U wilt zich ontwikkelen buiten de Europese Unie?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt u steun aan om markten gelegen buiten de Europese Unie te verkennen.

Over welke markten moet het gaan?

De prospectie moet zich richten tot:

 • ofwel nieuwe markten, namelijk markten waarin de verkopen van de onderneming niet meer dan 10% van haar totale omzet bedragen;
 • ofwel teruglopende markten, namelijk markten waarin de verkopen van de onderneming twee opeenvolgende jaren zijn teruggelopen en dit met minstens 20% in de loop van de afgelopen twee jaren.

Wat zijn de subsidieerbare uitgaven?

De steun heeft betrekking op de kosten voor:

 • zakenreizen voor de verkenning van de markten, selectie van invoerders of tussenpersonen, contacten met buitenlandse agenten of kopers;
 • deelname aan missies, congressen, contactdagen en seminaries die een gunstige impact kunnen hebben op de exportactiviteiten van de onderneming;
 • hulp van een derde voor de prospectie van de buitenlandse markten. De derde moet minimum twee jaar beroepservaring hebben en moet een lijst met relevante referenties kunnen voorleggen waaruit zijn goede reputatie naar voor komt. Hij moet onafhankelijk zijn van de begunstigde van de steun;
 • registratie, homologatie en certificering op de buitenlandse markten met als doel de commercialisering van producten of diensten.

Deze uitgaven dekken de kosten in verband met de deelname van maximaal twee personen per missie, op voorwaarde dat deze twee personen complementaire functies vervullen binnen de onderneming. De tegemoetkoming van het Gewest zal worden berekend op basis van een verplaatsing tegen economy-tarief (voor de "business"- of equivalente meerkosten is er geen tegemoetkoming).

Indien de onderneming actief is in de audiovisuele sector of de uitgeverijsector, wordt geen tegemoetkoming toegekend voor de verplaatsingen naar het buitenland in het kader van de verwezenlijking zelf van haar films of uitgaven.

De duur van de reizen wordt beperkt tot 10 opeenvolgende overnachtingen.

Van welke tegemoetkoming kunt u genieten?

Steun voor prospectie buiten de EU [1]
Percentage van de steun 50% van de uitgaven
Minimumbedrag van de geraamde kosten € 2000
Maximumbedrag van de steun € 20.000/kalenderjaar
Maximaal aantal keer dat u een beroep kan doen op steun 5 keer/kalenderjaar

 

[1] De aangegeven bedragen zijn excl. btw.

Wat zijn de betalingsmodaliteiten van de steun?

Om de betaling van de premie te vragen, bezorgt de begunstigde de volgende documenten binnen de 90 dagen na het einde van de prospectiemissie:

 • een gedetailleerd verslag van de verplaatsing, met een beschrijving van de contacten ter plaatse, de vooruitzichten inzake afzetmogelijkheden en de toe te passen follow-up;
 • de reisbewijzen en de betalingsbewijzen hiervan via een rekening van de onderneming;
 • de facturen voor het hotelverblijf en het betalingsbewijs hiervan via een rekening van de onderneming;
 • de bewijsstukken van eventueel andere werkelijk toegestane uitgaven (facturen en betalingsbewijzen);
 • in geval van bijstand door een derde: het cv van die persoon en een lijst van referenties.

Deze documenten moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, ter attentie van uw dossierbeheerder.

De onderneming zal een brief ontvangen met vermelding van het daadwerkelijke bedrag van de premie en een verklaring van schuldvordering. Ze moet deze laatste invullen en terugsturen naar de directie van de Boekhouding om de premie uitbetaald te krijgen.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag moet uiterlijk 10 kalenderdagen vóór het begin van de reis worden ingediend, en dit voor elke reis naar het land in kwestie. De ingediende aanvraag moet volgende elementen bevatten:

 • het specifieke formulier, naar behoren ingevuld en ondertekend [2];
 • een gedetailleerde beschrijving van het project;
 • een argumentering van de onderneming.

Wanneer de onderneming een subsidieaanvraag heeft ingediend, mag ze haar project voortzetten zonder de beslissing af te wachten. Bij weigering zal de onderneming zelf de aangegane kosten moeten dragen.

 

[2] U moet er met name uw strategisch plan ter bevordering van de buitenlandse handel vermelden waarin het initiatief waarvoor u steun aanvraagt past.

Download het aanvraagformulier en zijn bijlagen

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. Om de laastste versie te downloaden, klik hier.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier
 
PDF Download de lijst van forfaitaire bedragen betrekkende de verblijfskosten
 

Opgelet. Wanneer u het formulier opent, ziet u slechts 2 pagina's op het scherm: u moet op de tweede pagina aangeven welke steun u wenst, waarna het formulier zich aanpast aan de gevraagde steun.

Nadat u de gewenste steun hebt aangegeven, ziet u de volgende pagina's verschijnen:

 • deel I gegevens van de onderneming en financiële gegevens;
 • deel II informatie over het project waarvoor u financiële steun aanvraagt;
 • deel III verklaring op erewoord, met handtekening, dat de geleverde informatie juist is.

Het formulier en de bijlagen moeten worden verzonden naar:

 • per brief :

Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

 • of per e-mail:

exporttegemoetkoming@mbhg.irisnet.be. Vergeet niet de laatste pagina te tekenen.
Als u een aanvraag per e-mail verstuurt, hoeft u geen kopie per post te sturen.

Als de hulp wordt toegekend, verbindt u zich ertoe bepaalde verplichtingen na te komen.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier
T02 800 36 02
T02 800 34 86

Brussel Invest & Export
E info@brusselsinvestexport.be
T02 800 40 62
T02 800 40 00
www.invest-export.brussels

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen