Premie COVID-19 voor de landbouwsector

De maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus hebben ongeëvenaarde gevolgen voor de economische bedrijvigheid in Brussel. Het Gewest ondersteunt daarom ook de landbouwsector. Als onderneming actief in de primaire productie van landbouwproducten of aquacultuur op het gebied van voeding, kunt u onder bepaalde voorwaarden een premie van maximaal € 3000 ontvangen. Uw aanvraag moet uiterlijk op 29 mei 2020 worden ingediend.

Alles weten over de premie

Wie kan deze premie ontvangen?

Iedere onderneming (zelfstandige of vennootschap) die in minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief is in de primaire voedselproductie, met name de teelt van planten en het fokken van dieren voor de productie van levensmiddelen en dierenvoeder.

Verzeker u ervan dat op datum van 13 maart 2020 uw NACE BTW-codes in de Kruispuntbank van Ondernemingen de effectieve activiteit van uw onderneming weerspiegelen.

Aangezien niet elke onderneming binnen de landbouwsector in dezelfde mate door deze crisis wordt getroffen, moet u bijkomend kunnen aantonen een inkomstenverlies te hebben geleden als gevolg van COVID-19.

Opmerking: De steun wordt verleend onder de in de Europese tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun bedoelde voorwaarden met een maximum van 100.000 euro voor ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en 120.000 euro voor ondernemingen actief in de visserij- en aquacultuursector of indien actief in beide sectoren, een maximum van 120.000 euro aan steun waarvan niet meer dan 100.000 euro steun voor de primaire productie van landbouwproducten.

De premieaanvraag moet uiterlijk op 29 mei 2020 worden ingediend.

Belangrijk: uw onderneming heeft nog van geen enkele andere COVID-19 steunmaatregel, aangeboden door Brussel Economie en Werkgelegenheid, genoten. Openbare ondernemingen (of ondernemingen die als zodanig worden beschouwd) kunnen deze premie niet ontvangen.

Andere premies zijn beschikbaar voor ondernemingen die hun deuren tijdelijk hebben moeten sluiten (horeca, handelszaken…) alsook voor erkende sociale inschakelingsondernemingen.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

TEGEMOETKOMING
Onderverdeling en bedrag van de premie

Onderverdeling van alle in aanmerking komende begunstigden in 2 categorieën op basis van de uitgeoefende activiteit*:

  • Categorie 1°: teelt en plantenvermeerdering, als bedoeld onder de NACE BEL 2008 codes 01.110 tot en met 01.309;
  • Categorie 2°: veeteelt, gemengd bedrijf, ondersteunende landbouwactiviteiten, visserij en aquacultuur, als bedoeld onder de NACE BEL 2008 codes 01.410 tot en met 01.640 en 03.110 tot en met 03.220.

De begunstigden die vallen onder categorie 1 hebben voorrang. De beschikbare begrotingskredieten worden eerst evenredig verdeeld onder alle in aanmerking komende begunstigden in categorie 1. Elke begunstigde ontvangt maximaal 3.000 euro.

Indien er vervolgens nog begrotingskredieten beschikbaar zijn, worden ze evenredig verdeeld onder de in aanmerking komende begunstigden in categorie 2. Het bedrag van de premie is in dat geval gelijk aan de nog beschikbare begrotingskredieten gedeeld door het aantal begunstigden in categorie 2.

* zoals ingeschreven onder de btw-activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 13 maart 2020

De premie aanvragen

Stap 1: Premieaanvraag

  1. een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de steunaanvrager
  2. een bankafschrift met betrekking tot uw onderneming (bedrijfsnaam en rekeningnummer)
  3. uw laatste maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte
  4. elk afdoend bewijs van inkomstenverlies ten gevolge van de COVID-19 crisis (BTW-aangiftes referentieperiode, kopie van overeenkomsten met afnemers van productie, etc.).
  • Stuur zowel het aanvraagformulier als de bijlagen vervolgens uiterlijk op 29 mei 2020 naar landbouw@gob.brussels.

Stap 2: Betaling van de premie

De premie wordt in een enkele schijf zo spoedig mogelijk en ten vroegste vanaf 1 juni 2020 uitbetaald.

Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier

Vragen?

Stel uw vragen gerust via mail (landbouw@gob.brussels), we beantwoorden ze graag en nemen indien nodig telefonisch contact met u op.