Wie kan een subsidie van Brussel Economie en Werkgelegenheid verkrijgen?

Slechts welbepaalde ondernemingen kunnen een tegemoetkoming krijgen.

Ga daarom na of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden.

 

Andere optie: lees aandachtig de voorwaarden hieronder. 

1) Onderneming

 • U heeft een ondernemingsnummer (zelfstandige of vennootschap);
 • Uw onderneming is geen vzw en evenmin een overheidsbedrijf;
 • Uw onderneming leeft de sociale en fiscale wetten na.

2) Plaats van de activiteit 

U beschikt over: 

 • een vestigingseenheid in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosvoorde.
 • eigen menselijke middelen en goederen die specifiek voor die vestigingseenheid bestemd zijn.

3) Activiteitensectoren

Uw onderneming is actief in een van de sectoren die ondersteund worden.

Tijdens de inschrijving van uw bedrijf bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen, hebt u uw uitgeoefende activiteiten aangegeven en werden een of meerdere NACE codes uitgekozen. U kan de NACE code van uw bedrijf checken op de website van de Kruispunt Bank (scherm "Ondernemingsgegevens", rubriek "BTW-activiteiten Nacebel code versie 2008"). Uitleg over hoe uw NACE code op de website van de Kruispunt Bank voor Ondernemingen terugvinden.

4) De minimisteun

Uw onderneming ontvangt maximaal € 200.000 "de minimissteun" over drie fiscale jaren (€ 100.000 voor de wegtransportsector). 

Bij elke steun die u ontvangt, laat Brussel Economie en Werkgelegenheid u weten of het een "de minimissteun" betreft. Zo kunt u het totaalbedrag van de verkregen "de minimissteun" berekenen.

Denk eraan dat het plafond toegepast wordt ongeacht de vorm van de steun (premie, terugvorderbaar voorschot, waarborg, ...), het waarom van de steun (aanwerving, opleiding, waarborg, ...) en de subsidiërende overheid (gemeente, gewest, gemeenschap, ...).

5) Grootte van de onderneming

Voor het merendeel van de tegemoetkomingen dient uw onderneming een kmo te zijn.

Het is dus belangrijk dat uw onderneming niet als een "grote onderneming" beschouwd wordt.

Om de grootte van uw onderneming te bepalen, moet u rekening houden met drie factoren:

 • het personeelsbestand, d.w.z. het aantal voltijds equivalenten (VTE's);
 • de omzet of het balanstotaal, naar keuze;
 • de eventuele banden van uw onderneming met andere ondernemingen.

Personeelsbestand en omzet of balanstotaal

CatEGORIE PeRSoneelsbestand  (VTE's) OMZET BALANSTOTAAL
Micro-onderneming  < 10  ≤ 2 miljoen €  ≤ 2 miljoen €
Kleine onderneming  < 50  ≤ 10 miljoen €  ≤ 10 miljoen €
Middelgrote onderneming  < 250  ≤ 50 miljoen €  ≤ 43 miljoen €
Grote onderneming  ≥ 250  > 50 miljoen €  > 43 miljoen €

 

Micro-onderneming 

Is een onderneming

 • die minder dan 10 werknemers tewerkstelt en 
 • waarvan de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 2.000.000 euro
  of waarvan de jaarlijkse balans niet meer bedraagt dan 2.000.000 euro tijdens twee opeenvolgende boekjaren.

Uw start-up levert nog geen omzet op?
In dat geval wordt uw onderneming als een micro-onderneming beschouwd.

Kleine onderneming

Is een onderneming 

 • die tussen 10 en 49 werknemers tewerkstelt en 
 • waarvan de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 10.000.000 euro
  of waarvan de jaarlijkse balans niet meer bedraagt dan 10.000.000 euro tijdens twee opeenvolgende boekjaren.

Middelgrote onderneming

Is een onderneming 

 • die tussen 50 en 249 werknemers tewerkstelt en 
 • waarvan de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 50.000.000 euro
  of waarvan de jaarlijkse balans niet meer bedraagt dan 43.000.000 euro tijdens twee opeenvolgende boekjaren.

Grote onderneming

Is een onderneming 

 • die minstens 250 werknemers tewerkstelt  
 • of waarvan de jaarlijkse omzet meer bedraagt dan 50.000.000 euro en het balanstotaal meer bedraagt dan 43.000.000 euro tijdens twee opeenvolgende boekjaren.

Banden tussen ondernemingen

Om de grootte van uw onderneming te bepalen, wordt ook rekening gehouden met de eventuele banden van uw onderneming met andere ondernemingen. Als uw onderneming, al was het maar gedeeltelijk (25% of meer) deel uitmaakt van een groep of als uw onderneming maatschappelijke aandelen of stemrecht in een andere onderneming bezit, zal hiermee rekening gehouden worden om haar werkelijke grootte te bepalen.

We onderscheiden drie soorten ondernemingen:

De autonome onderneming

U bent een autonome onderneming als u:

 • volledig zelfstandig bent, d.w.z. dat u geen enkel aandeel in andere ondernemingen bezit en dat geen enkele andere onderneming een aandeel in uw onderneming bezit;
 • minder dan 25% van het kapitaal of van de stemrechten (de hoogste van beide factoren) van een of meerdere andere ondernemingen in handen heeft en/of als derden niet meer dan 25% van uw kapitaal of van de stemrechten (de hoogste van beide factoren) in handen hebben.

Als u autonoom bent, bent u noch partner noch verbonden aan een andere onderneming.

De partneronderneming

Dit soort verbintenis beschrijft de situatie van ondernemingen die grote financiële partnerschappen aangaan met andere ondernemingen zonder dat een van die ondernemingen een rechtstreekse of onrechtstreekse reële controle op de andere ondernemingen uitoefent. Partners zijn ondernemingen die noch autonoom nog onderling verbonden zijn.

U bent een partneronderneming als u:

 • 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten van een andere onderneming in handen heeft en/of als een andere onderneming 25% of meer van het kapitaal of stemrecht in uw onderneming bezit;
 • niet aan een andere onderneming verbonden bent. Dit betekent met name dat uw stemrecht in de andere onderneming (of omgekeerd) niet meer bedraagt dan 50%.

De verbonden onderneming

Dit soort verbintenis stemt overeen met de economische situatie van ondernemingen die een groep vormen door de rechtstreekse of onrechtstreekse controle op de meerderheid der stemmen in een onderneming door een andere onderneming of door het vermogen een dominante invloed uit te oefenen op een onderneming. Dergelijke gevallen komen dus minder vaak voor dan de eerste twee categorieën.

Twee of meer ondernemingen zijn verbonden als ze de volgende betrekkingen onderhouden:

 • een onderneming bezit de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of van de vennoten van een andere onderneming;
 • een onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan, de directie of het toezichthoudende orgaan van een andere onderneming te benoemen of uit hun ambt te ontzetten; 
 • een onderneming heeft het recht een dominantie invloed op een andere onderneming uit te oefenen krachtens een met die onderneming gesloten contract of krachtens een clausule uit de statuten van die onderneming;
 • een onderneming is in staat, krachtens een akkoord, alleen de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of van de vennoten van een andere onderneming te controleren.

De 100%-dochteronderneming is een typisch voorbeeld van een verbonden onderneming.

Voor meer info

Raadpleeg de gebruikersgids voor de definitie van kmo's


Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30