Appel à projets "Open Soon"

De minister voor Economie en Werkgelegenheid doet een projectoproep met het oog op het stimuleren van de opening van innoverende handelszaken. De (toekomstige) handelaars die een handelsactiviteit willen ontplooien op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzocht hun kandidatuur tegen 31 oktober 2016 in te dienen.
 
De bedoeling van het programma "Open Soon" is het bevorderen van de opening van nieuwe kwaliteitsvolle handelszaken die voor ontwikkeling zorgen in de handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De (toekomstige) handelaars worden ondersteund via:
 1. een gratis begeleiding op aanvraag
  • coaching om het beste project te vinden en het commercieel te positioneren en
  • consultancy om de meest geschikte locatie te vinden;
 2. een subsidie van het gewest voor projecten die degelijk, kwaliteitsvol en duurzaam zijn. De subsidie zal hoger zijn voor handelszaken die aansluiten bij de kringloopeconomie.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Er mag voor het project geen subsidie zijn aangevraagd in het kader van de organieke ordonnantie betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie van 13 vordering tot schorsing 2007 en ook geen andere overheidssubsidies. Bovendien moet de ondernemer voor het indienen van zijn kandidatuur ermee rekening houden dat hij gespreid over drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro de minimissteun mag ontvangen.

Welke projecten worden gesubsidieerd?

De ingediende projecten zullen worden geanalyseerd op basis van drie basiscriteria en een bijkomend criterium:
 1. Basiscriteria
  • De financiële leefbaarheid, geanalyseerd op basis van een business plan.
  • De kwaliteit en de originaliteit van het project (het project onderscheidt zich van het bestaande aanbod en is coherent m.b.t. zijn positionering).
  • De locatie (de beoogde locatie is afgestemd op het project en de handelszaak moet een meerwaarde voor de wijk inhouden).
 2. Bijkomend criterium
  • Het project sluit nauw aan bij de kringloopeconomie.

Welke uitgaven zijn toelaatbaar?

 1. Investeringskosten
  • Kosten voor de verbouwing en/ of inrichting van lokalen
  • Kosten voor de aankoop van materiaal en uitrusting
  • Kosten voor immateriële investeringen
 2. Werkingskosten gekoppeld aan de realisatie van investeringen: maximaal 10% van het subtotaal van de andere subsidieerbare uitgaven

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Projecten die aan de basiscriteria voldoen
50% van het totale bedrag van de subsidieerbare uitgaven
met een maximum gelijk aan 9 maand basishuur en in ieder geval begrensd op 30.000 euro.
 
Projecten die beantwoorden aan de basiscriteria en die aansluiten bij de kringloopeconomie
75% van het totaal van de subsidieerbare uitgaven,
maximaal gelijk aan 9 maand basishuur en in ieder geval begrensd op 45.000 euro.

Hoe reageert u op de projectoproep?

Ga als volgt tewerk:
 1. Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen:
 2. Contacteer Atrium.Brussels en werk een project uit
  De kandidaat moet Atrium.Brussels contacteren voor een eerste ontmoeting, elke werkdag tussen 9 en 17 uur.
 3. Dien de subsidieaanvraag in
  De volgende documenten moeten tegen uiterlijk 31/10/2016 om 16 uur worden verzonden naar opensoon@atrium.brussels:
  • aanvraagformulier voor de subsidie, ingevuld en ondertekend door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen;
  • en de bijlagen:
Atrium Brussels en een adviescomité zullen de dossiers analyseren. De geselecteerde dossiers zullen ter beslissing worden voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Wanneer wordt de subsidie overgeschreven?

Als uw dossier wordt geselecteerd ontvangt u de subsidie na de volgende stappen te hebben doorlopen en nadat u uw handelszaak hebt geopend:
 1. Een overeenkomst met Brussel Economie en Werkgelegenheid sluiten
 2. Voor 31/12/2017 de investeringen doen, de bewijsstukken verzenden en de handelszaak openen
  De facturen en betalingsbewijzen moeten betrekking hebben op investeringen die werden gedaan na de verzendingsdatum van de subsidieaanvraag. Ze moeten in chronologische volgorde genummerd zijn en vergezeld van een lijst.
  Download een model van de "lijst van bewijsstukken"

  De ondertekende lijst, de facturen en de betalingsbewijzen moeten per e-mail worden verzonden naar projeteconomie@sprb.brussels en per post naar
  Brussel Economie en Werkgelegenheid
  Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
Na analyse van de bewijsstukken betaalt Brussel Economie en Werkgelegenheid de subsidie uit in 2015, 2017 of 2018, naargelang de indieningsdatum van de bewijsstukken. De subsidie wordt in één keer gestort.

Wat zijn de verplichtingen van de geselecteerde projectdragers?

De geselecteerde ondernemers moeten:
Raadpleeg bijlage 1 - 2 voor meer informatie. Verplichtingen van het reglement van de projectoproep
 
Er worden controles uitgevoerd door de overheden die gemandateerd zijn om de aanwending van de subsidies te controleren, met name de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Inspectie van Financiën en het Belgische Rekenhof.

Contact Contact

Samenwerking tussen Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels
Met alle vragen kun je terecht bij opensoon@hub.brussels