Procedure om een vergoeding aan te vragen

Als een gemeente u op de hoogte brengt van werken die de sluiting van uw inrichting met zich zullen meebrengen, vraag haar dan een attest en dien onverwijld uw aanvraagformulier voor een vergoeding in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

1. De gemeente informeert u

De gemeente op het grondgebied waarvan de werken zullen plaatsvinden brengt u op de hoogte van werken op het openbaar domein die zich in een straal van één kilometer van deze inrichting bevinden en die hinder kunnen veroorzaken. De werken kunnen slechts aanvangen tussen de veertien en de dertig kalenderdagen nadat u er door de gemeente van op de hoogte werd gebracht (behoudens in geval van overmacht of gegronde reden).

2. U vraagt een attest van hinder aan

Zodra u op de hoogte wordt gebracht van de werken vraagt u een attest aan bij de gemeente waarin wordt bevestigd dat er sprake is van hinder.
Het ingevulde en ondertekende formulier moet via e-mail of via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verstuurd worden.

3. De gemeente reikt u het attest van hinder uit

De gemeente reikt het attest uit binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van uw formulier tot aanvraag van het attest.
Het attest is enkel bedoeld om te bevestigen dat er sprake is van hinder. Het attest op zich geeft nog geen recht op een vergoeding. 
De gemeente vermeldt in het attest de aanvang van de werken, de vermoedelijke duur van de werken en van de hinder en de beschrijving van de hinder.
De gemeente is verplicht een attest af te leveren wanneer de door de werken teweeggebrachte hinder  die overeenstemt met minstens één van bovenstaande situaties gedurende ten minste 7 achtereenvolgende kalenderdagen.
 
Indien de gemeente geen attest aflevert of in het attest niet bevestigt dat er werken plaatsvinden die hinder veroorzaken, kunt u bij de indiening van uw aanvraag bij Brussel Economie en Werkgelegenheid vragen dat een ambtenaar van Brussel Economie en Werkgelegenheid de toestand onderzoekt en in een attest al dan niet bevestigt dat de werken hinder veroorzaken.
 

4. U dient een aanvraag in

Bij ontvangst van het attest van de gemeente dient u een aanvraag tot vergoeding in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Het formulier moet via aangetekende brief of elektronisch tegen ontvangstbewijs verstuurd worden. U voegt daarbij het attest van hinder.
 
U verklaart op het formulier dat:
 • de hinder als gevolg heeft dat het openhouden van de inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 kalenderdagen;
 • de gehinderde inrichting gesloten zal zijn vanaf een datum die u zelf vaststelt.
Tussen de datum waarop u het formulier tot aanvraag van een vergoeding verstuurt en de datum van sluiting moet een termijn liggen van minstens 7 kalenderdagen. Verstuur uw aanvraag dus zo snel mogelijk.

5. Brussel Economie en Werkgelegenheid bevestigt de ontvankelijkheid van de aanvraag

Brussel Economie en Werkgelegenheid bevestigt u binnen de 30 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het formulier van aanvraag tot vergoeding, of uw aanvraag al dan niet ontvankelijk is. Dit wordt bevestigd per brief of via e-mail.
 
Met het oog op bovenvermelde ontvankelijkheid moet worden voldaan aan volgende criteria:
 • de omschrijving van de werken: "de in opdracht van een bouwheer uitgevoerde werken van algemeen nut op het openbaar domein, waar ook uitgevoerd op het grondgebied, met uitzondering van de categorieën bepaald door de Koning bij een Ministerraad overlegd besluit;"
 • de omschrijving van de zelfstandige: "de zelfstandige en de helper in de zin van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen";
 • de naleving van de voorwaarden;
 • het formulier tot aanvraag van een vergoeding moet behoorlijk ingevuld en ondertekend zijn;
 • het attest van hinder van de gemeente moet aan het formulier tot aanvraag van vergoeding worden gehecht;
 • de naleving van de termijn van 7 dagen tussen de datum waarop het formulier tot aanvraag van een vergoeding wordt verstuurd en de datum van sluiting.

6. Brussel Economie en Werkgelegenheid bevestigt of u recht hebt op een vergoeding

Binnen de 30 werkdagen te rekenen vanaf de datum van bevestiging van de ontvankelijkheid van de aanvraag tot vergoeding bevestigt Brussel Economie en Werkgelegenheid of de ondervonden hinder recht geeft op een vergoeding. Dit wordt meegedeeld per brief of via e-mail.
 
Dergelijk onderzoek steunt op volgende criteria:
 • onderzoek van de hinder die de inrichting ondervindt waarin u werkt;
 • de afwezigheid van andere beroepsinkomsten dan de inkomsten uit uw werkzaamheden in de inrichting die hinder van de werken ondervindt;
 • de hinder heeft als gevolg dat het openhouden van de gehinderde inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens een periode van minstens 7 kalenderdagen;
 • de inrichting is effectief gesloten;
 • de overeenstemming tussen enerzijds het attest van de gemeente en anderzijds de aanvraag tot vergoeding.

7. Brussel Economie en Werkgelegenheid keert u de vergoeding uit

Na het verlenen van de goedkeuring van de aanvraag tot vergoeding keert Brussel Economie en Werkgelegenheid u maandelijks een inkomenscompensatievergoeding uit.

8. Als de werken langer dan een maand duren, kunt u een aanvraag tot verlenging van de vergoeding indienen

De aanvraag tot vergoeding mag door Brussel Economie en Werkgelegenheid maar worden aanvaard voor een maximumperiode van 30 kalenderdagen.
Indien u een verlenging van de vergoeding wil verkrijgen voor één of meerdere periode(s) moet u telkens een aanvraag tot verlenging van de vergoeding indienen voor een maximumperiode van 60 dagen.
 
De procedure is gelijk aan die voor de aanvraag tot vergoeding:
 1. U dient een PDF aanvraag tot verlenging van de vergoeding in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid1. U verklaart op het formulier tot aanvraag van een verlenging van de vergoeding dat:
 • de hinder als gevolg heeft dat het openhouden van de inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt;
 • de gehinderde inrichting gesloten zal blijven.
 1. Brussel Economie en Werkgelegenheid1 bevestigt u, per brief of via e-mail, binnen de 15 werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het formulier tot verlenging van de aanvraag tot vergoeding, of de aanvraag, op basis van dezelfde criteria, al dan niet ontvankelijk is.
Het formulier tot aanvraag van een verlenging van de vergoeding moet ten laatste 5 werkdagen voor het verstrijken van elke periode van vergoeding worden ingediend. Zoniet moet een nieuwe aanvraag tot vergoeding worden ingediend.
Opmerking: bij gebrek aan een betekening van de beslissing van Brussel Economie en Werkgelegenheid wordt de aanvraag als goedgekeurd beschouwd.
 

1 Als u uw eerste aanvraag in 2015 indiende bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Als u uw eerste aanvraag in 2014 indiende bij het Participatiefonds; u PDF dient uw verlengingsaanvragen in bij het Participatiefonds.

9. De vergoeding stopt

De heropening van de inrichting stelt een einde aan het recht op een vergoeding.
 
Brussel Economie en Werkgelegenheid kan de situatie van hinder op elk ogenblik onderzoeken en desgevallend beslissen dat de hinder het gesloten houden van deze inrichting niet langer verantwoordt.
De vergoeding stopt ook in geval van:
 • vonnis van faillietverklaring;
 • vereffening van de inrichting;
 • schrapping van de zelfstandige in de kruispuntbank der ondernemingen;
 • overlijden van de zelfstandige.

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 30