Maakt uw onderneming zich op om investeringen te doen die de kwaliteit van ons milieu ten goede komen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt steunmaatregelen tot 80.000 € voor ten behoeve van uw "groene" projecten.

U kunt steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de volgende projecten. Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) en moet verband houden met uw professionele activiteiten.

Uw onderneming bereidt zich voor op investeringen om zich beter te integreren in het stedelijk weefsel? Voor volgende projecten kunt u een steunaanvraag indienen:

 • de door een administratieve of gerechtelijke beslissing opgelegde verhuizing om milieuredenen van uw onderneming naar elders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • het plaatsen van apparatuur met als doel de overslag van uw goederen meer in overeenstemming te brengen met de stedelijke omgeving;
 • het saneren van vervuilde sites [1];
 • het installeren van watertanks, stormbekkens en aanverwante uitrustingen voorzien van een gekalibreerd systeem met dubbele overloop;
 • het aanleggen van groene daken;
 • beplantingen of architecturale of stedelijke aanpassingen opgelegd door een stedenbouwkundige of milieuvergunning [2];
 • het verminderen van burenhinder (problemen met het uitzicht, belemmering van het daglicht, overdreven verlichting…) indien de investering volgt op een klacht of het resultaat is van een administratieve of gerechtelijke beslissing;
 • een bestemmingswijziging : investeringen in verband met de verandering van kantoorruimten in ruimten voor een andere economische activiteit [3];
 • de invoering van een pendeldienstprogramma voor werknemers van een of meer ondernemingen : via de aankoop of het leasen van een of meer aangepaste voertuigen door een onderneming of door een groepering van verschillende ondernemingen van dezelfde zone of via een beroep op onderaanneming [4];
 • ... [5]
[1] Met uitzondering voor de kosten van voorafgaandelijke onderzoeken
[2] Behalve indien het gaat om stedebouwkundige verplichtingen
[3] voor zover deze verandering van bestemming het voorwerp is geweest van een administratieve goedkeuring inzake stedenbouwkunde en/of milieu.
[4] U vindt meer inlichtingen over deze steun in het wijzigingsbesluit van 2013. Zie de pagina over de "regelgeving".
[5] Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor stedelijke integratie en het wijzigingsbesluit (zie "regelgeving").

Zelfstandige of KMO

U dient zich aan te passen aan een Europese milieunorm, die sinds minder dan drie jaar verplicht is?

Zelfstandige, KMO of grote onderneming

U wenst te investeren om nog beter te doen dan de geldende normen? Of u wenst in uw milieu-inspanningen nog verder te gaan dan de normen het opleggen?

U kunt een steunaanvraag indienen wanneer uw investering milieuwinst oplevert op één van de volgende domeinen:

 • water (zuivering, hergebruik en recyclage van proceswater, herverdelen van gerecycleerd of hergebruikt water tussen naburige bedrijven onderling, aankoop van niet-vervuilend materiaal voor het onderhoud van halfdoorlatende oppervlakken,…);
 • lucht (luchtzuivering, overdracht tussen naburige ondernemingen van vervuilde lucht die bruikbaar is in een bedrijfsproces of als primaire lucht voor een verbrandingsinstallatie);
 • lucht en water (recupereren en/of heropwaarderen van producten en nevenproducten die kunnen bijdragen tot het verminderen van de afvalberg);
 • afval (hergebruik, recyclage en heropwaardering van nevenproducten of afval);
 • bodem en water (investeringen die verontreiniging van bodem en grondwater voorkomen);
 • grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (investeringen die besparingen mogelijk maken, in het bijzonder van water);
 • geluid en trillingen (beperken van hinder);
 • brandveiligheid (investeringen in een bestaande installatie wanneer er risico's op verspreiding van brand en/of van explosies buiten de onderneming zijn);
 • alle andere ingrepen die bijdragen tot een betere bescherming van het milieu, mits ze door een specifiek dossier gerechtvaardigd zijn;
 • ... [1]

[1] Dit is een indicatieve lijst. Voor de volledige lijst verwijzen we u naar het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de bescherming van het milieu (zie "regelgeving").

Uw investering dient minimum 7.500 € te bedragen. De investeringen in fietsen (met inbegrip van de voorzieningen) bedragen echter minstens 5.000 €. [1]

[1] Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een minimumbedrag van 500 €.

Indépendant ou PME

Vous devez vous conformer à une norme environnementale européenne rendue obligatoire depuis moins de trois ans ?

Indépendant, PME ou grande entreprise

Vous voulez investir pour aller au-delà des normes en vigueur ? Ou vous visez de meilleures performances environnementales malgré qu'aucune norme ne vous l'impose ?

Vous pouvez solliciter une aide lorsque votre investissement permet d'améliorer la qualité de l'environnement dans l'un des domaines suivants :

 • l'eau (installation de dispositifs permettant l'épuration, le recyclage ou la réutilisation d'eau usée, transfert d'eau recyclée ou réutilisée entre entreprises voisines, achat de matériel d'entretien non-polluant pour les surfaces semi-perméables, traitement associé à un dispositif d'infiltration) ;
 • l'air (installation de dispositifs d'épuration, transfert entre entreprises voisines d'air chargé en substances polluantes utilisable dans un process ou comme air primaire d'une installation de combustion) ;
 • l'air et l'eau (investissements pour la récupération et/ou la valorisation de produits et de sous-produits, susceptibles de contribuer à la diminution des rejets) ;
 • les déchets (investissements en vue de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation de sous-produits ou de déchets) ;
 • les sols et l'eau (investissement visant à prévenir une pollution du sol ou des eaux souterraines) ;
 • les matières premières et les ressources naturelles (mise en place de dispositifs permettant une économie de matière première ou de ressource naturelle, en particulier l'eau) ;
 • le bruit et les vibrations (investissements pour l'atténuation des bruits et/ou des vibrations) ;
 • la sécurité incendie (investissements dans une installation existante, lorsqu'il y a risque de propagation de l'incendie ou de l'explosion en dehors de l'entreprise) ;
 • tout autre dispositif permettant d'améliorer la protection de l'environnement, et justifié par un dossier spécifique.
 • ... [1]

[1] Cette liste est livrée à titre indicatif. Pour la liste complète, veuillez vous référer à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à la protection de l'environnement (voir "Réglementation").

De toegekende steun is afhankelijk van de grootte van uw onderneming (micro, klein, middelgroot of groot).

Ze omvat een basissteun, eventueel verhoogd met een aanvullende steun van 5% indien uw onderneming het Emas, ISO 14.000 certificaat of het label van "eco-dynamische onderneming" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt.

Ondernemingen die tot de prioritaire sectoren behoren [1], kunnen bovendien een aanvullende steun van 10% ontvangen voor investeringen die gericht zijn op het tegemoetkomen aan (of beter doen dan) de Europese normen, of het behalen van betere milieuprestaties in gevallen waar geen normen bestaan.

Opgelet. U zal de steun pas ontvangen nadat uw investering wordt gerealiseerd.

[1] Volgende sectoren worden als prioritair beschouwd: metaalbewerking en -bedekking; kranten- en andere drukkerijen; activiteiten rond het onderhoud en de herstelling van voertuigen; activiteiten van wasserijen en wassalons voor particulieren; inzameling, behandeling en verwijdering van afval,
terugwinning.

Aide aux investissements environnementaux pour les micro et petites entreprises
Aide de base
Economies d'énergie, production d'énergies renouvelables et adoption de modes de déplacement durables 40%
Intégration urbaine 40%
Mise en place d'un programme de navettes pour travailleurs
60%
Eco-produits 35%
Adaptation, dépassement des normes européennes environnementales ou amélioration des performances environnementales en l'absence de normes 25%
Aide complémentaire "certification en management environnemental"
Toutes ces aides 5%
Aide complémentaire pour les secteurs prioritaires [1]
Adaptation, dépassement des normes européennes environnementales ou amélioration des performances environnementales en l'absence de normes 10%
Plafonds
Véhicules routiers à motorisation électrique, hybride ou à pile à combustible (économies d'énergie et adoption de modes de déplacement durables) - véhicules utilitaires : 5.000 €. 1 aide par année civile.
- autres véhicules : 20% de l'investissement admissible plafonné à 3.000 €. 1 aide par année civile.
Toutes les autres aides 80.000 € par année civile
 

Micro en keine ondernemingen
Basissteun
Energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en
invoeren van duurzame vervoerswijzen
40%
Stedelijke integratie 40%
Invoering van een pendeldienstprogramma voor werknemers
60%
Ecoproducten 35%
Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen
of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen
25%
Aanvullende steun "certificering in milieumanagement"
Alle steunmaatregelen 5%
Aanvullende steun voor prioritaire sectoren [1]
Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen
of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen
10%
Plafonds
Investeringen in wegvoertuigen met elektrische, hybride (elektrisch/thermisch) motor of brandstofcellen (energiebesparing en overgang naar duurzame mobiliteit) - bedrijfswagens : 5.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
- andere voertuigen : 20% van de toegestane investering, geplafonneerd op 3.000 €. 1 steun per kalenderjaar
Al de andere steunmaatregelen 80.000 € per kalenderjaar
 

Middelgrote ondernemingen
Basissteun
Energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen 30%
Stedelijke integratie 40%
Invoering van een pendeldienstprogramma voor werknemers 60%
Ecoproducten 35%
Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen 20%
Aanvullende steun "certificering in milieumanagement"
Alle steunmaatregelen 5%
Aanvullende steun voor prioritaire sectoren [1]
Aanpassing aan of overtreffen van de Europese milieunormen of prestatieverhoging voor het milieu bij gebrek aan normen 10%
Plafonds
Investeringen in wegvoertuigen met elektrische, hybride (elektrisch/thermisch) motor of brandstofcellen (energiebesparing en overgang naar duurzame mobiliteit) - bedrijfswagens : 5.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
- andere voertuigen : 20% van de toegestane investering, geplafonneerd op 3.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
Al de andere steunmaatregelen 80.000 € per kalenderjaar
 

Bij het indienen van uw steunaanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid nagaan of u wel degelijk aan alle criteria voldoet. Uw investering is uitgesloten van steun indien:

 • ze bedoeld is voor verhuur. Investeringen in materiaal met huurbestemming zijn toegelaten voor zover :
  – de investering die tot een energiebesparing leidt gepaard gaat met een bijkomende dienstverlening door de onderneming,
  – het materiaal bestaat uit wegvoertuigen met elektrische, hybride (elektrisch/thermisch) motor of brandstofcellen of uit fietsen (met inbegrip van hun voorzieningen),
  – het materiaal bestaat uit wegvoertuigen in het kader van een pendeldienstprogramma voor werknemers;
 • indien ze wegvoertuigen betreft, met uitzondering van voertuigen die gebruikt worden om een pendeldienstprogramma voor werknemers uit te voeren;
 • ze het verwerven van gebouwen en/of gronden inhoudt. Steun is in dit geval wel mogelijk:
  – indien de verwerving van gebouwen en/of gronden absoluut noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de milieunormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  – of indien het gaat om een herlokalisering voor milieuredenen, die het gevolg is van een administratieve of gerechtelijke beslissing (zie de steun voor de integratie van uw onderneming in het stedelijk weefsel).
  Opgelet: de verwerving dient in beide gevallen wel in volle eigendom te gebeuren;
 • het gaat om de aankoop van tweedehands meubilair of materieel, uitgezonderd de investering verkocht door een professional uit de sector en met een garantie van minimum 6 maanden;
 • ... [1]

[1] Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun (bijvoorbeeld luchtvaarttuigen). Voor de volledige lijst kan u zich beroepen op de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over het milieu, de eco-producten, de integratie in het stedelijk weefsel en de energiebesparingen en energie-opwekking uit hernieuwbare bronnen en de wijzigingsbesluiten (zie "regelgeving").

Grote ondernemingen
Basissteun
Energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en invoeren van duurzame vervoerswijzen 20%
Stedelijke integratie 20%
Invoering van een pendeldienstprogramma voor werknemers 60%
Voorbijstreven van de Europese milieu normen, of betere milieuprestaties wanneer geen normen bestaan 10% [2]
Aanvullende steun "certificering in milieumanagement"
Alle steunmaatregelen 5% (behalve voor eco-producten)
Aanvullende steun voor prioritaire sectoren [1]
Voorbijstreven van de Europese milieu normen, of betere milieuprestaties wanneer geen normen bestaan 10%
Plafonds
Investeringen in wegvoertuigen met elektrische, hybride (elektrisch/thermisch) motor of brandstofcellen (energiebesparing en overgang naar duurzame mobiliteit) - bedrijfswagens : 5.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
- andere voertuigen : 20% van de toegestane investering, geplafonneerd op 3.000 €. 1 steun per kalenderjaar.
Al de andere steunmaatregelen 80.000 € per kalenderjaar

 

[2] Grote ondernemingen kunnen deze steun genieten indien hun investeringen hen in staat stellen verplichte Europese normen te overtreffen. Ook wanneer er geen verplichte Europese normen van toepassing zijn, kunnen zij steun aanvragen indien hun investeringen bijdragen tot de bescherming van het milieu.

Om deze steun uitbetaald te krijgen, dient u binnen 12 maanden, volgend op de toekenningsbeslissing, een aanvraag in te dienen.

De premie wordt in schijven uitbetaald, in functie van het totale bedrag van de steun.
De premie wordt in één keer uitbetaald indien het bedrag lager is dan 25.000 €.
Ze wordt in verschillende schijven uitbetaald, gespreid over meer dan één begrotingsjaar, indien het bedrag hoger is dan 25.000 €.

U dient een voorafgaande toelatingsaanvraag in te dienen alvorens te investeren en steun te vragen (op straffe van niet-ontvankelijkheid van uw aanvraag). Deze aanvraag dient te omvatten:

 • een aanvraagformulier;
 • een document dat alle steun vermeldt die uw onderneming ontvangen heeft tijdens het lopende belastingjaar en in de twee voorafgaande belastingjaren [1];
 • voor steun bij de productie van ecoproducten, het rapport van een externe consultant.

Indien uw voorafgaande toelatingsaanvraag aanvaard werd mag u starten met uw investeringsplan. U wordt dan verzocht het volledige dossier binnen 120 dagen [2] na de datum van het bewijs van ontvangst waarin de aanvaardbaarheid van de voorafgaande aanvraag om toelating wordt bevestigd, neer te leggen. Deze dient te omvatten:

 • het aanvraagformulier;
 • het geheel van bewijssstukken met betrekking tot de uitgevoerde werken.

[1] Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

[2] Indien u niet alle bewijsstukken binnen 120 dagen kan verzamelen, kan u een afwijking worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Procedure van toekenning en vereffening van de steun" van het besluit van 2009 alsook van het wijzigingsbesluit van 2013 die de steun die u aanvraagt betreffen (zie "regelgeving").

We raden u aan om het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc (klik met de rechtermuisknop en kies "save target as" en bewaar het in "my documents") en het dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.
 

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader 8.1.2 of een meer recente versie hebben. De laastste versie van Adobe Reader downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).


PDF Download het aanvraagformulier voor een voorafgaande toelatingsaanvraag

PDFDownload het formulier voor de volledige steunaanvraag Opgelet! Vooraleer dit formulier in te vullen, moet u eerst het formulier voor voorafgaande toelatingsaavraag indienen.

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:


Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 41
T 02 800 34 37