Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is binnen de context van de Belgische regelgeving een verblijfstitel welke de bezitter (onder bepaalde voorwaarden) machtigt tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk, en welke hem gelijktijdig het recht geeft om er te werken.
 
In dit ene document worden zowel het recht op verblijf als het recht op tewerkstelling geïncorporeerd. Alleen hooggekwalificeerde werknemers die niet de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte kunnen aanspraak maken op de Europese blauwe kaart.
 

Om door een Belgische werkgever te worden aangeworven met een Europese blauwe kaart, moeten drie voorwaarden vervuld zijn [1] :
 • de werkgever moet met de buitenlandse werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten van onbepaalde duur of met een duur gelijk aan of hoger dan een jaar;
 • de buitenlandse werknemer dient een bruto jaarloon te ontvangen gelijk aan of hoger dan 51.882 EUR [2] ;
 • de werknemer moet hogere beroepskwalificaties aantonen aan de hand van een diploma uitgereikt door een onderwijsinstituut erkend als hogere onderwijsinstelling door de Staat waar in het instituut is gevestigd [3].
Bepaalde categorieën van derdelanders die hooggekwalificeerd zijn kunnen evenwel geen voorlopige arbeidsvergunning noch een Europese blauwe kaart verkrijgen. Het gaat onder meer om gedetacheerde werknemers, personen die de status van langdurig ingezetene hebben, seizoenarbeiders, onderzoekers, personen onder tijdelijke bescherming en asielzoekers.
 

[1] Artikel 15/1 van het KB van 9 juni 1999
[2] Dit
bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari.
[3] Alle diploma's, getuigschriften of andere opleidingstitels uitgereikt door een overheid waarbij het succesvol beëindigen wordt aangetoond van een postsecundair programma inzake hogere studies.

Om de Europese blauwe kaart te kunnen verwerven dient een dubbele procedure te worden gevolgd:
 • Enerzijds zal de betrokken buitenlandse onderdaan een aanvraag om Europese blauwe kaart moeten indienen:
  • hetzij bij de bevoegde consulaire diensten wanneer hij zich nog in het buitenland bevindt,
  • hetzij bij de vreemdelingendienst van de gemeente waar hij verblijft wanneer hij reeds in België verblijft.
 • Anderzijds zal er door de werkgever die de betrokkene wenst tewerk te stellen vooraf een voorlopige arbeidsvergunning dienen te worden aangevraagd en bekomen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest indien de tewerkstellingsplaats zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt.
 
Deze 2 aanvragen gebeuren best gelijktijdig.

Voorlopige arbeidsvergunning (werkgever)

Gelieve het formulier en de nodige documenten naar het Bestuur terug te zenden.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd indien de tewerkstellingsplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is. Indien de tewerkstellingsplaats in het Waals of Vlaams Gewest gelegen is, moet u zich richten tot de overheid van respectievelijk het Waals of Vlaams Gewest. De Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor tewerkstellingsplaatsen gelegen in de Duitstalige Gemeenschap.
 
Het dossier moet de volgende documenten bevatten: 
 • Het aanvraagformulier voor het bekomen van een voorlopige arbeidsvergunning, ingevuld, ondertekend en gedateerd door de werkgever of zijn volmachtdrager. De werkgever of zijn volmachtdrager moet in ieder geval een natuurlijke persoon regelmatig woonachtig in België zijn. [1]
 • een fotokopie van de door de werkgever en de werknemer ondertekende en gedateerde arbeidsovereenkomst in overeenstemming met de wet van 03/07/1978 (van minstens één jaar);
 • indien de werknemer nog niet in België aanwezig is, een fotokopie van alle pagina's van het paspoort van de werknemer of indien de werknemer reeds in België aanwezig is, een fotokopie van het document, uitgereikt door de betrokken gemeente, dat de verblijfssituatie van de werknemer bevestigt;  
 • u een vertaalde en gelegaliseerde kopie [2] van het diploma van de werknemer die bevestigt dat hij geslaagd is in een postsecundaire cyclus van minstens drie jaar hogere studies aan een instituut erkend als instelling voor hoger onderwijs door de Staat waarin het instituut is gevestigd.

[1] De volmacht bijvoegen.
[2] Het diploma dient gelegaliseerd te worden door de Belgische diplomatieke of consulaire diensten van het land van uitgifte. Daarna dient het diploma vertaald te worden naar het Frans, Nederlands of Duits door een beëdigd vertaler, hetzij in het land van uitgifte van het diploma, hetzij in België.
 
Wanneer het dossier volledig en correct is (correct in de zin dat alle toekenningsvoorwaarden zijn vervuld),  zal er binnen de 30 dagen een voorlopige arbeidsvergunning worden toegekend. De gewestelijke overheid stuurt de voorlopige arbeidsvergunning naar de werkgever die een kopie moet overhandigen aan de werknemer.
 
In geval van een onvolledig of onjuist dossier vraagt de bevoegde gewestelijke overheid bij de aanvrager de ontbrekende inlichtingen en juiste documenten op. De beslissingstermijn van dertig dagen begint pas te lopen wanneer het dossier volledig is.
 
De gewestelijke overheid brengt de Dienst Vreemdelingenzaken onmiddellijk op de hoogte van de toekenning of weigering van een voorlopige arbeidsvergunning. De beslissing van de bevoegde gewestelijke overheid is immers doorslaggevend voor het al dan niet toekennen van de Europese blauwe kaart door de Dienst Vreemdelingenzaken.
 
De voorlopige arbeidsvergunning vervalt van rechtswege:
 • zodra de werknemer zijn Europese blauwe kaart verkregen heeft,
 • indien de werknemer binnen de negentig dagen te rekenen vanaf de dag van de uitreiking van de voorlopige arbeidsvergunning geen aanvraag voor een Europese blauwe kaart heeft ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken
 • op de dag dat de Dienst Vreemdelingenzaken de beslissing tot weigering van de aanvraag voor een Europese blauwe kaart betekent aan de werknemer.

Europese blauwe kaart (werknemer)

De werkgever beschikt, vanaf de datum van afgifte van de voorlopige arbeidsvergunning, over ten hoogste 90 dagen om een Europese blauwe kaart bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan te vragen.
De dienst Bevolking van de gemeente reikt de Europese blauwe kaart aan de werknemer uit op basis van richtlijnen van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Europese blauwe kaart wordt een eerste keer uitgereikt voor een hernieuwbare periode van 13 maanden hernieuwbaar.

Begin van de tewerkstelling

De tewerkstelling mag beginnen zodra (cumulatieve voorwaarden):
 • de werknemer in het bezit is van de kopie van de voorlopige arbeidsvergunning ;
 • de werknemer wettelijk in België verblijft (vast te stellen door middel van, hetzij een BIVR van beperkte duur of elektronische kaart A, hetzij van een visum D – B29, hetzij een kopie van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken die de werknemer machtigt  tot een verblijf overeenkomstig artikel 61/27 §§ 2 en 3 van de wet van 15 december 1980) ;
 • de werknemer een Europese blauwe kaart heeft aangevraagd (vast te stellen door middel van een bijlage 41bis).

Gezinsleden van een houder van een Europese blauwe kaart

Er kan een aan een arbeidskaart B gekoppelde arbeidsvergunning worden aangevraagd.

Eerste hernieuwing

De werkgever moet twee maanden voor het einde van de geldigheid van de Europese blauwe kaart een nieuwe aanvraag om voorlopige arbeidsvergunning indienen bij de bevoegde gewestelijke overheid bestaande uit volgende documenten:
 • het aanvraagformulier voor het bekomen van een voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de Europese blauwe kaart,
 • een kopie van de huidige nog geldige Europese blauwe kaart,
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst,
 • een kopie van de loonstaten van de afgelopen tewerkstellingsperiode, gedekt door een voorlopige arbeidsvergunning en/of Europese blauwe kaart.
 
Gelijktijdig hiermee moet de werknemer tussen de 45ste en de 30ste dag vóór het einde van de geldigheid van zijn eerste Europese blauwe kaart een nieuwe Europese blauwe kaart aanvragen bij het gemeentebestuur.
Op voorwaarde dat de werkgever een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning verkrijgt, wordt de eerste hernieuwing van de Europese blauwe kaart in principe opnieuw voor 13 maanden aan de werknemer toegekend.

Tweede hernieuwing

Op voorwaarde dat zij wordt voorafgegaan door twee jaar effectieve tewerkstelling gedekt door Europese blauwe kaart, is voor de tweede hernieuwing geen nieuwe voorlopige arbeidsvergunning vereist.
Tussen de 45ste en de 30ste dag vóór het einde van de geldigheid van zijn tweede Europese blauwe kaart, vraagt de werknemer een nieuwe Europese blauwe kaart aan bij het gemeentebestuur en levert daarbij het bewijs dat hij nog steeds aan de voorwaarden voldoet.
Het gemeentebestuur bezorgt hem dan een Europese blauwe kaart die 3 jaar geldig is.

Statuut van langdurig ingezetene

Na 5 jaar tewerkstelling met een Europese blauwe kaart zal de betrokkene logischerwijze in aanmerking komen voor de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (elektronische kaart "D").

Tijdens de eerste twee jaren van de tewerkstelling die gedekt worden door een voorlopige arbeidsvergunning of door de Europese blauwe kaart, is de werkgever ertoe gehouden:
 • vooraf een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning te verkrijgen in geval van substantiële wijziging van de arbeidsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 15/1 van het KB van 9 juni 1999 ;
 • de bevoegde gewestelijke overheid te verwittigen in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst [1]
Wanneer niet langer voldaan wordt aan de terzake geldende voorwaarden (arbeidsovereenkomst, loon, diploma):
 • zal de bevoegde gewestelijke overheid, tijdens de geldigheidsperiode van de voorlopige vergunning, de voorlopige arbeidsvergunning intrekken;
 • zal de bevoegde gewestelijke overheid, tijdens de geldigheidsperiode van een Europese blauwe kaart, de Dienst Vreemdelingenzaken verwittigen die in voorkomend geval de Europese blauwe kaart zal intrekken.
 

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 
Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Bevoegd gewest Bevoegd gewest

Deze rubriek is bestemd voor personen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart B of blauwe kaart) of verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (arbeidskaart A of arbeidskaart C).

Loonbedrag Loonbedrag

De jaarlijkse minimumbezoldiging, die een voorwaarde is voor de toekenning van de Europese blauwe kaart, is 52.978€. Vanaf 01/01/2019 wordt de minimumbezoldiging 53.971€.