Verplichtingen

Verplichtingen voor alle aanvragers van subsidies

Ik verbind me ertoe:

 • mij te schikken naar de voorwaarden bepaald in verordening EG) nr. 657/2008 houdende bepalin­gen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning van communautaire steun voor de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;
 • alleen een steunaanvraag in te dienen voor gesubsidieerde melkproducten die voldoen aan de ver­eisten bepaald in voornoemde verordening en in de regelgeving met betrekking tot de samenstel­ling en de kwaliteit van die producten;
 • het bedrag van de steun terug te betalen die verkregen zou zijn voor producten aangekocht op grond van verordening (EG) nr. 657/2008 indien deze producten onttrokken werden aan hun bestemming of indien de verbintenissen niet nageleefd werden of indien niet voldaan werd aan de toekenningsvoorwaarden van de steun;
 • alle wijzigingen te melden die betrekking hebben op de steunaanvrager, het adres, de plaats van verstrekking, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling of de gemachtigde ondertekenaar;
 • de controle te ondergaan van de ambtenaren belast met de toepassing van de huidige wetgeving;
 • op verzoek van de betrokken instanties de nodige bewijsstukken te bezorgen en controles ter plaatse te aanvaarden;
 • de richtlijnen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te volgen.

Bijkomende verplichtingen wanneer de aanvrager de school, de crèche of de onthaalouder is

Ik verbind me ertoe:

 • de melkproducten niet te gebruiken of te laten gebruiken voor de bereiding van maaltijden of culinaire voorbereidingen;
 • de gesubsidieerde melkproducten niet verdelen of te laten verdelen onder de leerkrachten of personeelsleden;
 • de maximumprijs aangerekend aan de leerlingen voor de gesubsidieerde melkproducten niet te overschrijden en de prijzen voor de gesubsidieerde melkproducten te afficheren;
 • de ouders elk jaar te informeren over de verdeling van gesubsidieerde melkproducten binnen de instelling;
 • een informatieve poster permanent aan te plakken aan de hoofdingang van de onderwijsinstelling waar hij duidelijk zichtbaar en leesbaar is, over de Europese wetgeving over de distributie van melk in de scholen;
 • het bedrag van de subsidie terug te betalen indien:
  de subsidie werd ontvangen voor hoeveelheden groter dan toegestaan;
  de subsidie werd verkregen voor niet-gesubsidieerde producten.

Bijkomende verplichtingen wanneer de aanvrager de leverancier is

Ik verbind me ertoe:

 • een boekhouding te voeren waarin met name worden vermeld : de fabrikant van de zuivelproduc­ten, de naam en het adres van de onderwijsinstellingen en de aan die instellingen verkochte hoe­veelheden zuivelproducten;
 • bij deze verbintenis een lijst te voegen van de eventuele onderaannemers, met vermelding van hun namen en adressen (natuurlijke en rechtspersonen).

Contact Contact

Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 32 63