Inkomenscompensatievergoeding

De inkomenscompensatievergoeding is een vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbare domein. De vergoeding bedraagt meer dan 75 € per dag sluiting vanaf de 8ste dag die volgt op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting.

De inkomenscompensatievergoeding is enkel bestemd voor de zelfstandige die voldoet aan volgende criteria:
 

Micro-onderneming

De inrichting waarin de zelfstandige werkt en die hinder ondervindt, moet minder dan 10 werknemers tellen.
Zijn jaaromzet en zijn jaarlijkse balanstotaal mag de 2 miljoen euro niet overschrijden.
 

Verkoop of verlenen van diensten 

Zijn voornaamste activiteit betreft de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting.
 

Inkomsten

Geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die hinder van de werken ondervindt.
 

Hinder en sluiting van de inrichting

Om de vergoeding te verkrijgen moet de hinder als gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen. De inrichting waarin de zelfstandige werkt, moet dus gesloten zijn.
 
Onder "hinder" verstaan we de toestand als gevolg van werken die de toegang tot de inrichting waarin de zelfstandige werkzaam is, belemmert, verhindert of in de praktijk bemoeilijkt. Concreet betekent het dat aan minstens een van de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
 • geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen, kan benut worden;
 • geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden;
 • een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen;
 • de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk.

De vergoeding bedraagt € 76,30 per kalenderdag. Het bedrag wordt jaarlijks (op 1 januari) geïndexeerd.
De vergoeding is pas verschuldigd vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting.
De maximumperiode is 30 kalenderdagen, met mogelijkheid tot verlenging(en) van 60 dagen [link], zodat de volledige periode tijdens welke de inrichting gesloten is wegens hinder gedekt kan worden. In dat geval wordt de vergoeding uitbetaald tot aan de heropening.

De toegang tot de inrichting voor de klanten, de rechtstreekse verkoop aan de verbruiker en thuisbezorging zijn verboden. Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, wordt de betaling van de vergoeding als onverschuldigd beschouwd.
 
Indien u beslist de inrichting opnieuw te openen op een andere datum dan die aanvaard door Brussel Economie en Werkgelegenheid, dan brengt u Brussel Economie en Werkgelegenheid hiervan op de hoogte:
 • via aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs of via e-mail;
 • minstens 7 kalenderdagen vooraf;
 • door de datum aan te geven waarop u de inrichting opnieuw wenst te openen.

Om de vergoeding te verkrijgen moet u:
 • met behulp van het geschikte formulier een attest van hinder aanvragen bij de gemeente zodra u op de hoogte wordt gebracht van de werken;
 • drie documenten bij Brussel Economie en Werkgelegenheid indienen, minstens 7 dagen voor de sluiting van de inrichting:
  • een formulier tot aanvraag van vergoeding;
  • het attest van hinder van de gemeente.
  • een kopij van uw identiteitskaart


In de pers

 
In 2014 dienden 49 Brusselse bedrijven een aanvraag in en werd bijna 210.000 euro uitgekeerd. In 2015 maakte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een budget vrij van 400.000 euro om kleine ondernemingen tegemoet te komen. Lees het artikel "Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt kleine ondernemingen bij verlies van inkomen" dat  verscheen in Metrotime.  
 
 
 

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30