Levering en uitdeling

Als de inschrijving is bevestigd, begint de leverancier de school te leveren. Die deelt de producten aan de leerlingen uit.

Wanneer mag het uitdelen beginnen?

Als de school de producten betaalt, mag de uitdeling beginnen zodra de school ingeschreven is.
Als de leverancier de fondsen aan de school voorschiet, mag de uitdeling beginnen wanneer zowel de school als de leverancier ingeschreven zijn.

Bevestiging van inschrijving

Als de aanvraag geldig is, stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u de bevestiging van uw inschrijving, die één schooljaar geldig is.

De ingeschreven school ontvangt:

 • een erkenningsnummer dat bij elke communicatie gebruikt moet worden en
 • affiches die aan de hoofdingang van de school opgehangen moeten worden, in het zicht van de leerlingen en de ouders.

De ingeschreven leverancier ontvangt een erkenningsnummer dat op elke subsidieaanvraag vermeld moet worden.

Wat betaalt de school?

De leverancier levert en factureert de school.

 • Ofwel betaalt de school het totale bedrag,
 • ofwel, wanneer de leverancier ingeschreven is, betaalt de school de leverancier de som die het geraamde bedrag van de subsidie overschrijdt (overschrijding van forfait van de subsidie of niet-gesubsidieerde producten , of niet adequate hoeveelheid t.o.v. degene die was overeengekomen).

Deze documenten moet de steunaanvrager bijhouden:

 • de kopieën van de door de leverancier opgemaakte en door de verantwoordelijke voor de uitdeling in de school medeondertekende leveringsbewijzen,
 • de kopieën van de facturen,
 • de betalingsbewijzen.

Aan wie moet de school de producten uitdelen?

De gesubsidieerde producten zijn voorbehouden aan de leerlingen, die ze gratis krijgen. 
De leerkrachten en het omkaderende personeel mogen in geen geval de gesubsidieerde producten verbruiken.

Wanneer mogen de leerlingen de gesubsidieerde producten verbruiken?

duim omhoog

Verplichtingen

 • De gesubsidieerde producten worden tijdens de schooluren en in de school uitgedeeld en verbruikt.

Aanbevelingen

 • Het verbruik van fruit, groenten en melkproducten voor 10 uur 's morgens aanmoedigen.
 • Wanneer een product niet door een leerling verbruikt wordt, het bijhouden voor een andere dag of een andere leerling.

duim omlaag

Verbodsbepalingen

 • De gesubsidieerde producten mogen niet verbruikt worden tijdens het middageten, de voorschoolse of naschoolse opvang.
 • Ze mogen niet meegenomen worden buiten de school. 

 


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie - Landbouw
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 94