Controle door de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie ziet toe op de toepassing van de wetgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Straat met restaurants en terrasjes

Ze voert de onderzoeken voorafgaand aan de aflevering van de arbeidsvergunning. Ze voert onaangekondigde controles uit op de arbeidsplaatsen en gaat na of de werknemers die in het bezit moeten zijn van een arbeidskaart er daadwerkelijk één hebben. De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie informeert de werknemers en werkgevers over hun rechten en plichten en ziet erop toe dat de wettelijke bepalingen worden nageleefd.

Middelen van de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

De inspecteurs van de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie hebben het recht om waarschuwingen te geven, termijnen te bepalen waarbinnen de overtreder zich in regel moet stellen en processen-verbaal op te maken. In de uitoefening van hun taken kunnen ze onder meer:

  • zich bij dag en bij nacht, zonder voorafgaande waarschuwing, toegang verschaffen tot alle werkplaatsen (voor vaststellingen, identificaties, verhoren, beslag op documenten met ontvangstbewijs, enz.) op voorwaarde dat ze over een huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter beschikken;
  • beslag leggen op roerende goederen of die verzegelen als dit nodig is om de vastgestelde inbreuken te bewijzen;
  • de hulp inroepen van politiediensten.

De inspecteurs van de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie hebben uiteraard ook plichten, vooral op het vlak van confidentialiteit:

  • ze moeten het vertrouwelijk karakter respecteren van de persoonsgegevens waarvan ze kennis hebben gekregen in de uitoefening van hun opdracht. Deze gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doelen waartoe hun opdrachten dienen;
  • behoudens uitdrukkelijke machtiging van de indiener van een klacht of aangifte, mogen ze in geen enkel geval, zelfs niet voor de rechtbank, de identiteit van de klager bekendmaken;
  • het is hun eveneens verboden om aan de werkgever of zijn afgevaardigde te onthullen dat een onderzoek werd ingesteld na een klacht of aangifte.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 35 11
F +32 (0)2 800 38 07

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen

De werknemer die ik wil aanwerven, beschikt al over een arbeidskaart B. Voldoe ik aan de regels?
De arbeidskaart B moet zijn toegekend voor een functie binnen uw onderneming en niet voor een eerdere werkgever. In tegenstelling tot de arbeidskaart A en C geldt de arbeidskaart B voor een specifieke werkgever.