Nood aan deskundig advies?

Dan kan u een subsidie bekomen die tot 50% van de kosten van de tussenkomst van een externe consultant dekt!

Businessplan, marktonderzoek, herstructureringsplan, het instellen van kwaliteitscontrolesystemen… U mag een steunaanvraag indienen als het onderzoek van uw consultant het oplossen van een concreet beheersprobleem of de verbetering van de werking of competitiviteit van uw onderneming tot doel heeft. In geen geval kan het gaan om steun voor normaal fiscaal of juridisch advies, of om advies inzake publiciteit.

U mag vrijelijk een consultant of organisme kiezen waarmee u wil werken, zolang die gespecialiseerd is in de betrokken activiteit en minimum twee jaar professionele ervaring heeft [1]. Hij dient onafhankelijk te zijn van uw onderneming.

[1] De ervaring van de consultant is ten persoonlijke titel.

De steun waarvan u kan genieten kan oplopen tot 50% van de kostprijs van de missie van de consultant. De bedragen alsook het aantal missies zijn geplafonneerd.

Advies
Percentage van de steun 50 % van de kosten voor studie/extern advies
Minimumbedrag van de steun 500 €
Maximumbedrag van de steun [1] 15.000 €
Maximum aantal steuntoekenningen 2 per burgerlijk jaar

 

[1] Per burgerlijk jaar mag de kost voor studies en externe adviezen niet hoger zijn dan de eigen middelen van de onderneming, verhoogd met de schulden op meer dan één jaar.

U kan geen steun ontvangen indien [1]:

  • de consultancy-opdracht in verband staat met de normale werkingskosten of met het normale, terugkerende beheer van uw onderneming;
  • als uw onderneming intern al beschikt over de expertise voor de missie van de consultant.

Noteer dat de taken die kunnen voortvloeien uit de aanbevelingen van de consultant (prospectie, commerciële opvolging, opvragen van informatie…) niet subsidieerbaar zijn. Evenmin kan u steun aanvragen voor het beroep doen op personeel dat op zelfstandige basis aangenomen werd en die regelmatige of langetermijnmissies uitvoeren. Algemeen zijn de kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden uitgesloten.

[1]Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Steun inzake Pre-aciviteit en de Steun voor Studies en Diensten van Externe Consultants.

De begunstigde vraagt de betaling van de premie aan zodra de opdracht is voltooid.
Hij bezorgt de volgende bewijsstukken, ter controle van het bedrag van de premie:

  • een kopie van de factuur en een bewijs van de betaling van de opdracht (fotokopie van het bankrekeninguittreksel) ;
  • een evaluatierapport opgesteld door de onderneming, met een evaluatie van het belang en de mate van tevredenheid van de opdracht ;
  • een kopie van het eindrapport opgesteld door de consultant.

De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de directie Steun aan Ondernemingen, bij de beheerder van uw dossier.
De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

Uw aanvraag moet voor het begin van de missie van de consultant ingediend worden. Ze dient volgende documenten te bevatten:

  • het aanvraagformulier;
  • de kostenraming van de consultant, vergezeld van een lijst met zijn referenties en een cv of een presentatiefolder over zijn diensten;
  • elk stuk dat de eigen middelen van de onderneming kan bevestigen, vermeerderd met de schulden op meer dan een jaar.

We raden u aan om het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc (klik met de rechtermuisknop en kies "save target as" en bewaar het in "my documents") en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader 8.1.2 of een meer recente versie hebben. De laastste versie van Adobe Reader downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).


PDF Download het aanvraagformulier

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T02 800 34 66

Nuttige links Nuttige links