Facultatieve Subsidies 2017 - Werkgelegenheid

Dit zijn de verenigingen die in 2017 een facultatieve subsidie hebben gekregen voor een tewerkstellingsproject.

1) Laureaten van projectoproepen

2) Andere begunstigden van facultatieve subsidies

1) Laureaten van projectoproepen

Diversiteit bevorderen en discriminatie bij aanwerving bestrijden

Association paritaire pour l’Emploi et la Formation (APEF) vzw

"Diversitez! (Conjuguez vos compétences au pluriel)": Dit project beoogt een uitbreiding en het meer coherent maken van de reeds ontwikkelde competentietools (met name de actiefiches) met een actie die gericht is op een verantwoordelijk beheer van diversiteit bij de leden van APEF. 

45.700 euro

Gemeentebestuur van Sint-Joost-Ten-Noode

"Audit en sensibilisering van het gemeentepersoneel voor de inclusie van personen met een handicap": Dit project is samengesteld uit twee audits, "human resources" en "webcommunicatie". Dit om enerzijds een stand van zaken op te maken over de banen die zijn voorbehouden of potentieel toegankelijk zijn voor personen met een handicap en anderzijds om de wervingskanalen te optimaliseren door een toegankelijkere website te maken alsook redelijke aanpassingen voor het onthaal van medewerkers met een handicap.

9.130 euro

Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe

"Diversity": integratie van personen met een handicap en human resourcesbeleid specifiek voor de personeelsleden van 50 jaar en ouder in het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe. Minder valide en oudere werknemers een check-up voorstellen van hun beroepssituatie, van hun competenties, van hun persoonlijke motivering en van hun doelstellingen; zo nodig een aanpassing van de werkomstandigheden of van de werkorganisatie voorstellen; de werknemer begeleiden bij zijn wijzigingsinitiatieven.

53.676 euro

Be Face vzw 

"Promotion de la diversité et lutte contre la discrimination à l’embauche" : Het is de bedoeling studenten uit een kwetsbaar milieu gedurende 12 à 18 maanden een begeleiding te bieden in het kader van een onderneming.

31.493 euro

Collectif contre l’Islamophobie en Belgique vzw

"Open Job": Het gaat om het verlengde van de Zoek-Actie "testing" uit 2016 die strijdt tegen islamofobie.

22.000 euro

ACLVB

"Coach'Me": Het gaat om het verlengde van het project uit 2016 dat bestaat uit een coaching van werkzoekenden door de vertegenwoordigers van werknemers.

62.259,56 euro

De Overmolen vzw

"JOB-UBUNTU: Verbetering van de toeleiding tot de arbeidsmarkt van Afrikaanse werkzoekenden": Sensibilisering van de professionals uit de socioprofessionele inschakeling voor de werkloosheidsproblematiek van mensen met een Afrikaanse achtergrond.

51.700 euro

DiversiCom vzw

"30 stages de découverte en entreprise pour les chercheurs d’emploi handicapés": Het gaat om een sensibiliserings- en begeleidingsmaatregel die gratis wordt aangeboden aan bedrijven om hen aan te moedigen de stap naar meer diversiteit te zetten en zich open te stellen voor handicaps aan de hand van 30 bedrijfsstages voor werkzoekenden met een handicap.

35.000 euro

Duo For a Job vzw

"DUO’Elles": Dit project is bestemd voor jonge Brusselse migrantenvrouwen tussen 18 en 30 jaar die op zoek zijn naar werk.

40.000 euro

Groep Intro vzw

"Brugcoach voor Vormingscentrum Molenbeek" : Het gaat om de verlenging van het project uit 2016, door de financiering van een betrekking van coach belast met de strijd tegen (zelf-)discriminatie en de opleiding/informatie van een jong publiek uit de Roma-gemeenschap. Het project is toegespitst op tewerkstelling via stages en het is gebaseerd op de voorbeeldrol van modellen, wat jongeren toelaat zich met deze succesvoorbeelden te identificeren.

114.240 euro

JUMP vzw

"Stop au sexisme! Kit pratique pour déjouer les discriminations de sexe en entreprise": Het is de bedoeling een mapje samengesteld uit een tiental "praktische" fiches in het Engels en het Frans, beschikbaar in digitale versie op de door Jump gecreëerde website en op papieren drager die in de bedrijven uitgedeeld zal worden.

25.000 euro

Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) Saint-Gilles vzw

"Validation des compétences et des acquis de l’expérience, des outils de lutte contre la discrimination à l’embauche": Het is de bedoeling de bestaande middelen te gebruiken die hun nut al bewezen hebben maar die niet voldoende gebruikt worden om competente mensen en bedrijven die deze competenties nodig hebben bij elkaar te brengen.

33.240 euro

Pour la Solidarité vzw

"Brux’All": Het gaat erom participatieve workshops te organiseren voor de uitwisseling van goede praktijken die ertoe strekken de bedrijven te sensibiliseren voor zelfdiscriminatie en de gevolgen ervan.  De strijd tegen de zelfdiscriminatie en de ontwikkeling en verspreiding van de in het project 2016 ontwikkelde tool vormen de basis van dit project.

40.000 euro

Randstad

"BXL Talent For Diversity": Dit project wil de intrede van de doelgroepen op de Brusselse arbeidsmarkt ondersteunen en vergemakkelijken door uitsluitend te werken aan het aanwervingsproces van de werkgevers met behulp van de methodologie Appreciative Inquiry.

5.625 euro

Ras El Hanout vzw

"Emploie tes ressources sur scène. La diversité bruxelloise sous les projecteurs": Dit actietheaterproject zet in op de productie van originele toneelstukken die de belangrijkste uitdagingen van bepaalde milieus en mensen weerspiegelen en waarin die laatsten meespelen.

15.000 euro

Unizo

"De grote quiz: Evenredige Arbeidsdeelname en diversiteit": Het gaat om een actie voor de sensibilisering voor diversiteit via een onlinequiz. De winnaars nemen deel aan een prijsuitreikingsceremonie.

15.000 euro

Steun voor vernieuwende sociale ondernemingen

CinéCité cvba-so

"CinéCité": Het project inspireert zich op initiatieven die in andere Europese steden uit de grond rijzen en ijvert voor een Brusselse buurtbioscoop.

40.000 euro

COBEA COOP cvba-so

"Formation pilote - Mon site le miroir de mon projet": Cobea Coop wil Brusselse/Belgische ondernemers en freelancers aansluiten op een webcoöperatie om hun hulpmiddelen op het vlak van digitale communicatie te delen en toegankelijke coworkingruimten te ontwikkelen voor het creëren en ontwikkelen van activiteiten.   

5.000 euro

Déclic en perspectives vzw

"Déclic Tour 2018, en route vers l’entrepreneuriat social": Het is een pedagogisch programma dat de deelnemers wil inspireren en begeleiden naar het ontdekken van een sociaal ondernemingsproject door de aanzet te geven om tot de actie over te gaan.

20.000 euro

Dioxyde de Gambettes cvba-so

"Réseau durable des coursiers à vélo belges": Dit project is bedoeld om een duurzaam systeem voor stadslogistiek op touw te zetten gebaseerd op een deeleconomieproject waarvan de fietskoerierdiensten deel uitmaken.

35.000 euro

DIVERCITIES bvba

Partners: 1D Lab SCIC SA

"DIVERCITIES": Dit project streeft ernaar een kosteloze mobiele applicatie te ontwikkelen die een breed publiek voorstelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontdekken via culturele aanbevelingen op maat.

55.000 euro

DoucheFLUX vzw

"Guichet d’infos": De doelstelling van het project is de afstemming tussen de vraag en het aanbod in de Brusselse sector die de dakloosheid bestrijdt, met het oog op efficiëntiewinst voor deze economische sector in Brussel.

5.000 euro

Emergence-XL vzw

"XLRcoop": Het project wil een coöperatieve vereniging van zelfstandige ondernemers oprichten voor de beroepen van kapper en schoonheidsverzorging. Bij het begin moet de vereniging onthaal bieden aan 15 tot 20 kappers van de Matongéwijk, met het oog op het witten van het grijs- of zwartwerk. 

54.524 euro

FECOOPEM vzw

"BRUCOOP": Het betreft de voortzetting van een in 2016 opgestarte Brusselse coöperatieve vereniging van geassocieerde en solidaire zelfstandigen. Het doel bestaat erin ondernemers in staat te stellen hun project voor een activiteit die voor inkomsten zorgt te bestendigen in een ondersteunend en structurerend coöperatief kader.

20.000 euro

KZERN vzw

Partners: Toestand vzw, Communa vzw

"Création d’un écosystème aux Casernes d’Ixelles – un laboratoire de pratiques urbaines": Het betreft een tijdelijk gebruik van het terrein tijdens de saneringswerken die gepland zijn in het door de VUB en de ULB gedragen EFRO-project, waarbij de grondoppervlakte ter beschikking wordt gesteld voor een reeks van sociaal-economische activiteiten.

40.000 euro

Le Champignon de Bruxelles bvba

"Le Champignon de Bruxelles à la conquête de la Belgique": Het project streeft naar de uitbreiding van de productie van paddenstoelen met bierdraf, de gerstrest na het brouwen van bier.

20.000 euro

Le poisson sans bicyclette vzw

"Le poisson sans bicyclette": Het betreft een feministisch caféproject waar vrouwen en mannen een glaasje kunnen drinken of een snack eten gemaakt met ingrediënten uit de duurzame voeding.

20.000 euro

Open Architects Consulting bvba

"Easy My Hub": Het gaat erom een korteketendistributieplatform te creëren waarvan de klantinterface (B2B en/of B2C) een e-commercewebsite is voor duurzame voeding die zal toelaten het logistieke parcours van de distributiestructuur (of van een aankoopgroep) te vergemakkelijken om alzo de hele coördinatie van de klant-bestellingen en de leveranciers-bestellingen te verminderen. 

20.000 euro

RECYCLART vzw

Partners: MAD Brussels vzw

"Filantropie": Filantropie produceert duurzame meubels bij Recyclart Fabrik en is een pleitbezorger voor lokale en ambachtelijke goederen.

20.000 euro

Réseau Financité vzw

"Aider les entreprises sociales bruxelloises à se financer grâce à l'épargne citoyenne": Het project streeft ernaar, via een over twee gespreide voorziening, de toegang tot financiering voor sociale ondernemingen en Brusselse sociale ondernemers te optimaliseren via volksleningen.

55.000 euro

Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises vzw

Partners: Coopcity, SMART

"Verte Vallée": Het is de bedoeling verschillende vakken in één opleidingsnetwerk samen te brengen waar ze elkaar aanvullen en ineenhaken: groenteteler, ambachtelijk verwerker, kruidenier, fokker, restaurateur ... Verte Vallée zal zich in Molenbeek vestigen, in de kunstenwerkplaats La Vallée, creative spot en deelforum.

45.000 euro

UP! vzw

"Mobile Coop": Het project wil een coöperatieve burgervereniging oprichten voor mobiele telefonie ten behoeve van particulieren en professionals in België.

75.000 euro

Vert iris international cvba-so

"Cultiver les synergies du maraîchage coopératif bruxellois": Het project wil een bijkomende pool aan de huidige activiteit toevoegen: de voedselverwerking die ernaar streeft de valorisatie van producten uit de moestuinen (die van Vert d'Iris en de partners) te optimaliseren via de installatie van een "foodlab" in de moestuin.

40.000 euro

2) Andere begunstigden van facultatieve subsidies

Tewerkstelling

Sinds 2016 worden er kredieten uitgetrokken om projecten te ondersteunen die voldoen aan de prioriteiten 2016-2017 van de Strategie 2025 voor Brussel, die opgestart werd tijdens de Sociale Top in oktober 2014. De projecten gedragen door de hieronder vermelde begunstigden betreffen respectievelijk doelstelling 4 - Versterking van het gekruiste beleid tewerkstelling-opleiding en doelstelling 1 - Uitvoering van de Jeugdgarantie van krachtlijn 2.

Begunstigden

Espace Formation PME INFAC-INFOBO, Grande Ecole des Indépendants et des PME de la Région de Bruxelloise, Centre de Formation Permanente pour les Classes Moyennes             

250.000 euro

Service Citoyen vzw 

400.000 euro

Bruxelles-J

195.840

Activiteitencoöperaties

In afwachting dat de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen uitgevoerd wordt, ontvangen de vier Brusselse activiteitencoöperaties jaarlijks financiële steun om hun activiteiten ter begeleiding van kandidaat-ondernemers met als doel hun eigen tewerkstelling te creëren tot een goed einde te brengen.

Begunstigden

Backstage cvba-so     

100.000 euro

Baticrea cvba-so         

90.000 euro

Debuut cvba-so                          

229.650 euro

BXL Emergences cvba-so        

241.000 euro

Sociale uitzendbureaus

De erkende sociale uitzendbureaus hebben als opdracht jongeren tussen 18 en 30 jaar te begeleiden die hun secundair niet hebben afgemaakt, die als werkzoekenden zijn ingeschreven bij Actiris en die gedomicilieerd zijn in een van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De twee Brusselse bureaus krijgen steun om gedeeltelijk hun werkingskosten te dekken.

Begunstigden

Mission Locale pour l’emploi de Bruxelles-ville vzw – Potentia +     

225.000 euro

Exaris Intérim cvba-so             

285.000 euro

Sociale economie

Tracé en FeBISP krijgen een jaarlijkse subsidie om gedeeltelijk de kosten te dekken van hun functie als adviesagentschap inzake sociale economie. Deze functie houdt het volgende in:

  • De dossiers steunen van verenigingen en/of ondernemingen die hun kandidatuur willen indienen als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW) of als inschakelingsonderneming (IO);
  • Het overleg bevorderen met de al erkende PIOW's en/of IO's om tot voorstellen te komen die schaalvoordelen en een beter gebruik van de middelen beogen;
  • De PIOW's en/of IO's opvolgen waarvan het kandidatuurdossier is ondersteund.

Begunstigden  

Tracé

50.000 euro

FeBISP             

72.000 euro

Brusoc

Brusoc NV maakt deel uit van Finance.Brussels (groep GIMB).

De eerste subsidie die de vzw jaarlijks ontvangt is bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de kosten verbonden aan het project voor de ondersteuning van de lokale economie (microkredieten).  Dit project is bedoeld om verschillende financiële producten ter beschikking te stellen van personen en jonge ondernemingen die zich in een situatie van bankuitsluiting bevinden om een economisch project in de kanaalzone te kunnen ontwikkelen en om de opvolging van de al toegekende en nog altijd lopende microkredieten voort te zetten.  

130.000 euro

De tweede subsidie is bestemd om gedeeltelijk de werkingskosten te dekken van haar project ter ondersteuning van sociale bedrijven en de sociale economie in het algemeen en de initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) en de inschakelingsondernemingen in het bijzonder (toekenning van achtergestelde leningen). Dit project omvat drie delen:

  • het maken van haalbaarheidsstudies en het bijdragen aan het overlegplatform van de sociale economie;
  • de financiering van sociale ondernemingen door het toekennen van leningen;
  • de financiering van sociale ondernemingen door het nemen van participaties.

796.000 euro

 


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel