U heeft de ideale overnemer voor uw bedrijf gevonden en u wenst hem of haar aan te werven?

U kan tot 50.000 EUR steun genieten om de loonkost en sociale bijdragen te dekken!

Indien u uw bedrijf wil overlaten, kan u aanspraak maken op aanwervingssteun. De aangeworven persoon dient de toekomstige overnemer te zijn, ofwel een persoon die belast wordt met het beheer van de firma tijdens de overdracht.

U dient te bewijzen dat uw onderneming concrete stappen heeft ondernomen om haar waarde te laten bepalen en over te dragen aan een derde. De operatie dient tot doel te hebben de conventionele overdracht van uw onderneming weergeven (door fusie, splitsing, overdracht…) teneinde haar exploitatie te kunnen verderzetten, met behoud van haar identiteit.

Enkel niet-startende micro-ondernemingen [1] die nog geen voorwerp van overname waren gedurende de laatste 5 jaren kunnen genieten van deze steunmaatregel.

[1]Micro-onderneming: zie Hoe bepaalt u de grootte van uw ondernememing? Starter: uw onderneming wordt als ‘starter' beschouwd indien ze minder dan vier jaar geleden werd ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De persoon die u aanwerft dient op het ogenblik van de aanwerving ingeschreven te zijn als werkzoekende bij Actiris.

Indien nodig, om welke reden ook, kan u deze persoon tot zes maanden volgend op het sluiten van dat contract vervangen door een bij Actiris ingeschreven werkzoekende. U kan deze mogelijkheid slechts eenmaal benutten.

Opgelet: in het kader van de steun bij overdracht mag de aangeworven persoon geen familieband hebben met de bedrijfsleider of gedomicilieerd zijn op het adres van een bedrijfsleider.

Voor de aanwerving bedraagt de maximale forfaitaire steun 50.000 € gespreid over twee jaar.

Steun bij aanwervingen voor de overdracht van uw ondernemening
Maximum bedrag van de steun 25.000 € / jaar verspreid over twee jaar indien het bruto maandloon van de aangeworven medewerker meer dan 2.500 € bedraagt
  20.000 € / jaar verspreid over twee jaar indien het bruto maandloon van de aangeworven medewerker minder dan of gelijk is aan 2.500 €
Maximaal aantal keer dat u een beroep kan doen op steun Maximum 1 keer / burgerlijk jaar
 

De steun wordt betaald in 5 schijven.

Een eerste schijf wordt betaald na indiening van volgende bewijsstukken bij de directie Steun aan Ondernemingen:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst;
  • een kopie van het diploma of het curriculum vitae van de werknemer;
  • het bewijs dat de werknemer daadwerkelijk een werkzoekende was op het ogenblik van de aanwerving.

Deze eerste aanvraag tot betaling moet aan de directie Steun aan Ondernemingen worden bezorgd binnen de 2 maanden na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst.

Na zes maanden presteren stuurt de begunstigde naar de directie Steun aan Ondernemingen binnen een termijn van maximum 2 maanden, een aanvraag tot vereffening van de tweede schijf, vergezeld van een kopie van de zes betaalfiches en de betalingsbewijzen.

Dezelfde procedure is van toepassing voor de volgende drie schijven.

Voor de betaling van de laatste schijf bezorgt de begunstigde ook een eindrapport waarin het voordeel van de handeling wordt uiteengezet en waarin wordt vermeld of de werknemer al dan niet bij de onderneming blijft werken.

De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, aan de beheerder van uw dossier.

De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

U mag slechts tot de aanwerving overgaan nadat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest u liet weten dat de steun is toegezegd. De aanvraag omvat:

  • het aanvraagformulier;
  • het bewijs dat concrete stappen ondernam met het oog op een overdracht en dat uw onderneming ze ingeschreven is bij een Belgisch platform voor de overname van ondernemingen;
  • een document dat het totaal aangeeft van alle steun die uw onderneming gedurende de drie voorbije belastingsjaren ontving [1].

Indien uw steunaanvraag goedgekeurd werd, kan u de uitbetaling van een eerste schijf aanvragen binnen de 2 maanden na het sluiten van een arbeidscontract. U dient een kopie van het contract in te sturen, tesamen met het bewijs dat de aangeworven persoon de vereiste diploma's bezit en effectief als werkzoekende was ingeschreven bij Actiris.

[1] Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. De laastste versie van Adobe Reader te downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier (PDF - 545.5 kB)
 

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:


Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T02 800 34 66