Beroep

Als een ondernemingsloket uw aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen weigert, kan u beroep instellen tegen die beslissing. Dit beroep moet ingediend worden bij de Vestigingsraad binnen de 30 dagen na betekening van de beslissing.

Het beroep wordt ondertekend door de verzoeker en ingediend met een aangetekende brief gericht aan het volgende adres:
 
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Vestigingsraad
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
 
De Vestigingsraad is een administratief rechtscollege dat als volgt ys samengesteld:
  • de voorzitter (een magistraat of advocaat);
  • twee bijzitters die de minister van Economie vertegenwoordigen;
  • een bijzitter die de middenstand vertegenwoordigt.

De griffier roept de partijen ten laatste 8 dagen voor de zitting op. De dossiers kunnen worden geraadpleegd door de personen die in beroep gaan of hun mandataris vanaf de oproeping voor de zitting.

De Vestigingsraad mag alle maatregelen nemen om zich op de hoogte te stellen, onder andere het ondervragen van getuigen. De Vestigingsraad beraadslaagt met gesloten deuren, beslist met meerderheid van stemmen en deelt zijn beslissing mee binnen de 60 dagen na de indiening van het beroep.


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
E examen.bew@gob.brussels    (contacteer ons bij voorkeur via mail)
T0490 52 43 15 (dinsdag tot donderdag – 9u tot 12u en 14u tot 16u)

OF
T0490 14 17 81 (maandag tot vrijdag – 9u tot 12u en 14u tot 16u)

Ondernemingsloketten

Richt u tot een ondernemingsloket
  1. met al uw vragen over uw diploma of beroepservaring;
  2. om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.