De SINE-maatregel

De maatregel "Sociale Inschakelingseconomie", afgekort SINE, beoogt de herinschakeling van werklozen die zeer moeilijk te plaatsen zijn op de arbeidsmarkt, via de sociale inschakelingseconomie. De werkgevers die actief zijn in de sociale economie en die  SINE-werknemers aanwerven kunnen  een RSZ-bijdragevermindering en een loonkosttoelage genieten.
De werkgever geniet een forfaitaire doelgroepvermindering bij de indienstneming van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, een begunstigde van het leefloon of een begunstigde van financiële maatschappelijke hulp, die niet in het bezit is van een diploma hoger secundair onderwijs.
Bovendien neemt de RVA of het OCMW een deel van het nettoloon ten laste via een herinschakelingspremie.
Meer informatie over de activeringsmaatregelen voor de SINE-werknemers.
 
Om deze voordelen te genieten, moet de werkgever vooraf een attest verkrijgen waaruit blijkt dat hij wel degelijk binnen het toepassingsgebied van de SINE-maatregel valt. De werkgevers van wie de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen hun attest aan bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Welke werkgevers kunnen de SINE-maatregel genieten?

De werkgever moet behoren tot een van de volgende categorieën:
 1. Een beschutte of sociale werkplaats
 2. Een inschakelingsbedrijf erkend in het kader van het ministeriële besluit van 4 mei 2007 tot bepaling van de erkenningsprocedure van de inschakelingsbedrijven. Inschakelingsbedrijven erkend in toepassing van het besluit van 4 mei 2007 zijn de ondernemingen of verenigingen met als maatschappelijk doel de socio-professionele inschakeling van bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen, via een activiteit die de productie van goederen of diensten inhoudt.
 3. Een sociaal verhuurkantoor
 4. Een openbare vastgoedmaatschappij
 5. Een vennootschap met een sociaal oogmerk
 6. Een erkende OCMW-dienst die initiatieven organiseert op het vlak van de sociale inschakelingseconomie
 7. Een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)
 8. Een werkgever die plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) organiseert
 9. Een werkgever die erkende ateliers voor opleiding door tewerkstelling organiseert

Hoe kunt u een SINE-attest verkrijgen?

Een werkgever van wie de maatschappelijke zetel zich bevindt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest richt via de post of via e-mail een schriftelijke aanvraag en de bijlage aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.
 
Bij zijn aanvraag voegt de werkgever een verantwoordingsstuk dat aantoont dat hij behoort tot een van de negen categorieën werkgevers die een SINE-attest kunnen krijgen. De plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid hoeven geen verantwoordingsstuk te bezorgen.
 
Per post
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Ter attentie van de heer Georges Van den Hende, Directeur-Diensthoofd
City Center - 3de verdieping
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
 
Per e-mail
 
Het SINE-attest wordt verstrekt binnen een termijn van 45 dagen vanaf de ontvangst van de documenten waarom Brussel Economie en Werkgelegenheid vraagt.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 204 17 40

 

Wetgeving Wetgeving

 • Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen (Belgisch Staatsblad 5 juni 1999) zoals gewijzigd tot op vandaag
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 6 juni 2003) zoals gewijzigd tot op vandaag.