De reisagentschappen

Vooraleer een reisagentschap enige activiteit mag uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet het agentschap ofwel een vergunning aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ofwel een verklaring indienen.
 

Die regelgeving betreft elke exploitatie van een reisagentschap op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook elke tijdelijke en incidentele activiteit van een reisagentschap.
De nodige stukken moeten bij Brussel Economie en Werkgelegenheid worden ingediend vóór de uitoefening van eender welke activiteit op het grondgebied van het Brussels Gewest.

Wat moet een reisagentschap doen om haar activiteiten permanent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te oefenen?

 • U hebt een moederbedrijf met een vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u wenst er een nieuw bijhuis te openen?
  U moet geen vergunning aanvragen. Het volstaat een kennisgeving te versturen.
  > De lijst met voorwaarden raadplegen

De uitbater van een reisagentschap moet een aantal verplichtingen naleven ten opzichten van de klanten, de leveranciers en het Gewest.

Verplichtingen ten opzichte van de klanten van het reisagentschap

 • Het verkregen logo aanbrengen dicht bij de ingang en steeds zichtbaar voor het publiek.
 • De juiste inlichtingen en alle nodige informatie geven betreffende de prijzen en de voorwaarden van een reis of van een verblijf.
 • De diensten verstrekken, in de voorziene omstandigheden, waartoe het agentschap zich heeft verbonden ten opzichte van de klant.
 • De vertrouwelijkheid van alle klantengegevens respecteren.
 • De door een klant gestorte fondsen niet gebruiken voor andere doeleinden dan die van het agentschap en de aan klanten verschuldigde fondsen zonder verwijl terug bezorgen.
 • In het geval er beroep wordt gedaan op onderaannemers: enkel beroep doen op leveranciers of onderaannemers die een betrouwbare beroeps- en morele waarborg bieden.

Verplichtingen ten opzichte van de leveranciers

 • De leveranciers betalen binnen de overeengekomen termijnen, zoniet, binnen de gebruikelijke termijnen.
 • Inzake ontbinding van overeenkomsten, de overeengekomen termijnen eerbiedigen, zoniet, de gebruikelijke termijnen.

Informatie te bezorgen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid

 • Jaarlijks tegen 1 juli: aan Brussel Economie en Werkgelegenheid het aantal medewerkers meedelen die tewerkgesteld zijn in de hoofdzetel en in de bijkantoren van de onderneming gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • In geval van een wijziging die een impact heeft op een van de elementen van de vergunningsaanvraag of van de begeleidende documenten: dit aan Brussel Economie en Werkgelegenheid meedelen per aangetekende zending, binnen een termijn van een maand na het optreden van de gebeurtenis.

Wat moet een reisagentschap doen om haar activiteiten tijdelijk of bij gelegenheid uit te oefenen?

U hebt een agentschap buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in een ander gewest of in een ander land) en u wenst deel te nemen aan een beurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Dan moet u een verklaring indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

> De lijst met toe te voegen documenten raadplegen.
> Het formulier voor de voorafgaande aangifte downloaden.


Subsidies voor de onderneming
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in een reeks subsidies voor ondernemingen, zelfstandigen of kandidaat-ondernemers.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 33 31

Bericht aan de consument en de beroepsactoren Bericht aan de consument en de beroepsactoren

Regelgeving Regelgeving