Projectoproepen 2016 inzake de ondersteuning van ondernemerschap, handel, werkgelegenheid en vorming

In 2016 kende de minister van Economie en Tewerkstelling facultatieve subsidies toe in het kader van acht thematische projectoproepen.

Context

De gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019 stelt « het permanent evalueren van de efficiëntie van het overheidsbeleid" als een centrale prioriteit. Er wordt trouwens een volledig hoofdstuk gewijd aan "goed gewestelijk bestuur", wat met name een betere afstemming inhoudt van de financiële overheidsmiddelen die worden uitgegeven en de doelstellingen van de regering. Met andere woorden, dit goed gewestelijk bestuur moet het mogelijk maken zich ervan te vergewissen dat elke euro die wordt uitgegeven weldoordacht wordt besteed in overeenstemming met de doelstellingen van de gewestelijke beleidsverklaring.
 
2015 was een overgangsjaar waarin voor de eerste keer een duidelijk kader werd ontworpen om zich ervan te vergewissen dat elke euro die uitgegeven wordt weldoordacht besteed wordt in overeenstemming met het beleid van de Brusselse regering.
 
De toekenning van facultatieve subsidies werd in 2016 niet langer gestructureerd rond één algemene projectoproep die heel het jaar open staat, maar rond acht specifieke projectoproepen met elk hun eigen modaliteiten, timing en een specifiek reglement.
 
Daarnaast werd een erkenningskader voorgesteld aan alle projectdragers die begeleiding aanbieden. Dit erkenningskader heeft zowel betrekking op de projecten die binnen het kader van de projectoproepen "begeleiding" vallen als op deze die binnen het kader van andere projectoproepen vallen (bijvoorbeeld,"kringloopeconomie" of "sociale economie").
 
Dit erkenningskader wil een specifieke omkadering bieden voor de opdrachten ter begeleiding van het ondernemerschap die een aanvulling zijn op de opdrachten van de overheid, zodat ze hun acties bestendigen en de volledige levenscyclus van de onderneming omvatten.

Projectoproepen 2016

Er werden acht projectoproepen uitgeschreven die intussen zijn afgesloten.

 

Selectie van de projecten

De kandidatuurdossiers voor het verkrijgen van gewestelijke steun werden geanalyseerd door het respectieve adviescomité van elke projectoproep. De adviescomités zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, verenigingen en economische organisaties die actief zijn in verband met het onderwerp van de betrokken projectoproep. Experts zullen de comités ondersteunen.
 
Die subsidies zijn per definitie facultatief. De toekenning ervan hangt niet af van specifieke criteria die vastgelegd zijn in een reglementering (ordonnantie), maar van de beantwoording aan de criteria vermeld in het reglement van de projectoproep en het advies van het adviescomité. De minister van Economie en Tewerkstelling beslist of er al dan niet subsidie wordt toegekend op basis van het advies van de jury en de relevantie van het project, overeenkomstig het beschikbare budget.
 
De facultatieve subsidie is bedoeld om een project te kunnen ontwikkelen; ze kan niet als doel (of gevolg) hebben dat de begunstigde hiermee een bestaansinkomen verwerft of zich verrijkt. De facultatieve subsidie is bestemd om uitsluitend de werkingskosten, en in sommige gevallen de investeringskosten, van de geselecteerde projecten te dekken.
Reglementen en kandidatuurformulieren
  • Voor elke projectoproep geldt een specifiek reglement, dat beschikbaar is op de pagina over de betrokken projectoproep.
  • Er is ook een kandidatuurdossier beschikbaar op de pagina over de betrokken projectoproep.
 
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel