Aanvraag tot gecombineerde vergunning

Hooggeschoolde werknemer / Directeur - RSZ in België - meer dan 90 dagen in België

(art. 9, 6° en 9, 7° KB 09/06/1999)

 

Als de tewerkstelling in België meer dan 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
    Aanvraag van toelating tot arbeid voor een periode langer dan 90 dagen voor een werknemer van vreemde nationaliteit - Werkgever in België - Gecombineerde vergunning
  2. Geneeskundig getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit
  3. Andere in te dienen documenten (RSZ in BE)

Geldigheidsduur van de toelating tot arbeid
De toelating wordt verstrekt voor de duur van de arbeidsovereenkomst of van de detachering (zie overeenkomst of missiebrief), met een maximale duur van drie jaar. In het geval van een missie van meer dan één jaar moet de werkgever echter jaarlijks een aantal documenten voorleggen die aantonen dat nog steeds voldaan wordt aan de toekenningsvoorwaarden.

Dit belangt u aan als de jaarlijkse bezoldiging van de werknemer het volgende bedrag overschrijdt bij een aanvraag in 2019:

  • leidinggevende werknemer: € 69.637 (gedetacheerden: € 5.803,08 x 12; RSZ in BE: € 5.002,66 x 13,92),
  • hooggeschoolde werknemer: € 41.739 (gedetacheerden: € 3.478,25 x 12; RSZ in Be: € 2.998,49 x 13,92).

Als dat niet het geval is, zie de pagina "Ander geval".

Bij een aanvraag in 2020:

  • leidinggevende werknemer: € 71.521 (gedetacheerden: € 5.960,08 x 12; RSZ in BE: € 5.138 x 13,92),
  • hooggeschoolde werknemer: € 42.869 (gedetacheerden: € 3.572,42 x 12; RSZ in Be: € 3.079,67 x 13,92).

Wat is de procedure?

 

De werkgever vult een aanvraag voor toelating tot arbeid in voor tewerkstelling van een werknemer in het kader van de gecombineerde vergunning. Hij dient de aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Als het dossier ontvankelijk is: Brussel Economie en Werkgelegenheid onderzoekt het dossier voor wat betreft de aan de betrekking verbonden voorwaarden. A) Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert: ze betekent haar beslissing aan de werkgever en in voorkomend geval aan de werknemer die legaal in België verblijft. Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert: ze betekent haar beslissing aan de werkgever en in voorkomend geval aan de werknemer die legaal in België verblijft. B) In het geval Brussel Economie en Werkgelegenheid akkoord gaat: de Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt het dossier voor wat betreft de aan het verblijf verbonden voorwaarden. Als de Dienst Vreemdelingenzaken akkoord gaat: hij stelt de werknemer op de hoogte en geeft een gecombineerde vergunning af. Als de werknemer in België is, zal hij worden gevraagd naar het gemeentehuis van zijn woonplaats te komen om zijn gecombineerde vergunning in ontvangst te nemen. Als de werknemer zich in het buitenland bevindt, wordt hij verzocht zich naar de ambassade/het consulaat te begeven om zijn visum aan te vragen en naar België te komen. Eenmaal in België aangekomen haalt hij zijn gecombineerde vergunning op bij het gemeentehuis in zijn woonplaats.

 

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving