Voorwaarden waaraan de nieuwe agentschappen moeten voldoen

Elke onderneming die een vergunning wil om een reisagentschap te exploiteren moet de volgende documenten voorleggen:

 1. Een officieel identiteitsdocument van de aanvrager als het gaat om een natuurlijk persoon. Indien het een rechtspersoon is, een officieel identiteitsdocument van de perso(o)n(en) belast met het dagelijkse beheer van de onderneming;

  De belanghebbende moet de inhoud van zijn elektronische identiteitskaart meedelen of een kopie van zijn paspoort of, bij ontstentenis, een kopie van eender welk document dat als een officieel identiteitsdocument beschouwd wordt.
   
 2. Een uittreksel uit het strafregister hoogstens drie maanden geleden afgeleverd op naam van de aanvrager van de vergunning, alsook, indien de aanvrager een rechtspersoon is,  op naam van de perso(o)n(en) belast met het dagelijkse beheer van de onderneming;

  Het uittreksel kan uit het strafregister vervangen worden door om het even welk document dat uitgaat van een bevoegde instantie van de Staat van oorsprong waaruit op te maken valt dat de aanvrager, of, in voorkomend geval, de perso(o)n(en) belast met het dagelijkse beheer van de onderneming aan de vereiste van eerbaarheid beantwoorden.
   
 3. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, de namenlijst van de bestuurders, vennoten, meerderheidsaandeelhouders van de vennootschap, zaakvoerders, lasthebbers, en meer algemeen, personen die gemachtigd zijn om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen en te verbinden tegenover derden;
   
 4. De bepalingen met betrekking tot de onderneming of de vereniging waarvan de wet de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad voorschrijft, in hun meest recente staat.

  De activiteit van reisagentschap moet in hoofdberoep worden uitgeoefend.  De maatschappelijke doelstelling zal dan ook enkel de activiteit van reisagentschap vermelden.
   
 5. Het bewijs van de borgstelling bij een deposito- en consignatiekas of van de borgstelling door een hoofdelijke borg bij een financiële instelling of bij een verzekeringsmaatschappij.
  Model borgtochtovereenkomst downloaden.

  Als de onderneming haar pakketreizen of -verblijven verkoopt via andere reisagentschappen: Als de onderneming:
  • voor 20 personeelsleden of meer: het bedrag van de borgtocht bedraagt 50.000 euro, vermeerderd met 25.000 euro per schijf van 10 personeelsleden.
  • 0 tot 2 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 10.000 euro.
  • 3 tot 5 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 15.000 euro.
  • 6 tot 10 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 20.000 euro.
  • meer dan 10 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 25.000 euro, vermeerderd met 7.500 per bijhuis.
    
 6. Een kopie van de verzekeringsovereenkomst die de burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid dekt en van de overeenkomst die de risico's van financiële insolventie dekt.

  Elk reisagentschap moet de volgende twee verzekeringen sluiten en hiervan een kopie voorleggen:
 • een verzekeringspolis die de burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid van de onderneming dekt;
 • een verzekeringspolis die de financiële insolventie dekt:
  • Garantiefonds reizen
  • AMLIN

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 33 31

Regelgeving Regelgeving