De reisagentschappen

Vooraleer een reisagentschap enige activiteit mag uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet het agentschap ofwel een vergunning aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ofwel een verklaring indienen.
 

Die regelgeving betreft elke exploitatie van een reisagentschap op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook elke tijdelijke en incidentele activiteit van een reisagentschap op dit grondgebied.
De nodige stukken moeten bij Brussel Economie en Werkgelegenheid worden ingediend vóór de uitoefening van eender welke activiteit op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied.

Wat moet een reisagentschap doen om haar activiteiten permanent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te oefenen?

  • U hebt een moederbedrijf met een vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u wenst er een nieuw bijhuis te openen?
    U moet geen vergunning aanvragen.  Het volstaat een kennisgeving te versturen.
    > De lijst met voorwaarden raadplegen

De vergunde reisagentschappen moeten jaarlijks tegen 1 juli aan Brussel Economie en Werkgelegenheid het aantal medewerkers meedelen die tewerkgesteld zijn in de hoofdzetel en in de bijkantoren van de onderneming gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Het reisagentschap moet elke wijziging die een impact heeft op een van de elementen van de vergunningsaanvraag of van de begeleidende documenten aan Brussel Economie en Werkgelegenheid meedelen per aangetekende zending, binnen een termijn van een maand na het optreden van de gebeurtenis.

Wat moet een reisagentschap doen om haar activiteiten tijdelijk of bij gelegenheid uit te oefenen?

U hebt een agentschap in het Waals Gewest, in het Vlaams Gewest of in een andere Lidstaat van de Europese Unie? U wilt deelnemen aan een beurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Een agentschap dat gevestigd is in het Waals Gewest, in het Vlaams Gewest of in een andere lidstaat van de Europese Unie en dat reizen wenst te verkopen op een beurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet een verklaring indienen bij het bestuur.

> De lijst met toe te voegen documenten raadplegen.
> Het formulier voor de voorafgaande aangifte downloaden.

Om de onderneming in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
Om een KMO op te richten moet de bedrijfsleider zijn kennis bedrijfsbeheer aantonen.

Subsidies voor de onderneming
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in een reeks subsidies voor ondernemingen, zelfstandigen of kandidaat-ondernemers.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 800 33 31

Bericht aan de consument en de beroepsactoren Bericht aan de consument en de beroepsactoren

Regelgeving Regelgeving