Maakt uw onderneming zich op om investeringen te doen die de kwaliteit van ons milieu ten goede komen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt steunmaatregelen tot 80.000 € voor ten behoeve van uw "groene" projecten.

U kunt steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de volgende projecten. Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) en moet verband houden met uw professionele activiteiten.

Uw onderneming wenst te investeren in energiebesparende maatregelen of de productie van hernieuwbare energie? U kunt voor dergelijke projecten aanspraak maken op steun indien ze verband houden met de volgende domeinen:

 • thermische isolatie van uw gebouwen, indien ze ouder zijn dan 5 jaar;
 • de merkbare verbetering van het energierendement van koeltoestellen, behoorlijk gerechtvaardigd door een technische uiteenzetting;
 • vernieuwing van uw verlichting door een meer spaarzame installatie, installatie van een natuurlijke lichtschacht;
 • energieproductie uit hernieuwbare, niet-fossiele bronnen (bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen of een warmtepomp);
 • de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit (co– en trigeneratie);
 • het vervangen van uw verwarmingsketel door een gelabelde condensatieketel of het vervangen van uw klassieke brander door een modulerende of een tweetraps brander;
 • de installatie van systemen voor passieve koeling;
 • het toevoegen of vervangen van meetapparatuur als die een verhoging van het energetisch rendement van uw installaties met zich meebrengt;
 • ... [1]
 

Opgelet. De steun voor energiebesparing en voor de productie van hernieuwbare energie is voorbehouden voor zeer specifieke activiteitssectoren. Controleer of uw bedrijf opgenomen is in de toegelaten sectoren. Het gaat om volgende sectoren:

 • Industrie (c): de codes 10 tot 19, met uitzondering van de code 19.10; de codes 20 tot 29, met uitzondering van de code 20.60 en van code 24.10; de codes 30.20 tot 33, met uitzondering van code 33.15
 • Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (d): KMO's die behoren tot de NACE-code 35 kunnen steun genieten indien zij investeren in de productie van hernieuwbare energie of kwalitatieve co– of trigeneratie
 • Productie en distributie van water; afval– en afval–waterbeheer en sanering (e): de codes 36 tot 39
 • Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen (g): de code 45.20; de code 47 met uitzondering van apotheken (47.730)
 • Verschaffen van accommodatie en maaltijden (i): de codes 55 en 56
 • Overige diensten (s): de code 96.012 (activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren)

[1] Dit is een indicatieve lijst. De volledige lijst vindt u in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun bij energiebesparing en de productie van energie uit hernieuwbare bronnen en het wijzigingsbesluit (zie "regelgeving").

Uw onderneming wenst te investeren in energiebesparende maatregelen of de productie van hernieuwbare energie? Ze is van plan een beroep te doen op verplaatsingsmiddelen die het milieu respecteren? U kunt voor dergelijke projecten aanspraak maken op steun indien ze verband houden met de volgende domeinen:

 • het recupereren of recycleren van de warmte die vrijkomt uit uw productie-installaties;
 • het installeren van apparaten die u toestaan verliezen te beperken of het energieverbruik van uw productieproces te reduceren;
 • het verwerven van elektrische of hybride voertuigen weg- en bedrijfsvoertuigen of voertuigen die op brandstofcellen werken, of fietsen, alsook de aanpassingen die daaruit voortvloeien;
 • ... [1]

[1] Dit is een indicatieve lijst. De volledige lijst vindt u in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun bij energiebesparing en de productie van energie uit hernieuwbare bronnen en het wijzigingsbesluit (zie "regelgeving").

Uw onderneming bereidt zich voor op investeringen om zich beter te integreren in het stedelijk weefsel? Voor volgende projecten kunt u een steunaanvraag indienen:

 • de door een administratieve of gerechtelijke beslissing opgelegde verhuizing om milieuredenen van uw onderneming naar elders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • het plaatsen van apparatuur met als doel de overslag van uw goederen meer in overeenstemming te brengen met de stedelijke omgeving;
 • het saneren van vervuilde sites [1];
 • het installeren van watertanks, stormbekkens en aanverwante uitrustingen voorzien van een gekalibreerd systeem met dubbele overloop;
 • het aanleggen van groene daken;
 • beplantingen of architecturale of stedelijke aanpassingen opgelegd door een stedenbouwkundige of milieuvergunning [2];
 • het verminderen van burenhinder (problemen met het uitzicht, belemmering van het daglicht, overdreven verlichting…) indien de investering volgt op een klacht of het resultaat is van een administratieve of gerechtelijke beslissing;
 • een bestemmingswijziging : investeringen in verband met de verandering van kantoorruimten in ruimten voor een andere economische activiteit [3];
 • de invoering van een pendeldienstprogramma voor werknemers van een of meer ondernemingen : via de aankoop of het leasen van een of meer aangepaste voertuigen door een onderneming of door een groepering van verschillende ondernemingen van dezelfde zone of via een beroep op onderaanneming [4];
 • ... [5]
[1] Met uitzondering voor de kosten van voorafgaandelijke onderzoeken
[2] Behalve indien het gaat om stedebouwkundige verplichtingen
[3] voor zover deze verandering van bestemming het voorwerp is geweest van een administratieve goedkeuring inzake stedenbouwkunde en/of milieu.
[4] U vindt meer inlichtingen over deze steun in het wijzigingsbesluit van 2013. Zie de pagina over de "regelgeving".
[5] Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor stedelijke integratie en het wijzigingsbesluit (zie "regelgeving").

Als zelfstandige of KMO, U wenst een ecologisch product te lanceren of te verbeteren? Dient u daarvoor te investeren in de aanpassing, het vervolledigen of het implementeren van een productieproces? U kunt van een premie genieten indien uw product een reële milieuvooruitgang betekent ten opzichte van bestaande gelijkaardige producten, en indien:

 • het product de geldende milieunormen respecteert;
 • het concept geoptimaliseerd is om een zo gering mogelijk impact te hebben op het leefmilieu;
 • informatie voor de consument is voorzien;
 • het gehele productieproces een voorbeeld van kwaliteit stelt (nevenproducten, afval, energieverbruik, levensduur);
 • het transport, de opslag en de bewaring optimaal geregeld zijn;
 • het product mogelijkheden biedt tot hergebruik, recyclage of energetische herwaardering na het gebruik ervan;
 • ... [1]

Opgelet. Vooraleer u de steunaanvraag indient, moet u door een gespecialiseerde externe consultant laten vaststellen dat uw project voldoet aan de criteria. De consultant dient zich tevens uit te spreken over het verwachte rendement van de investering [2]. De consultant mag geen banden hebben met uw onderneming en moet zijn activiteit al tenminste twee jaar uitoefenen [3].

[1] Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor de productie van ecoproducten (zie "regelgeving").

[2] Het verslag van de consultant dient te omvatten: beschrijving van de investeringen, verband met de verhoopte resultaten, analyse van de levenscyclus van het eco-product; tevens een evaluatie, uitgedrukt in procenten, van de mate waarin het project voldoet aan de vereisten inzake eco-ontwerp, eco-productie, eco-gebruik en eco-afval. Gedetailleerde informatie vindt u in het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk regering inzake eco-producten, art.20 §2 en bijlage 2 (zie "regelgeving")

[3] Onder bepaalde voorwaarden kan uw onderneming steun voor advies van een externe consultant genieten.

Zelfstandige of KMO

U dient zich aan te passen aan een Europese milieunorm, die sinds minder dan drie jaar verplicht is?

Zelfstandige, KMO of grote onderneming

U wenst te investeren om nog beter te doen dan de geldende normen? Of u wenst in uw milieu-inspanningen nog verder te gaan dan de normen het opleggen?

U kunt een steunaanvraag indienen wanneer uw investering milieuwinst oplevert op één van de volgende domeinen:

 • water (zuivering, hergebruik en recyclage van proceswater, herverdelen van gerecycleerd of hergebruikt water tussen naburige bedrijven onderling, aankoop van niet-vervuilend materiaal voor het onderhoud van halfdoorlatende oppervlakken,…);
 • lucht (luchtzuivering, overdracht tussen naburige ondernemingen van vervuilde lucht die bruikbaar is in een bedrijfsproces of als primaire lucht voor een verbrandingsinstallatie);
 • lucht en water (recupereren en/of heropwaarderen van producten en nevenproducten die kunnen bijdragen tot het verminderen van de afvalberg);
 • afval (hergebruik, recyclage en heropwaardering van nevenproducten of afval);
 • bodem en water (investeringen die verontreiniging van bodem en grondwater voorkomen);
 • grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (investeringen die besparingen mogelijk maken, in het bijzonder van water);
 • geluid en trillingen (beperken van hinder);
 • brandveiligheid (investeringen in een bestaande installatie wanneer er risico's op verspreiding van brand en/of van explosies buiten de onderneming zijn);
 • alle andere ingrepen die bijdragen tot een betere bescherming van het milieu, mits ze door een specifiek dossier gerechtvaardigd zijn;
 • ... [1]

[1] Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de bescherming van het milieu (zie "regelgeving").

Uw investering dient minimum 7.500 € te bedragen. De investeringen in fietsen (met inbegrip van de voorzieningen) bedragen echter minstens 5.000 €. [1]

[1] Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een minimumbedrag van 500 €.

De toegekende steun is afhankelijk van de grootte van uw onderneming (micro, klein, middelgroot of groot).

Ze omvat een basissteun, eventueel verhoogd met een aanvullende steun van 5% indien uw onderneming het Emas, ISO 14.000 certificaat of het label van "eco-dynamische onderneming" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt.

Ondernemingen die tot de prioritaire sectoren behoren [1], kunnen bovendien een aanvullende steun van 10% ontvangen voor investeringen die gericht zijn op het tegemoetkomen aan (of beter doen dan) de Europese normen, of het behalen van betere milieuprestaties in gevallen waar geen normen bestaan.

Opgelet. U zal de steun pas ontvangen nadat uw investering wordt gerealiseerd.

[1] Volgende sectoren worden als prioritair beschouwd: metaalbewerking en -bedekking; kranten- en andere drukkerijen; activiteiten rond het onderhoud en de herstelling van voertuigen; activiteiten van wasserijen en wassalons voor particulieren; inzameling, behandeling en verwijdering van afval,
terugwinning.

Micro en keine ondernemingen
Basissteun
Energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en
invoeren van duurzame vervoerswijzen
40%
Stedelijke integratie 40%
Invoering van een pendeldienstprogramma voor werknemers
60%
Ecoproducten 35%
Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen
of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen
25%
Aanvullende steun "certificering in milieumanagement"
Alle steunmaatregelen 5%
Aanvullende steun voor prioritaire sectoren [1]
Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen
of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen
10%
Plafonds
Investeringen in wegvoertuigen met elektrische, hybride (elektrisch/thermisch) motor of brandstofcellen (energiebesparing en overgang naar duurzame mobiliteit) - bedrijfswagens : 5.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
- andere voertuigen : 20% van de toegestane investering, geplafonneerd op 3.000 €. 1 steun per kalenderjaar
Al de andere steunmaatregelen 80.000 € per kalenderjaar
 

Middelgrote ondernemingen
Basissteun
Energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen 30%
Stedelijke integratie 40%
Invoering van een pendeldienstprogramma voor werknemers 60%
Ecoproducten 35%
Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen 20%
Aanvullende steun "certificering in milieumanagement"
Alle steunmaatregelen 5%
Aanvullende steun voor prioritaire sectoren [1]
Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen 10%
Plafonds
Investeringen in wegvoertuigen met elektrische, hybride (elektrisch/thermisch) motor of brandstofcellen (energiebesparing en overgang naar duurzame mobiliteit) - bedrijfswagens : 5.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
- andere voertuigen : 20% van de toegestane investering, geplafonneerd op 3.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
Al de andere steunmaatregelen 80.000 € per kalenderjaar
 

Grote ondernemingen
Basissteun
Energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen 20%
Stedelijke integratie 20%
Invoering van een pendeldienstprogramma voor werknemers 60%
Voorbijstreven van de Europese milieu normen, of betere milieuprestaties wanneer geen normen bestaan 10% [2]
Aanvullende steun "certificering in milieumanagement"
Alle steunmaatregelen 5% (behalve voor eco-producten)
Aanvullende steun voor prioritaire sectoren [1]
Voorbijstreven van de Europese milieu normen, of betere milieuprestaties wanneer geen normen bestaan 10%
Plafonds
Investeringen in wegvoertuigen met elektrische, hybride (elektrisch/thermisch) motor of brandstofcellen (energiebesparing en overgang naar duurzame mobiliteit) - bedrijfswagens : 5.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
- andere voertuigen : 20% van de toegestane investering, geplafonneerd op 3.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
Al de andere steunmaatregelen 80.000 € per kalenderjaar

 

[2] Grote ondernemingen kunnen deze steun genieten indien hun investeringen hen in staat stellen verplichte Europese normen te overtreffen. Ook wanneer er geen verplichte Europese normen van toepassing zijn, kunnen zij steun aanvragen indien hun investeringen bijdragen tot de bescherming van het milieu.

Bij het indienen van uw steunaanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid nagaan of u wel degelijk aan alle criteria voldoet. Uw investering is uitgesloten van steun indien:

 • ze bedoeld is voor verhuur. Investeringen in materiaal met huurbestemming zijn toegelaten voor zover :
  – de investering die tot een energiebesparing leidt gepaard gaat met een bijkomende dienstverlening door de onderneming,
  – het materiaal bestaat uit wegvoertuigen met elektrische, hybride (elektrisch/thermisch) motor of brandstofcellen of uit fietsen (met inbegrip van hun voorzieningen),
  – het materiaal bestaat uit wegvoertuigen in het kader van een pendeldienstprogramma voor werknemers;
 • indien ze wegvoertuigen betreft, met uitzondering van voertuigen die gebruikt worden om een pendeldienstprogramma voor werknemers uit te voeren;
 • ze het verwerven van gebouwen en/of gronden inhoudt. Steun is in dit geval wel mogelijk:
  – indien de verwerving van gebouwen en/of gronden absoluut noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de milieunormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  – of indien het gaat om een herlokalisering voor milieuredenen, die het gevolg is van een administratieve of gerechtelijke beslissing (zie de steun voor de integratie van uw onderneming in het stedelijk weefsel).
  Opgelet: de verwerving dient in beide gevallen wel in volle eigendom te gebeuren;
 • het gaat om de aankoop van tweedehands meubilair of materieel, uitgezonderd de investering verkocht door een professional uit de sector en met een garantie van minimum 6 maanden;
 • ... [1]

[1] Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan u zich beroepen op de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over het milieu, de eco-producten, de integratie in het stedelijk weefsel en de energiebesparingen en energie-opwekking uit hernieuwbare bronnen en de wijzigingsbesluiten (zie "regelgeving").

Om deze steun uitbetaald te krijgen, dient u binnen 12 maanden, volgend op de toekenningsbeslissing, een aanvraag in te dienen.

De premie wordt in schijven uitbetaald, in functie van het totale bedrag van de steun.
De premie wordt in één keer uitbetaald indien het bedrag lager is dan 25.000 €.
Ze wordt in verschillende schijven uitbetaald, gespreid over meer dan één begrotingsjaar, indien het bedrag hoger is dan 25.000 €.

U dient een voorafgaande toelatingsaanvraag in te dienen alvorens te investeren en steun te vragen (op straffe van niet-ontvankelijkheid van uw aanvraag). Deze aanvraag dient te omvatten:

 • een aanvraagformulier;
 • een document dat alle steun vermeldt die uw onderneming ontvangen heeft tijdens het lopende belastingjaar en in de twee voorafgaande belastingjaren [1];
 • voor steun bij de productie van ecoproducten, het rapport van een externe consultant.

Indien uw voorafgaande toelatingsaanvraag aanvaard werd mag u starten met uw investeringsplan. U wordt dan verzocht het volledige dossier binnen 120 dagen [2] na de datum van het bewijs van ontvangst waarin de aanvaardbaarheid van de voorafgaande aanvraag om toelating wordt bevestigd, neer te leggen. Deze dient te omvatten:

 • het aanvraagformulier;
 • het geheel van bewijssstukken met betrekking tot de uitgevoerde werken.

[1] Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

[2] Indien u niet alle bewijsstukken binnen 120 dagen kan verzamelen, kan u een afwijking worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Procedure van toekenning en vereffening van de steun" van het besluit van 2009 alsook van het wijzigingsbesluit van 2013 die de steun die u aanvraagt betreffen (zie "regelgeving").

We raden u aan om het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc (klik met de rechtermuisknop en kies "save target as" en bewaar het in "my documents") en het dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.
 

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader 8.1.2 of een meer recente versie hebben. De laastste versie van Adobe Reader downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).


PDF Download het aanvraagformulier voor een voorafgaande toelatingsaanvraag

PDFDownload het formulier voor de volledige steunaanvraag Opgelet! Vooraleer dit formulier in te vullen, moet u eerst het formulier voor voorafgaande toelatingsaavraag indienen.

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:


Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 41
T 02 800 34 37

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen