Wilt u uw zaak beveiligen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt u tot 10.000 € steun voor beveiligingsinvesteringen.

U kunt steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de volgende systemen te installeren :

 • een alarmsysteem,
 • een systeem van mechanische bescherming: luik, rooster, traliewerk, …;
 • een systeem van camerabewaking: digitale camera en video.
Deze lijst is uitputtend.

Uw investering dient gerealiseerd te worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) en moet verband houden met uw professionele activiteiten.

Uw investering dient minimum 5.000 € te bedragen. [1]

[1] Deze bedragen zijn zonder BTW en belastingen van eender welke aard. De bewijsstukken moeten verplicht gefactureerd zijn aan een minimumbedrag van 500 €.

De toegekende steun is afhankelijk van de grootte van uw onderneming (micro, klein, middelgroot of groot).

Ze omvat een basissteun, eventueel verhoogd met een aanvullende steun van 5% indien uw onderneming het Emas, ISO 14.000 certificaat of het label van "eco-dynamische onderneming" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt.

Opgelet. U zal de steun pas ontvangen nadat uw investering wordt gerealiseerd.

Steun voor beveiligingsinvesteringen
Basissteun 40%
Aanvullende steun "certificering in milieumanagement" 5%
Plafond 10.000 € per kalenderjaar
 

Bij het indienen van uw steunaanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid nagaan of u wel degelijk aan alle criteria voldoet. Uw investering is uitgesloten van steun indien:

 • het gaat om de installatie van een brandkast;
 • ze bedoeld is voor verhuur;
 • het gaat om de aankoop van tweedehands meubilair of materieel, uitgezonderd de investering verkocht door een professional uit de sector en met een garantie van minimum 6 maanden;
 • ... [1]

[1] Dit is een indicatieve lijst: ook andere investeringen worden uitgesloten van steun. Voor de volledige lijst kan u zich beroepen op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over de integratie in het stedelijk weefsel en het wijzigingsbesluit (zie "regelgeving").

Om deze steun uitbetaald te krijgen, dient u binnen 12 maanden, volgend op de toekenningsbeslissing, een aanvraag in te dienen. De premie wordt in één keer uitbetaald.

U dient een voorafgaande toelatingsaanvraag in te dienen alvorens te investeren en steun te vragen (op straffe van niet-ontvankelijkheid van uw aanvraag). Deze aanvraag dient te omvatten:

 • een aanvraagformulier;
 • een document dat alle steun vermeldt die uw onderneming ontvangen heeft tijdens het lopende belastingjaar en in de twee voorafgaande belastingjaren [1].

Indien uw voorafgaande toelatingsaanvraag aanvaard werd mag u starten met uw investeringsplan. U wordt dan verzocht het volledige dossier binnen 120 dagen [2] na de datum van het bewijs van ontvangst waarin de aanvaardbaarheid van de voorafgaande aanvraag om toelating wordt bevestigd, neer te leggen. Deze dient te omvatten:

 • het aanvraagformulier;
 • het geheel van bewijssstukken met betrekking tot de uitgevoerde werken.

[1] Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

[2] Indien u niet alle bewijsstukken binnen 120 dagen kan verzamelen, kan u een afwijking worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Procedure van toekenning en vereffening van de steun" van het besluit van 2009 alsook van het wijzigingsbesluit van 2013 die de steun die u aanvraagt betreffen (zie "regelgeving").

We raden u aan om het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc (klik met de rechtermuisknop en kies "save target as" en bewaar het in "my documents") en het dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.
 

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader 8.1.2 of een meer recente versie hebben. De laastste versie van Adobe Reader downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).


PDF Download het aanvraagformulier voor een voorafgaande toelatingsaanvraag

PDFDownload het formulier voor de volledige steunaanvraag Opgelet! Vooraleer dit formulier in te vullen, moet u eerst het formulier voor voorafgaande toelatingsaavraag indienen.Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:


Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


Wanneer u steun wordt toegekend, verbindt u zich ertoe een aantal verplichtingen in acht te nemen.
 

In de pers

Van mei 2013 tot eind januari 2015 heeft een vijftigtal Brusselse bedrijven een premie aangevraagd om hun zaak te beveiligen. Lees het artikel "Brusselse bedrijven kunnen rekenen op een premie bij beveiligingsinvesteringen", verschenen op Metrotime.  
 
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 41
T 02 800 34 37

Regelgeving

Brochures downloaden

Jaarverslagen over de steunmaatregelen aan ondernemingen