Activiteiten met commerciële doeleinden

Elke onderneming met commerciële doeleinden moet zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Voor bepaalde activiteiten is bijkomend een erkenning of vergunning vereist.
Om een zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen, moet elke ondernemer:
 • aan verschillende wettelijke vereisten voldoen (leeftijd, burgerrechten…) en
 • verschillende administratieve stappen verrichten:
  • inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • identificatie bij de btw
  • aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, ...
Sommige categorieën zelfstandigen moeten daarnaast een aantal specifieke formaliteiten vervullen.

Een onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen

De inschrijving in de Kruispuntbank van de Ondernemingen gebeurt bij een erkend ondernemingsloket. Bij die inschrijving dient de zaakvoerder van elke handels- of ambachtsonderneming zijn/haar ondernemersvaardigheden te bewijzen. (Dit geldt niet voor vzw’s en andere verenigingen.)
 
Om zijn vaardigheden te bewijzen, moet de handels- of ambachtsondernemer:
 • een relevant diploma voorleggen of
 • voldoende beroepservaring aantonen of
 • slagen voor een examen bij de Centrale Examencommissie.
Niet-Europese zelfstandigen moeten bovendien beschikken over een beroepskaart voor vreemdelingen.
 
Op basis van de voorgelegde documenten aanvaardt of weigert het ondernemingsloket de handels- of ambachtsonderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Bij weigering kan de ondernemer beroep aantekenen bij de Vestigingsraad.

Uitoefening van bepaalde activiteiten

Een bijkomende erkenning of machtiging is vereist om bepaalde activiteiten uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft volgende sectoren:
Naargelang het geval moet de betreffende aanvraag ingediend worden bij een erkend ondernemingsloket of bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Vestiging van een kleinhandelszaak van meer dan 400 m2

Als u voornemens bent een kleinhandelszaak met een verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² te starten, dient u in het bezit te zijn van een socio-economische machtiging.
Een machtiging voor een handelsvestiging kan u aanvragen bij Brussel Stedelijke Ontwikkeling.