Voorwaarden waaraan agentschappen met een vergunning van het Waals en/of Vlaams Gewest die een bijhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen exploiteren, moeten voldoen

Elke onderneming met een vergunning van het Waals en/of Vlaams Gewest die een bijhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil exploiteren, moet de volgende documenten voorleggen:

 1. Een officieel identiteitsdocument van de aanvrager als het gaat om een natuurlijk persoon, bestuurders of zaakvoerders indien het gaat om een rechtspersoon, alsook van de persoon (personen) belast met het dagelijks beheer van de onderneming.

  De belanghebbende moet de inhoud van zijn elektronische identiteitskaart meedelen of een kopie van zijn paspoort of, bij ontstentenis, een kopie van eender welk document dat als een officieel identiteitsdocument beschouwd wordt;

 2. Een uittreksel uit het strafregister hoogstens drie maanden geleden afgeleverd op naam van de aanvrager van de vergunning, en van de bestuurders of zaakvoerders indien het gaat om een rechtspersoon, alsook in naam van de persoon (personen) belast met het dagelijks beheer van de onderneming.

  Wanneer de betrokkene onderdaan is van een Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, kan het uittreksel uit het strafregister vervangen worden door om het even welk document dat uitgaat van een bevoegde instantie van de Staat van oorsprong waaruit op te maken valt dat de aanvrager of, in voorkomend geval, de bestuurders of zaakvoerders van de onderneming aan de vereiste van eerbaarheid beantwoorden.
   
 3. De bepalingen met betrekking tot de onderneming of de vereniging waarvan de wet de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad voorschrijft, in hun meest recente staat.

  De activiteit van reisagentschap moet in hoofdberoep worden uitgeoefend.  De maatschappelijke doelstelling zal dan ook enkel de activiteit van reisagentschap vermelden.
   
 4. De certificaten, diploma's of andere documenten die van de beroepsvaardigheid van de aanvrager getuigen, indien het gaat om een natuurlijke persoon, of van de personen belast met het dagelijks beheer indien het gaat om een rechtspersoon.


  De beroepsvaardigheid van de aanvrager of van de persoon belast met het dagelijks beheer moert aangetoond worden aan de hand van certificaten en andere documenten: attesten, stageovereenkomsten, loonfiches, attesten van het secretariaat-generaal, vroegere arbeidsovereenkomsten,…Met bepaalde diploma's kan de ervaringsperiode in een reisagentschap verminderd worden. De ingezetenen van de Europese unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie hebben verschillende alternatieven.

 5. Het bewijs van de borgstelling bij een deposito- en consignatiekas of van de borgstelling door een hoofdelijke borg bij een financiële instelling of bij een verzekeringsmaatschappij. Model borgtochtovereenkomst downloaden.

  Als de onderneming haar pakketreizen of -verblijven verkoopt via andere reisagentschappen:
  • voor 20 personeelsleden of meer: het bedrag van de borgtocht bedraagt 50.000 euro, vermeerderd met 25.000 euro per schijf van 10 personeelsleden.
  Als de onderneming:
  • 0 tot 2 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 10.000 euro;
  • 3 tot 5 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 15.000 euro;
  • 6 tot 10 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 20.000 euro;
  • meer dan 10 personeelsleden in dienst heeft, bedraagt de borgtocht 25.000 euro, vermeerderd met 7.500 per bijhuis.
 6. Een kopie van de verzekeringsovereenkomst die de burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid dekt en van de overeenkomst die de risico's van financiële insolventie dekt.

  Elk reisagentschap moet de volgende twee verzekeringen sluiten en hiervan een kopie voorleggen:
  • een verzekeringspolis die de burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid van de onderneming dekt;
  • een verzekeringspolis die de financiële insolventie dekt:
   Garantiefonds reizen: mevr. Katia Dussart, mail@gfg.be, 02/240.68.800
   Europese: dhr. Marc Vavdenthoren, marc.vandenthoren@europenne.be, 02/220.33.10

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 33 31

Regelgeving Regelgeving