noch voor zedenfeiten, noch voor eigendomsmisdrijven (diefstal, fraude, …).
   
 4. De exploitant leeft de arbeidswetgeving, de wetten op de sociale zekerheid en de vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten na. Hij betaalt zijn eventuele boetes.
   
 5. Op verzoek van de FOD Economie deelt de exploitant zijn statistische gegevens mee aan de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie: aantal overnachtingen, aantal logieseenheden, enzovoort. De FOD Economie neemt daartoe contact op met de exploitant als zijn inrichting geregistreerd is. 

 2) Voorwaarden in verband met het toeristisch logies

 1. Het toeristisch logies verkeert altijd in een goede staat van onderhoud en netheid.
   
 2. Het toeristisch logies voldoet aan de veiligheidsnormen. Het beschikt, naargelang het geval, over een brandveiligheidsattest of een vereenvoudigd controleattest.
   
 3. Het heeft een attest van de naleving van de normen op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw voor de toeristische logies.
   
 4. Het toeristisch logies is geregistreerd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, in één van de catégorieën of subcategorieën van toeristisch logies die de regelgeving bepaalde.
   
 5. Het toeristisch logies voldoet aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn voor zijn categorie.
 6. De exploitant gebruikt geen benaming die de regelgeving bepaalde voor een andere categorie dan deze waarin hij geregistreerd is.
  Meer weten over de toegestane benamingen.
   
 7. In advertenties die voor potentiële klanten bestemd zijn, vermeldt de exploitant:
  • het registratienummer van het logies,
  • zijn gegevens.
 8. De exploitant is verplicht om in zijn inrichting het volgende uit te hangen (of schriftelijk mee te delen aan de toeristen):
  • het registratienummer van het logies,
  • als de exploitant een rechtspersoon is: de gegevens van de natuurlijke persoon die instaat voor het dagelijks beheer van de inrichting.
 9. De exploitant brengt het identificatielogo van de (sub-)categorie toeristisch logies waarin hij geregistreerd is aan.
  Zo de exploitant het recht verliest om het toeristisch logies uit te baten of deze activiteit stopzet, geeft hij het logo terug aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.
  Ontdek het logo van uw type logies
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier

Gelieve ons te contacteren via email. We antwoorden u zo snel mogelijk.