U wilt deelnemen aan een commerciële en internationale manifestatie in het buitenland?

U kunt een premie krijgen die 50, of zelfs 75%, van uw kosten dekt!

Wat zijn de subsidieerbare uitgaven?

De steun heeft betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit de huur [1], de plaatsing en het beheer van een stand, de vervoers- en verblijfskosten, met uitzondering van de personeelskosten.

Deze uitgaven dekken de kosten in verband met de deelname van maximum 2 personen per beurs [2].

De huur van een stand is onmisbaar om van deze steun te genieten.

De onderneming moet onder de eigen naam aan de beurs of het salon deelnemen en vanuit België haar eigen afgevaardigde(n) sturen die haar zal (zullen) vertegenwoordigen en de stand zal (zullen) beheren tijdens de ganse duur van de manifestatie. De ondernemingen die aan internationale beurzen of salons in het buitenland deelnemen onder de naam van hun agent, van hun invoerder of van hun buitenlandse verdeler, of onder de naam van de buitenlandse moeder- of dochtermaatschappijen, kunnen geen subsidie ontvangen, ook al wordt de factuur aan de onderneming gericht.

De ondernemingen die tijdens internationale beurzen in het buitenland aan een collectieve stand deelnemen, kunnen eveneens genieten van de subsidie, in zover dat er geen andere vorm van steun voor deze manifestatie voorzien is.

[1] De huurkosten van een stand komen niet in aanmerking wanneer deze slaan op een gemeenschappelijke stand die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerd wordt.
[2] Het kan ook gaan om een salon, een tentoonstelling, een markt, een beurs of een ontmoeting van partners.

Van welke tegemoetkoming kunt u genieten?

Steun voor de deelname aan beurzen in het buitenland [3]
Percentage van de steun 50% van de uitgaven
75% voor starters [4]
Minimumbedrag van de geraamde kosten € 1000
Maximumbedrag van de steun € 4000/steun
Maximaal aantal keer dat u een beroep kan doen op steun 4 keer/kalenderjaar
en max. 4 deelnames aan dezelfde beurs [5]

 

[3] De aangegeven bedragen zijn excl. btw.
[4] Uw onderneming wordt als starter beschouwd indien ze minder dan vier jaar geleden werd ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

[5] Voor internationale beurzen of salons die twee edities hebben binnen het kalenderjaar, wordt de deelname aan deze edities beschouwd als één enkele deelname.

Wat zijn de betalingsmodaliteiten van de steun?

Om de betaling van de premie te vragen, bezorgt de begunstigde de stukken ter staving van de werkelijk toegestane uitgaven (facturen en betalingsbewijzen) uiterlijk 90 dagen na de sluitingsdatum van de beurs of het salon in kwestie.

Deze documenten moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, ter attentie van uw dossierbeheerder.

De onderneming zal een brief ontvangen met vermelding van het daadwerkelijke bedrag van de premie en een verklaring van schuldvordering. Ze moet deze laatste invullen en terugsturen naar de directie van de Boekhouding om de premie uitbetaald te krijgen.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag moet bij het Bestuur zo vroeg mogelijk worden ingediend om te kunnen genieten van de diensten van de economische en handelsattaché die in het betrokken geografisch gebied op post is, en dit ten laatste de dag die de datum van de opening van de beurs voorafgaat. De ingediende aanvraag moet volgende elementen bevatten:

  • het specifieke formulier, naar behoren ingevuld en ondertekend [6];
  • de aanvraag om deelname gericht aan de organisatoren van de beurs of van het salon, of enig ander document dat de inschrijvingskosten en de kostprijs voor de huur van de naakte standoppervlakte vermeldt.

Wanneer de onderneming een subsidieaanvraag heeft ingediend, mag ze haar project voortzetten zonder de beslissing af te wachten. Bij weigering zal de onderneming zelf de aangegane kosten moeten dragen.

[6] U moet er met name uw strategisch plan ter bevordering van de buitenlandse handel vermelden waarin het initiatief waarvoor u steun aanvraagt past.

Download het aanvraagformulier en zijn bijlagen

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. Om de laastste versie te downloaden, klik hier.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier
 
PDF Download de lijst van forfaitaire bedragen betrekkende de verblijfskosten
 

Opgelet. Wanneer u het formulier opent, ziet u slechts 2 pagina's op het scherm: u moet op de tweede pagina aangeven welke steun u wenst, waarna het formulier zich aanpast aan de gevraagde steun.

Nadat u de gewenste steun hebt aangegeven, ziet u de volgende pagina's verschijnen:

  • deel I gegevens van de onderneming en financiële gegevens;
  • deel II informatie over het project waarvoor u financiële steun aanvraagt;
  • deel III verklaring op erewoord, met handtekening, dat de geleverde informatie juist is.

Het formulier en de bijlagen moeten worden verzonden naar:

  • per brief :

Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

  • of per e-mail:

exporttegemoetkoming@mbhg.irisnet.be. Vergeet niet de laatste pagina te tekenen.
Als u een aanvraag per e-mail verstuurt, hoeft u geen kopie per post te sturen.

Als de hulp wordt toegekend, verbindt u zich ertoe bepaalde verplichtingen na te komen.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier
T02 800 36 02
T02 800 34 86

Brussel Invest & Export
E info@brusselsinvestexport.be
T02 800 40 62
T02 800 40 00
www.invest-export.brussels

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen