Ervaringsfonds voor werkgevers

Uitbetalingsmodaliteiten

De uitbetaling van de toelage gebeurt na afloop van het project en na voorlegging van de bewijsstukken.

De werkgever bezorgt het Ervaringsfonds van Brussel Economie en Werkgelegenheid

  • de documenten tot staving van de kosten verbonden aan het gebruik van een meet- of diagnose-instrument,
  • de facturen waaruit blijkt dat de beoogde investeringen daadwerkelijk uitgevoerd werden,
  • een verklaring op eer dat het project is voltooid,
  • de loonfiches van de betrokken werknemers om aan te tonen dat hij/zij de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen gedurende de duur van het project verder te werk heeft gesteld, en dit gedurende minstens twaalf maanden, behalve bij ontslag om dringende reden.

Indien nodig laat het Ervaringsfonds een onderzoek ter plaatse instellen door een met het toezicht belaste ambtenaar.

De betaling van de toelage wordt uitgevoerd binnen een termijn van 60 dagen nadat deze stukken zijn voorgelegd of nadat het verslag van de met het toezicht belaste ambtenaar bevestigd heeft dat de actie aan de voorwaarden voldoet.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
City Center - 3de verdieping
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
02 204 33 74