Jaarlijks opleidingsbudget

Het merendeel van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende dienstenchequebedrijven beschikt jaarlijks over een opleidingsbudget. Dankzij het jaarlijkse opleidingsbudget kunnen de ondernemingen de kosten van in het jaar in kwestie voltooide opleidingen die door internen of externen werden verstrekt, gedeeltelijk dekken. De opleidingen vinden plaats tijdens de uitvoering van de taken bij de klant, of daarbuiten.

 
 1. Welke ondernemingen hebben recht op een opleidingsbudget?
 2. Welke bedragen worden terugbetaald?
 3. Hoe dient u een aanvraag om terugbetaling in?
 4. Hoe wordt uw jaarlijks opleidingsbudget berekend?

 

Welke ondernemingen hebben recht op een opleidingsbudget?

Om voor een bepaald jaar een opleidingsbudget te krijgen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moeten de ondernemingen welomschreven voorwaarden vervullen:

 • door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend zijn als dienstenchequebedrijf;
 • als de onderneming erkend was voor 1 januari van dat jaar: bij het uitgiftebedrijf van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minstens 2.000 dienstencheques hebben ingediend in het vorige jaar.

Welke bedragen worden terugbetaald?

De terugbetalingsbarema's hangen af van het soort opleiding.

Het kan gaan om

 • een opleiding op het terrein tijdens dewelke de werknemer voor een klant presteert en dienstencheques ontvangt (bijvoorbeeld: opleiding tijdens het poetsen bij een klant of tijdens het strijken van hemden in een centrale, enz.) of
 • een klassieke opleiding tijdens dewelke de werknemer geen dienstencheques ontvangt.
In beide gevallen kan de opleiding gegeven worden door
 • een persoon die deel uitmaakt van het dienstenchequebedrijf1 of
 • een persoon die geen deel uitmaakt van het bedrijf.

1 Een interne opleider kan de bedrijfsleider, de personeelschef, enz. zijn.
De werknemers met een dienstenchequecontract kunnen enkel een opleiding geven (op het terrein of intern) op voorwaarde dat ze bovenop hun dienstenchequecontract ook nog een ander bediendencontract hebben voor bepaalde of onbepaalde duur.

We bekijken hier achtereenvolgens de barema's voor elke soort opleiding.

Opleiding op het terrein tijdens dewelke de werknemer dienstencheques ontvangt

Opleiding op het terrein door een interne opleider
Kostprijs van de interne opleider € 40 / uur
 
Opleiding op het terrein door een externe opleider
Kostprijs van de externe opleider Bedrag van de factuur met een maximum van € 40 per uur opleiding

Opleiding tijdens dewelke de werknemer geen dienstencheques ontvangt

Opleiding door een interne opleider
Loonkosten van de dienstenchequewerknemer € 14,50 / uur
Kostprijs van de interne opleider € 40 / uur
Omkaderingskosten (fotokopieën, enz.) € 10 / halve dag
 
Opleiding door een externe opleider
Loonkosten van de dienstenchequewerknemer € 14,50 / uur
Kostprijs van de interne opleider
Bedrag van de factuur
met een maximum van € 100 per dag en per dienstenchequewerknemer


De plaats waar de opleiding wordt gegeven is van geen belang.

Voorbeeld: 10 dienstenchequewerknemers volgen een opleiding "poetstechnieken" van vier uur die door een externe opleider gegeven wordt en die hiervoor € 350 factureert.
Compensatie van de loonkosten van de dienstenchequewerknemers: 10 (werknemers) x € 14,50 x 4 (uur) = € 580.
Compensatie van de kosten van de opleider: factuur van € 350.
Het opleidingsfonds dienstencheques betaalt bijgevolg in totaal € 930 terug voor zover het dienstenchequebedrijf over voldoende opleidingsbudget beschikt.


Gevallen waarin loonkosten uitgesloten zijn

Als de onderneming loonterugbetalingen ontvangt via een andere weg (bijvoorbeeld de terugbetaling van lonen en sociale bijdragen via het betaald educatief verlof) kan ze voor de loonkosten geen compensatie vragen bij het opleidingsfonds dienstencheques. De terugbetaling van de factuur van de opleider blijft evenwel mogelijk.

Hoe dient u een aanvraag om terugbetaling in?

Het dienstenchequebedrijf vraagt de (gedeeltelijke) terugbetaling aan zodra de opleiding voltooid is (en uiterlijk op 30 juni van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de opleiding voltooid is).

Verstuur de ingevulde terugbetalingsaanvraag en de bewijsstukken naar het in het formulier vermelde adres, via e-mail of via de post. Als u de aanvraag via e-mail verstuurt, hoeft u die niet via de post op te sturen (of omgekeerd).

 1. PDF Aanvraag om terugbetaling van een opleiding
  Denk eraan om het adres in te vullen van de exploitatiezetel waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd.
 2. Een aanwezigheidslijst:
  PDF lijst voor een opleiding op het terrein of
  PDF lijst voor een opleiding waarvoor geen dienstencheques ontvangen worden
 3. Als de opleiding door een externe opleider gegeven is: de factuur van de opleider.

Dien niet meer dan een keer dezelfde aanvraag in

Het is verboden om een identieke - dat wil zeggen voor dezelfde opleiding, dezelfde periode en dezelfde werknemers - terugbetalingsaanvraag voor de opleidingskosten in te dienen bij het Opleidingsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij een sectorale instelling en/of bij een bevoegde instelling van het Vlaams en/of het Waals Gewest. De onderneming die zich daaraan zou bezondigen zou geen opleidingsbudget krijgen voor het jaar dat volgt op het jaar van de gemotiveerde weigeringsbeslissing, naast andere sancties zoals een eventuele administratieve geldboete en/of de terugvordering van de ten onrechte ontvangen sommen.

Hoe wordt uw jaarlijks opleidingsbudget berekend?

Ondernemingen erkend voor 1 januari van het jaar in kwestie

Aan het begin van het jaar brengt het Opleidingsfonds van Brussel Economie en Werkgelegenheid elke erkende onderneming op de hoogte van het precieze bedrag voor haar opleidingsbudget voor het lopende jaar. De terugbetaling van de in dat jaar voltooide opleidingen worden tot dit bedrag beperkt.
 
Als de onderneming tijdens het vorige jaar minstens 2.000 dienstencheques bij het uitgiftebedrijf van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingediend, wordt haar opleidingsbudget als volgt berekend:  
A x (B/C)
A = het voor dit kalenderjaar beschikbare totaalbudget voor het Opleidingsfonds Dienstencheques
B = het aantal door het uitgiftebedrijf aan het in de loop van het voorgaande kalenderjaar erkende bedrijf uitbetaalde dienstencheques
C = het aantal door het uitgiftebedrijf in het voorgaande kalenderjaar uitbetaalde dienstencheques

Ondernemingen erkend tijdens het betreffende kalenderjaar

Elke onderneming die een erkenning verkregen heeft, ontvangt een maximaal terugbetalingsrecht van:
 • € 1.000 als de erkenning in de loop van het eerste kwartaal gegeven is;
 • € 750 als de erkenning in de loop van het tweede kwartaal gegeven is;
 • € 500 als de erkenning in de loop van het derde kwartaal gegeven is;
 • € 250 als de erkenning in de loop van het vierde kwartaal gegeven is.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Opleidingsfonds dienstencheques
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 16 31