Inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Als u een activiteit uitoefent in de sociale economie die gericht is op de socioprofessionele inschakeling van werkzoekenden, kunt u door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend worden en, onder bepaalde voorwaarden, een subsidie ontvangen.
Timmerman
 
Inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid bieden personen die het moeilijk hebben op sociaal vlak of op het vlak van werk de mogelijkheid om professionele ervaring op te doen.

Om een financiering te verkrijgen moeten de vzw's en bedrijven uit de sociale economie zich laten erkennen. Dat heeft betrekking op de initiatieven in de non-profitsector en bedrijven die:
 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn,
 • diensten leveren of goederen produceren,
 • zich richten op socioprofessionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden, door hen een beroepservaring aan te bieden en
 • de principes van de sociale economie onderschrijven.
De ‘inschakelingsondernemingen’ (IO’s) zijn commerciële bedrijven en de ‘plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid’ (PIOW’s) zijn verenigingen zonder winstoogmerk die aan deze criteria voldoen.

Erkenning en financiering

De erkenningsvoorwaarden zijn bij wet vastgelegd.
De organisatie moet:
 • een minimumpercentage werknemers uit de doelgroep tewerkstellen, met name de werkzoekenden zonder specifieke opleiding, langdurig werkzoekenden of mensen die recht hebben op maatschappelijke integratie of een sociale uitkering),
 • opmaak van een plan voor de opleiding en de sociale begeleiding van de werknemers,
 • een business- en een financieel plan opstellen.
Voor erkende PIOW's en IO's, worden verschillende soorten kosten gesubsidieerd. Brussel Economie en Werkgelegenheid subsidieert een deel van de begeleidings- en werkingskosten. Voor de inschakelingsondernemingen kan het bestuur ook tegemoetkomen in de loonkosten van bepaalde categorieën van aangeworven werkzoekenden.
 
Het bedrag van de financiële tegemoetkomingen voor inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid varieert afhankelijk van het aantal werknemers dat tot het doelpubliek behoort (werkzoekenden zonder opleiding, langdurig werklozen of mensen die recht hebben op maatschappelijke integratie of een sociale uitkering).
 
Het Brussels gewest zorgt via de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie voor de correcte aanwending van de subsidies door de erkende vzw's en bedrijven uit de sociale economie te controleren.

Hoe een erkenning (of een vernieuwing ervan) aanvragen die vier jaar geldig is?

Dien uw erkenningsaanvraag in bij Brussel Economie en werkgelegenheid, per aangetekend schrijven en per e-mail naar werkgelegenheid@gob.brussels van 1 januari tot en met 15 februari of van 1 september tot en met 15 oktober.

Uw dossier moet volgende documenten bevatten:

Hulpmiddelen voor het invullen van uw dossier:

Hoe een jaarlijkse financiering aanvragen?

Dien uw jaarlijkse financieringsaanvraag in bij Brussel Economie en werkgelegenheid, per aangetekend schrijven en per e-mail naar werkgelegenheid@gob.brussels van 1 januari tot en met 15 februari.

Hoe wordt uw aanvraag behandeld?

 • Brussel Economie en Werkgelegenheid legt uw aanvraagdossier voor de erkenning of vernieuwing van een erkenning ter advies voor aan het overlegplatform voor de sociale economie van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit platform brengt een advies uit over uw aanvraag binnen de 30 dagen na ontvangst ervan. Indien deze termijn wordt overschreden, dan wordt het advies als gunstig beschouwd.
 • De Minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet een uitspraak over de aanvraag binnen de twee maanden na het einde van de gekozen indieningsperiode (dus te tellen vanaf 16 februari of 16 oktober). Als de erkenning wordt toegekend, dan blijft deze vier jaar geldig.
 • Wat betreft de financiering moet de onderneming of de vzw jaarlijks een aanvraag indienen.

Hoe een uitbetaling van subsidies aanvragen ?

De subsidie wordt toegekend op basis van een regeringsbesluit en wordt in drie schijven uitbetaald:

 • een eerste schijf van 50% van het totale bedrag van de subsidie op basis van een schuldvordering;
 • een tweede schijf van 25% van het totale bedrag van de subsidie op basis van een schuldvordering ingediend in de loop van januari van het volgende jaar;
 • een derde schijf ten bedrage van het saldo dat niet hoger mag zijn dan het verschil tussen de twee eerste uitbetaalde schijven en het totale bedrag van de subsidie.  Het saldo zal worden uitbetaald op basis van bewijsstukken voor het volledige toegekende bedrag. De stukken moeten worden voorgelegd met behulp van de volgende tabellen:

De betalingsaanvraag moet gebeuren in de vorm van een factuur die door het bestuur wordt aangeleverd en moet worden opgestuurd naar invoice@gob.brussels.

Begeleiding

U kunt ook een gespecialiseerde begeleiding krijgen van de volgende instellingen:
 
Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale d'insertion (FeBISP)
Ravenstein Galerij 3 bus 4, 1000 Brussel
T : +32 (0)2 537 72 04
www.febisp.be
 
 
Tracé Brussel vzw
Antwerpselaan 26, 1000 Brussel
T : +32 (0)2 412 02 83
www.tracebrussel.be
 
En meer in het bijzonder voor toegang tot financiering:
 
BRUSOC SA
Stassartstraat 32, 1050 Brussel
T : +32 (0)2 548 22 11

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T + 32 (0)2 204 17 40
F + 32 (0)2 204 15 29