Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat Brussel Economie en Werkgelegenheid wordt vermeld en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

U kunt de website www.economie-werk.brussels raadplegen op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden aanvaardt die op de pagina 'gebruiksvoorwaarden' worden vermeld. Door de website www.economie-werk.brussels te raadplegen, stemt u in met deze voorwaarden.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zorgt ervoor dat de informatie op deze website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Het bestuur kan evenwel niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

De inhoud van deze website is louter informatief en is op geen enkele manier bindend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel de wetteksten zijn rechtsgeldig. Bijgevolg valt elk gebruik van de informatie op deze website onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Brussel Economie en Werkgelegenheid probeert een maximale en continue toegankelijkheid van deze website te waarborgen. Deze kan evenwel getroffen worden door technische problemen. Brussel Economie en Werkgelegenheid verwerpt dan ook alle verantwoordelijkheid in het geval de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.
Indien u fouten opmerkt, kan u deze melden aan Brussel Economie en Werkgelegenheid via het nummer 02 800 34 44 of via het e-mailadres economie-werk@gob.brussels.

Links en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie aangeboden. Brussel Economie en Werkgelegenheid controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Brussel Economie en Werkgelegenheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of in andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site verwijst.

Indien u hyperlinks wilt creëren vanaf uw eigen website naar de site www.economie-werk.brussels vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster die u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid zal informeren.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Brussel Economie en Werkgelegenheid behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de website en al zijn inhoud.

Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Brussel Economie en Werkgelegenheid en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Brussel Economie en Werkgelegenheid kan de bezorgde gegevens ook gebruiken om u te informeren of om uw diensten te verbeteren.

Elk formulier beperkt de verzameling van persoonlijke gegevens tot wat strikt noodzakelijk is en vermeldt duidelijk:

  • het doel van het verzamelen van deze gegevens (finaliteit)
  • of deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het beheer van uw aanvraag

De manier waarop persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden door Brussel Economie en Werkgelegenheid is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (inwerkingtreding: 25 mei 2018).

Hoe uw rechten op toegang, rectificatie en bezwaar met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen?

U kunt uw persoonlijke gegevens steeds opvragen en, indien nodig, laten rechtzetten, vervolledigen, bijwerken of, in voorkomend geval, schrappen of verzoeken om een beperking van de verwerking ervan.

Voor vragen over uw rechten of de verwerking van uw persoonsgegevens door Brussel Economie en Werkgelegenheid, kunt u contact met ons opnemen:

  • door gebruik te maken van het contactformulier op onze website, met duidelijke vermelding van het doel van uw verzoek;
  • via email naar de Data Protection Officer van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel op het adres dpo@gob.brussels;
  • door een brief te sturen naar het volgende adres: Data Protection Officer GOB, City Center 5de verdieping, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.

Ten slotte, in geval van een geschil over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.