Wil u voor een specifiek economisch project aanwervingen doen?

U kan steun bekomen die een deel van de verloning en sociale bijdragen dekt!

U kan van deze steun genieten indien de aangeworven persoon voltijds aan het project werkt. Het dient te gaan om één van de volgende domeinen:

 • studie, research of oppuntstelling van een nieuw product of ingrijpende technologische verbetering van een product ;
 • grondstoffenbesparingen ;
 • het beheer van de energieprestatie van uw onderneming ;
 • het verwerven van milieulabels of – certificaten ;
 • de invoering van een systeem voor kwaliteitswaarborg ;
 • de verbetering van het welzijn op het werk; in dit geval dient uw onderneming meer dan 20 werknemers te tellen en actief te zijn in de bouwsector, transport of opslag, verwerkende industrie of de behandeling van afval. De aangestelde werknemer dient te beschikken over een diploma van preventie-adviseur of zich engageren dit diploma te behalen.

Voor het indienen van uw steunaanvraag dient u het advies van een erkende vereniging over de conformiteit van uw project in te winnen. Contacteer een van de vijf erkende verenigingen.

De persoon die u aanwerft dient op het ogenblik van de aanwerving ingeschreven te zijn als werkzoekende bij Actiris.

Indien nodig, om welke reden ook, kan u deze persoon tot zes maanden volgend op het sluiten van dat contract vervangen door een bij Actiris ingeschreven werkzoekende. U kan deze mogelijkheid slechts eenmaal benutten.

Voor de aanwerving bedraagt de maximale forfaitaire steun 50.000 € gespreid over twee jaar.

Steun bij aanwervingen voor specifieke projecten
Maximum bedrag van de steun > 25.000 € / jaar verspreid over twee jaar indien het bruto maandloon van de aangeworven medewerker meer dan 2.500 € bedraagt
  > 20.000 € / jaar verspreid over twee jaar indien het bruto maandloon van de aangeworven medewerker minder dan of gelijk is aan 2.500 €
Maximaal aantal keer dat u een beroep kan doen op steun > Maximum 1 keer / burgerlijk jaar

De steun wordt betaald in 5 schijven.

Een eerste schijf wordt betaald na indiening van volgende bewijsstukken bij de directie Steun aan Ondernemingen:

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst ;
 • een kopie van het diploma of het curriculum vitae van de werknemer ;
 • het bewijs dat de werknemer daadwerkelijk een werkzoekende was op het ogenblik van de aanwerving.

Deze eerste aanvraag tot betaling moet aan de directie Steun aan Ondernemingen worden bezorgd binnen de 2 maanden na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst.

Na zes maanden presteren stuurt de begunstigde naar de directie Steun aan Ondernemingen binnen een termijn van maximum 2 maanden, een aanvraag tot vereffening van de tweede schijf, vergezeld van een kopie van de zes betaalfiches en betalingsbewijzen.

Dezelfde procedure is van toepassing voor de volgende drie schijven.

Voor de betaling van de laatste schijf bezorgt de begunstigde ook een eindrapport waarin het voordeel van de handeling wordt uiteengezet en waarin wordt vermeld of de werknemer al dan niet bij de onderneming blijft werken.

De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de Directie Steun aan Ondernemingen, aan de beheerder van uw dossier.

De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

U mag slechts tot de aanwerving overgaan nadat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest u liet weten dat de steun is toegezegd. De aanvraag omvat:

 • het aanvraagformulier ;
 • voor aanvragen verbonden aan een specifiek project: het advies van de officiële instantie ;
 • een document dat het totaal aangeeft van alle steun die uw onderneming gedurende de drie voorbije belastingsjaren ontving.

Indien uw steunaanvraag goedgekeurd werd, kan u de uitbetaling van een eerste schijf aanvragen binnen de 2 maanden na het sluiten van een arbeidscontract. U dient een kopie van het contract in te sturen, tesamen met het bewijs dat de aangeworven persoon de vereiste diploma's bezit en effectief als werkzoekende was ingeschreven bij Actiris.

We raden u aan het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. De laastste versie van Adobe Reader te downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier (PDF - 545.5 kB)
 

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T02 800 34 66