Melk op school

Het Europese programma 'Melk op school' wil de consumptie van melkproducten promoten. In de scholen en kinderopvanginitiatieven die aan het programma deelnemen kunnen de kinderen en jongeren elke dag tegen een voordelige prijs een brikje melk, een yoghurt of een portie kaas kopen.

De onderwijsinstellingen (basisscholen, secundaire scholen en bijzonder onderwijs) die beheerd of erkend zijn door de Gemeenschappen en de structuren voor voorschoolse opvang (crèches, …) die zijn erkend door ONE of Kind & Gezin en die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd, kunnen een subsidie aanvragen voor bepaalde melkproducten.

Dankzij de cofinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de Europese steun verdubbeld en is er bijkomende steun voorzien voor bioproducten.
Op die manier stijgt het gemiddelde steunbedrag van melkproducten van 0,18 €/ l naar 0,37 €/l.
Voor de bioproducten stijgt het gemiddelde steunbedrag van 0, 37 €/l naar 0,68 €/l.

Raadpleeg de lijst van erkende melkproducten, de steunbedragen en de maximumprijzen voor verkoop aan leerlingen.

Per leerling en per schooldag kan er steun gegeven worden voor maximaal 0,25 liter melkequivalent.

Wie moet zich inschrijven om mee te doen aan het programma "Melk op school"?

  • Hetzij de instelling (erkende onderwijsinstelling of voorschoolse opvangstructuur) die wil deelnemen,
  • Hetzij de inrichtende macht of een organisatie die optreedt voor rekening van een of meerdere instanties die bevoegd zijn voor onderwijs en dat speciaal is opgericht om aanvragen tot steun in te dienen, EN
  • de leverancier van melkproducten die zijn producten wil verkopen in het kader van dit programma.

U kan zich voor het programma inschrijven via het formulier 1 "Aanvraag voor deelname voor de aanvrager van subsidies" (pdf). Dit formulier moet worden teruggestuurd naar Brussel Economie en Werkgelegenheid, het adres staat vermeld op het formulier.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u meedelen of ze uw aanvraag voor deelname aanvaardt. Vanaf de 1ste maand die volgt op de datum van de aanvaarding van uw deelname, zullen de verkochte producten gedeeltelijk worden gedekt door een subsidie.

De aanvraag is onbeperkt in de tijd. Men moet ze dus niet elk schooljaar vernieuwen. Wanneer er 6 maanden achter elkaar geen subsidieaanvraag wordt ingediend, dan vervalt de inschrijving evenwel automatisch.

Wijziging inschrijvingsgegevens

De inschrijvingsgegevens kunnen worden aangepast via het formulier 4 "Wijziging inschrijvingsgegevens" (pdf) wanneer bepaalde gegevens veranderd zijn ten opzichte van de aanvankelijke aanvraag ( gevolmachtigde ondertekenaars, adres, rekeningnummer, …).

De mogelijkheden om melkproducten te kopen en er steun voor te krijgen

Raadpleeg de pagina "mogelijkheden om melkproducten te kopen en er steun voor te verkrijgen", of de grafiek hieronder:

 

Schema : mogelijkheden om melkproducten te kopen en er steun voor te krijgen

Formulieren:

Wanneer de termijnen voor indiening niet worden nagekomen, wordt het bedrag van de steun verminderd: met 5% wanneer de documenten worden ingediend in de loop van de 4de maand die volgt op de leveringsperiode en met 10% wanneer de documenten worden ingediend in de loop van de 5de maand die volgt op de leveringsperiode.

Lijst van erkende leveranciers

De betaling van de steun gebeurt in de drie maanden die volgen op de ontvangst van de volledig en correct ingevulde aanvraag.

In de maand december die volgt op het jaar van de aanvraag voor steun verifieert Brussel Economie en Werkgelegenheid de toegestane bovengrenzen (0,25 liter per schooldag per leerling) en corrigeert eventueel de bedragen die door de aanvrager ontvangen werd.

In het geval men de afspraken niet naleeft of indien men onterechte bedragen heeft ontvangen, moet een deel of het geheel van de steun worden terugbetaald. De vragen voor terugbetaling worden rechtstreeks aan de scholen opgestuurd wie of wat de aanvrager voor steun ook mag zijn. Na ontvangst van een vraag om terugbetaling kan de school een beroep indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid binnen de 30 kalenderdagen.


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.

Contact Contact

Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 32 63