Wettelijke regeling voor de toeristische logies in Brussel

De dramatische recente gebeurtenissen hebben alle Belgen en de Brusselaars in het bijzonder diep geschokt. In de nasleep van de aanslagen op 22 maart hebben heel wat burgers initiatieven ondernomen om hun solidariteit te betuigen. Ook de Brusselse hotelsector wilde zijn steentje bijdragen.
Dat er in Brussel een groot aanbod van toeristische logies is, hoeft geen betoog. Het is van het grootste belang dat het Gewest de werking ervan reglementeert om deze sector te beschermen tegen het risico op deregulering. Daarom heeft de Brusselse Regering vandaag haar goedkeuring gehecht aan het uitvoeringsbesluit voor de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies. De regelgeving zal tien dagen nadat zij verschenen is in het Belgisch Staatsblad, in voege treden (voorzien voor half april).
 
Uitbaters en kandidaat-uitbaters van toeristische logies in het Brussels Gewest zullen moeten voldoen aan verschillende voorwaarden en hun logies laten registreren bij de gewestelijke overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid. Vanaf half april zullen in samenwerking met de vertegenwoordigers van de verschillende sectoren infovergaderingen gehouden worden.
 
Via de nieuwe regelgeving legt het Brussels Gewest normen op in verband met de brandveiligheid van de toeristische logies in Brussel. Zij moet er ook voor zorgen dat iedereen die gebruik wenst te maken van dergelijke logies, beter geïnformeerd wordt. "De regelgeving moet tevens een eerlijkere concurrentie tussen de verschillende uitbaters stimuleren. Daarnaast beoogt zij een einde te maken aan het in het wilde weg volledig of gedeeltelijk uitbaten van privégebouwen, zodat een deel daarvan beschikbaar blijft op de huurmarkt", aldus Minister-President Rudi Vervoort. Met het oog daarop waren door het Parlement al meerdere voorwaarden en verplichtingen vastgelegd die iedere uitbater of kandidaat-uitbater van een toeristisch logies in het Brussels Gewest verplicht moet naleven.

Uitbaters en kandidaat-uitbaters

De regelgeving zal van toepassing zijn op de duizenden gastenkamers, toerismeverblijven, hotels en andere soorten toeristische logies in het Brussels Gewest.
Zij geldt voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die een toeristisch logies uitbaat (of wenst uit te baten) of voor wiens rekening een dergelijk logies wordt uitgebaat, in zoverre het gevestigd is in het Brussels Gewest en tegen betaling wordt aangeboden aan personen die reizen om privé- of beroepsredenen.
"Zodra de regelgeving van kracht wordt, zullen personen die een toeristische logiesverstrekkende inrichting willen openen, moeten voldoen aan de vastgelegde voorwaarden alvorens zij deze kunnen beginnen uitbaten", merkt Rudi Vervoort op. Voor de bestaande inrichtingen heeft de Regering evenwel een aantal overgangsmaatregelen vastgelegd, mits bepaalde stappen worden ondernomen.

Voorwaarden en verplichtingen

De voorwaarden die opgelegd zijn in de regelgeving, gelden voor alle uitbaters en kandidaat-uitbaters. Zij hebben zowel betrekking op de situatie van de uitbater zelf als op het toeristisch logies in het algemeen. De uitbater zal bijvoorbeeld verplicht zijn een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Het toeristisch logies moet onder meer voldoen aan bepaalde brandveiligheidsnormen, zich in een hygiënische staat bevinden en goed onderhouden zijn.
Verder heeft het Gewest de toeristische logies ingedeeld in zes categorieën (en één subcategorie) en voor elk daarvan specifieke voorwaarden bepaald. Zo moet ieder logies beantwoorden aan bepaalde voorwaarden op het vlak van uitbating, identificatie, uitrusting en dienstverlening, al naargelang het behoort tot de categorie "hotel", "aparthotel", "toerismeverblijf / gemeubileerde vakantiewoning", "logies bij de bewoner", "verblijfscentrum voor sociaal toerisme" of "kampeerterrein". De regelgeving verduidelijkt tevens de toegelaten benamingen voor iedere categorie of subcategorie.

Registratie bij Brussel Economie en Werkgelegenheid

Alle uitbaters en kandidaat-uitbaters van toeristische logies in het Brussels Gewest moeten een voorafgaand aangiftedossier indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om hun logies te laten registreren in een van de hierboven vermelde categorieën. Dat dossier omvat een in te vullen formulier. Daarnaast moeten er ook attesten en andere stukken worden bijgevoegd.
Nadat het volledige dossier is goedgekeurd, krijgen de uitbaters en kandidaat-uitbaters een registratienummer en een logo dat aangebracht moet worden bij de ingang van hun inrichting. Ze worden ook opgenomen in de lijst met logies die geregistreerd zijn door het Brussels Gewest. 
 
"We kunnen het best krachtig reageren op de laffe barbaarse daden die ons getroffen hebben, door allemaal samen vooruit te blijven gaan en ons onverdroten te blijven inzetten voor het welzijn van de Brusselaars", zo besluit de Minister-President.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier

Gelieve ons te contacteren via email. We antwoorden u zo snel mogelijk.