Toeristische logies

Om een hotel of logies uit te baten, of om een kamer aan te bieden op Airbnb of enige andere boekingwebsite, moet u zich laten registreren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid en bepaalde voorwaarden naleven. Als u een hotel exploiteert, maak dan vanaf nu het comfortniveau van uw hotel officieel via de sterrenclassificatie van het Gewest. 

icône assistant

    Wat moet u doen als exploitant?

Registratie: Ontdek de voorwaarden om een logies uit te baten volgens uw situatie.

Classificatie met sterren voor hotels: Maak het comfortniveau van uw hotel officieel.

Als kandidaat-exploitant en daarna als exploitant moet u deze regelgeving naleven als:
 • uw logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is;
 • u het aanbiedt tegen betaling;
 • de personen aan wie u logies aanbiedt:
  • personen zijn die zich in om privé- of beroepsredenen verplaatsen
  • die er minimaal 1 nacht en maximaal 90 dagen verblijven
De exploitant van een toeristisch logies is een natuurlijke of een rechtspersoon, die een toeristisch logies uitbaat of voor wiens rekening een dergelijk logies wordt uitgebaat.
 

Voor u het logies kunt exploiteren, moet het eerst geregistreerd zijn. Elk toeristisch logies dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen, moet geregistreerd zijn.

Er moeten voorwaarden worden nageleefd met betrekking tot de exploitant en met betrekking tot het logies.
Sommige voorwaarden zijn van toepassing voor alle kandidaat-exploitanten en alle exploitanten, andere zijn specifiek voor de categorie waartoe het uitgebate toeristisch logies behoort.

Voor u het logies kunt exploiteren, moet het eerst geregistreerd zijn. Elk toeristisch logies dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen, moet geregistreerd zijn.

U moet een dossier sturen naar Brussel Economie en Werkgelegenheid, om u te laten registreren in één van de categorieën die de regelgeving bepaalt.
Een dossier voor de aangifte voorafgaand aan de exploitatie indienen.
 
Bij het verzamelen van alle nodige documenten raden we u aan om te starten met het attest van naleving van de normen op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Het verkrijgen van dit document, het brandveiligheidsattest en het vereenvoudigd controleattest hangt af van de gemeente waar uw toeristische logies gevestigd is. Als het voor u niet mogelijk is om ons deze documenten snel te bezorgen, verzoeken we u om het bewijs bij te voegen van uw aanvragen bij de gemeente (kopie van de aangetekende brief, ...).
 
Met betrekking tot de gewestbelastingen nodigen we u uit om contact op te nemen met Brussel Fiscaliteit.
U moet alle voorwaarden van de regelgeving voor elke categorie en elke subcategorie toeristisch logies naleven in elke inrichting die u wil uitbaten.


Voorbeelden

 1. U baat een logies bij de bewoner en een toerismeverblijf uit.
  U moet de voorwaarden naleven en een dossier van "voorafgaande aangifte" invullen voor het logies bij de bewoner en u moet de voorwaarden naleven en een dossier van "voorafgaande aangifte" invullen voor het toerismeverblijf.
 2. U baat één enkele inrichting uit. Deze bestaat uit een hotel en een gemeubileerde vakantiewoning.
  U moet de voorwaarden naleven en een dossier van "voorafgaande aangifte" invullen voor het hotel en u moet de voorwaarden naleven en een dossier van "voorafgaande aangifte" invullen voor de gemeubileerde vakantiewoning.

De voordelen? Zodra uw dossier volledig is en in orde met de regels, kent Brussel Economie en Werkgelegenheid u een registratienummer toe. U ontvangt een identificatielogo dat u aan of nabij de ingang van uw logies moet aanbrengen en u mag bepaalde benamingen gebruiken.

 1. Bepaalde gegevens of informatie worden aangepast of u verandert uw logies.
  In bepaalde gevallen moet u een aanvraag indienen om uw registratie te wijzigen.
 2. U laat de uitbating van het toeristisch logies over.
  De overnemer moet een nieuwe  "voorafgaande aangifte" doen met het oog op zijn registratie.
 3. U zet de uitbating van een toeristisch logies tijdelijk of definitief stop.
  U moet dit melden aan Brussel Economie en Werkgelegenheid, per aangetekend schrijven, en uw plaatje met het identificatielogo van uw categorie teruggeven aan de administratie.
Inspecteurs zien toe op de naleving van de regelgeving. Ze kunnen boetes opleggen.
Meer weten over de controles en sancties.
De ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies en het besluit houdende uitvoering van deze ordonnantie zijn bedoeld om:
 • meer veiligheid te garanderen in de Brusselse toeristische logies;
 • voor meer eerlijke concurrentie te zorgen tussen de verschillende exploitanten;
 • de consumenten beter te informeren; en
 • bij te dragen tot de strijd tegen de huisvestingscrisis voor de inwoners van het Gewest.

De uitbater moet de fiscale verplichtingen naleven, zowel op gewestelijk als op federaal niveau.
Dit is geen bevoegdheid van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Voor meer informatie over de gewestbelasting kunt u terecht op de website van Brussel Fiscaliteit. Wat de inkomstenbelasting betreft, kunt u zich richten tot de Federale Overheidsdienst Financiën. U kunt ook uw federatie contacteren.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
EContactformulier

Gelieve ons te contacteren via email. We antwoorden u zo snel mogelijk.